ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܘ

ܫܬܝܬܝܐ

ܐ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ ܐܰܓܶܢ. ܗܰܘ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܟܰܕ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ: ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܠܶܟܝ ܗܼܺܝ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܘܡܳܝܳܐ܀

ktobesuryoye.nl