ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܪܝܐ ܡܪܢ

ܩܕܡܝܐ H

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܟܰܕ ܙܳܚܰܬ݀ ܐܰ‍ܠܳܗܽܘܬܳܟ ܕܬܶܚܽܘܬ ܬܶܠܒܰܫ: ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܛܳܣ̣ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ: ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܘܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܙܰܪܥܶܗ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ: ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ̇܆ ܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܐܶܡܪܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܘܰܐܝܟܳܐ܆ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܛܢܰܬ݀: ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ݀. ܦܰܢܺܝ ܥܺܝܪܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ: ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܢܰܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܢܦܰܩ̣ܘ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܬܰܠܡܶܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܰܫܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܥܡܰܕܘ: ܘܶܐܬܚܰܣܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܶܠܶܬ: ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܝܳܩܶܕ: ܘܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܡܬܰܠܰܚ ܘܰܫܕܶܐ: ܘܠܶܒܳܐ ܕܚܳܕܶܐ: ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܪܳܘܶܙ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ܆ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝ̣ܢܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ: ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܺܙܱ̇ܠ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܟ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܛܫܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܠܪܰܘܡܳܐ ܐܶܣܰܩ: ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܚܽܘܬ: ܠܰܫܝܽܘܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢܰܝܢܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܙܳܟܶܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ: ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ: ܕܰܩܢ̣ܳܐ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܰܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ: ܕܶܐܬܟܰܫܰܪ ܘܰܩܢܳܝܗ̱ܝ ܗ̄ ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ: ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ. ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܪܟܳܐ ܩܪܶܒܘ ܠܳܟ: ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ: ܟܳܗܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬܓܰܠܙܽܘܢ: ܡ̣ܶܢ ܚܙܳܬܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܝܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܐܺܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܐܺܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܆ ܕܩ̣ܳܡ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܩܥ̣ܳܐ ܒܩܳܠܶܗ: ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝ̣ܘ. ܐܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ. ܒܗܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ݀ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܗ̄ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ktobesuryoye.nl