ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܓ

ܬܠܝܬܝܐ

ܐ: ܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܙܰܗܝܰܬ݀ ܒܓܽܘܫܡܳܗ̇: ܕܰܐܘܨܰܪ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܗܘܳܬ݀ ܢܰܦܫܶܟܝ. ܘܰܥܪܳܐ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܠܶܟܝ ܕܐܝܬܰܝܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܶܟܝ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‍ܠܳܗܐ: ܕܺܝܠܰܢ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܒܗ ܒܛܟܣܐ

ܓ: ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ktobesuryoye.nl