ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܫܝܚܐ ܢܛܪܝܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܩܕܡܝܐ H

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܳܐܝ̣ܬ ܝ̣ܺܠܶܕܬܶܗ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܒܶܟܝ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܘܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܥܰܠܺܝܬܝ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܫܰܚ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܝ: ܘܰܗܘ̣ܳܐ ܥܽܘ̣ܠܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ: ܒܰܐܪ̈ܒܥܦܶܢܝܳܢ ܨܠܽܘܬܶܟܝ: ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ. ܕܰܙܗܺܝܪܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܝܽܘܠܦ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܫܶܒܩܰܬ݀ ܝܽܘܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝ̣ܛܳܐ: ܘܕܳܫܰܬ݀ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܢܶܣܛܽܘܪ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܕܰܨܒ̣ܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܥܺܕܬܳܐ ܥܢܳܬ݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݀: ܚܪܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܘܫܰܪܺܝܪ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܟܬܶܒ ܠܺܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܝܶܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܬܰܘ ܢܥܰܕܥܶܕ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܰܪܘ܆ ܬܚܽܘ̣ܡܳܐ ܕܳܐܪܬܽܘܕܽܘܟܣܺܝܰܐ. ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ܆ ܘܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܢܶܒܥܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܘܺܐܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܕܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ: ܥܰܡ ܪܰܒܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܘܕܺܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ ܘܰܩܠܺܝܡܺܝܣ܆ ܘܦܺܝܠܠܽܘܟܣܝܢܳܘܣ: ܥܰܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܢܶܩܫܽܘܢ ܟܰܦܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܫܒܰܩ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܥܽܘ̣ܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ: ܓܒ̣ܳܐ ܠܶܗ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܛܶܥܢܰܬ݀ ܙܰܝܚܰܬ݀ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ: ܕܰܕܠܳܐ ܣܳܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܢܚ̣ܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܘܪܰܡܪܶܡ: ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܒܡ̈ܰܬܠܶܐ ܡܰܠܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܘܽܐܘܚܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒ̈ܝ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ ܠܽܐܘܪܥܶܗ: ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܰܕܟܰܠܬܳܐ. ܘܢܳܡ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕܡܶܟ̈ܝ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ݀ ܩܥܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܐܳܬܶܐ: ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܥܰܠܝ̈ ܥܰܡܶܗ. ܘܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܦܳܫܝ̈ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ. ܒܒܶܟܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܐܶܬܕܰܡܝܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܨܒ̣ܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܙܰܡܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܢܶܬܚܰܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ܆ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ. ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܚ̣ܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝ̣ܢ ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܘܰܦܩܰܕ: ܫܕܰܐܘܗ̱ܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ܆ ܘܫܴ̇ܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܶܐܣ̈ܰܝ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܰܢ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܓܰܠܬܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ. ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܢܳܬܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܒ̈ܳܒܶܐ. ܘܙܳܥܶܩ ܒܳܗ̇ ܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܘܰܡܣܰܚܶܦ ܠܳܗ̇. ܘܓܳܣܝܳܐ ܠܰܫܠܰܕ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܬܬܣܺܝ̈ܡܝ ܒܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܘܢܳܫܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܐܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܳܐ ܗܴ̇ܘܶܐ܆ ܡܽܘܢ ܝܺܬܰܪܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܩܶܛܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ܆ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܡܽܘܢ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ. ܘܶܐܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܩ̣ܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܣܰܟܰܘ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܫܰܪܺܝܪ ܣܰܒܪܳܐ ܕܫܽܘܘܕܳܝܶܗ. ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܨܳܪܶܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ: ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ܀

ktobesuryoye.nl