ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܗ

ܚܡܝܫܝܐ

ܐ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܽܘܨ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܬ. ܕܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܰܡܗܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܗܼܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܠܶܟܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ: ܝ̣ܺܠܶܕܬܝ ܕܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩ. ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܢܰܘܕܶܐ ܠܰܐܒܳܐ ܒܺܝ̣ܚܺܝܕܶܗ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܒܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ktobesuryoye.nl