ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܕ

ܪܒܝܥܝܐ

ܐ: ܠܶܟܝ ܢܶܬܟܰܫܰܦ: ܕܥܰܡܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܬܶܗܘܶܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܢܰܥܒܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܐܚܪܢܐ ܟܲܝܠܐ

ܒ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒ̈ܳܢ ܠܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ ܐܰܓܶܢ: ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ: ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ ܡܫܘܚܬܐ

ܓ: ܠܶܟܝ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܣ: ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ܀

ktobesuryoye.nl