ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܢ

ܣܳܠܶܩ: ܒܶܐܢܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ

ܐ: ܒ: ܕܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܗܐ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܰܒܛܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ. ܝܰܗ̣ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܡܰܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܒܬܽܘܠܳܐܝܬ ܝ̣ܺܠܶܕܬܶܗ. ܠܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘ̣ܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܓ: ܕ: ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܺܝܩܶܕܘ ܘܒܶܣܡ̈ܶܐ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܝܟ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܦ̣ܰܠܘ. ܘܰܡܚܳܐ ܪܺܝ̣ܚܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܡܠܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܗ: ܘ: ܕܰܬܝܳܒܘܬܳܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܆ ܘܰܥܒܶܕ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܕܩܳܪ̈ܝܳܢ ܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܙ: ܚ: ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܐܶܬܚܰܣܺܝܘ. ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ktobesuryoye.nl