ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܚ

ܬܡܝܢܝܐ

ܐ: ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܚܽܘܪܺܝܒ. ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ: ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ.

ܐܚܪܢܐ ܙܢܐ

ܓ: ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ: ܠܶܐܡܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܗܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ ܝܘܢܝܬܐ

ܕ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ. ܛܶܥܢܰܬ݀ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ. ܠܶܗ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܶܪܟܰܬ݀ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܘܠܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܠܶܗ ܙܰܝܚܰܬ݀ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܣܒܺܝ̣ܣܰܬ݀ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ܆ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܬܐ ܒܗ ܒܢܝܫܐ: ܡܐ ܕܫܪܐ ܐܢ̱ܬ

ܗ: ܡܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܶܐܣܰܝ̈ ܬܺܒܶܝܠ ܟܰܗܺܝܢ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ. ܘܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ktobesuryoye.nl