ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܘܡ ܥܕܪܝܢܝ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܰܡ ܝ̇ܠܕܰܬ݀ ܐܰ‍ܠܳܗܐ

ܐ: ܒ: ܕܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܗܐ

ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝ̣ܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܟ̣ܠܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ. ܢܶܬܩܰܒܰܠ ‌ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ܀

ܓ: ܕ: ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܘ ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ: ܥܰܠ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ܀

ܗ: ܘ: ܕܰܬܝܳܒܘܬܳܐ

ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ ܐܰܫܺܝܓ ܡܶܢܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝ. ܘܶܐܒܟܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܕܰܓܡܰܪܘ ܚܰܝ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܦܰܪܳܚܳܐܺܝܬ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝ̣ܢܳܐ܀

ܙ: ܚ: ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܩܳܥܶܐ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܰܒܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܕܳܢܰܚ̇ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ktobesuryoye.nl