ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܐ ܪܚܝܡܝܢ

ܩܕܡܝܐ H

ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇: ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܥܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ: ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟܝ܆ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܟܝ. ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܕܥܰܒܕܶܟܝ ܢܰܘܣܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܘܰܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ. ܘܠܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܢܰܥܬܽܘܢ. ܘܚܶܕܝܰܬ݀ ܒܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܓܶܕܠܰܬ݀ ܣܳܡܰܬ݀܆ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܩܳܝܡܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܰܢܡܽܘܬ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡܼܶܢ ܕܰܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܗܽܘ̣ ܡܰܘܪܶܬ ܠܰܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܡ̣ܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܡܳܪܝ ܕܳܚܶܠ ‌ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ. ܣܝܳܓܳܐ ܕܟܳܠܶܐ ܠܺܝ. ܡ̣ܶܢ ܗܳܝ ܓܰܢܰܬ݀ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ: ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܟܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܦܰܨܳܢܝ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܝܬ: ܬܰܡܳܢ ܡܳܪܝ ܐܰܫܪܳܢܝ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ܆ ܕܰܦܬܺܝ̣ܚ ܬܰܪܥܳܟ ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܘܠܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ‌ܐ̱ܢܳܐ܆ ܚܰܕܳܢܝ ܒܦܽܘܢܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܶܐܗܘܶܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ: ܠܳܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܡ̣ܶܢ ܐܳܕܳܡ ܫܰܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܡܬܰܚ ܪܶܗܛܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܛܠܶܗ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܘܬܰܒܪܶܗ ܠܥܽܘܩܣܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܗܳܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܓܰܒܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܬܩܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ. ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ܀

ktobesuryoye.nl