ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܒܠܝܗܝ ܡܪܢ

ܣܳܠܶܩ: ܒܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ: ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܕܰܟܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܓܽܘܕ̈ܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܺܝܫ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ: ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܦܽܘܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ. ܕܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܽܘܢ: ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܩܪܰܝܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ̣ܬ. ܥܢܺܝ̣ ܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ̣ܬ. ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܘܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ktobesuryoye.nl