ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܙ

ܫܒܝܥܝܐ

ܐ: ܕܶܐܬܦܢܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܐܡܬܶܗ. ܗ̣ܽܘ ܡܰܘܪܶܒ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܪܒܺܝܢ ܠܶܟܝ. ܥܠܰܝܟܝ ܗܽܘ̣ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ. ܒܶܟܝ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ. ܐܶܬܟܰܫܦܝ ܘܰܒܥܳܝ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ: ܘܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ: ܢܫܰܒܚܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ ܝܘܢܝܬܐ

ܕ: ܡܰܢ ܗ̱ܺܝ ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܐܶܡܪܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܒܝ ܨܺܝܪܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ. ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܪܳܡܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܬܶܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܺܝ ܒܰܪܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܕܺܝ̣ܥܳܐ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܠܶܗ ܗܼܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܪܘܫܡܗ

ܗ: ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝ̣ܠܳܐ. ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܢܛܺܝܪܳܐ. ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܣܰܒܰܥ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܀

ktobesuryoye.nl