ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ

ܣܳܠܶܩ: ܒܰܫܠܳܡܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ

ܐ: ܒ: ܕܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܗܐ

ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܫܰܝܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇܆ ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܬܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܀

ܓ: ܕ: ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ

ܛܽܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܽܘ̣ܩܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܦܺܝܣܘ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܗ: ܘ: ܕܰܬܝܳܒܘܬܳܐ

ܒܰܣܺܝ̣ܡ ܢܺܝܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܗ̱ܽܘ ܥܰܠ ܢܳܣܽܘܒܶܗ. ܘܚܰܒܺܝܒܺܝ̣ܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܦܽܘܩܕܳܢ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ܆ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܬܰܓܰܪ: ܘܰܐܝܟ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܙ: ܚ: ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ

ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܚ̈ܰܝܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ktobesuryoye.nl