ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܒ

ܬܪܝܢܐ

ܐ: ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܶܟܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܆ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ܀

ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܠܗܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܩܪܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬܩܰܠܣܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl