ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܪܗ ܕܪܡܫܐ

ܩܕܡܝܐ H

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ: ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢ̈ܶܫܶܐ. ܠܥܶܠ ‌ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ܆ ܘܨܶܐܕܰܝܟܝ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ܆ ܘܰܛܥܺܝܢܰܬܝ ܠܶܗ: ܠܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ݀܆ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܕܣܰܒܪܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ. ܥܢܳܬ݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܳܐ ܠܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ: ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ: ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܟܽܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܥܰܕܰܪ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ܆ ܕܰܛܥܶܢ ܘܰܥܒܰܪ: ܒܝܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܛܒܳܐ. ܚܢܰܢ ܢܶܬܥܰܕܰܪ: ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ: ܕܰܫܪܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ: ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܆ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ: ܕܰܡܠܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ: ܕܰܐܡܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܕܗ̣ܺܝ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ: ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܺܝ̣ܢܳܐ: ܕܚܺܝ̣ܠܳܐ ܡܩܺܝ̣ܡܳܐ ܠܶܗ: ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ: ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ: ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܠܰܡܦܰܪܳܫܽܘ: ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܚ̈ܶܛܶܐ: ܠܰܐܘܨܰܪ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ. ܐܰ‌ܠܒܶܫ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܦ ܚܰܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܐ‌ܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܣ‍ܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl