ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܒܠܝܗ̱ܝ ܡܪܝ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܠܰܐܟܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ܀

ܩܕܡܝܐ

ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ: ܠܦܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ: ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ܆ ܕܰܟ̣ܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܪܳܡ ܫܰܪܒܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ. ܕܰܗܘ̣ܰܝܬܝ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝ̣ܢ. ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܢܺܒ̈ܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܥܰܡ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܝܟܶܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܬܽܘܒܽܘܢ ܬܽܘܒܽܘܢ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܚܰܬܢܳܐ܆ ܥܰܡܶܗ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܳܗܬܺܝܢ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ. ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܰܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ܀

ktobesuryoye.nl