ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܘܡ ܦܘܠܘܣ

ܩܕܡܝܐ

ܬܰܘ ܢܺܐܡܰܪ ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܗܳܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܕܥܶܬܪܰܬ݀ ܒܒܰܪ ܡܳܪܳܗ̇: ܪܰܒ ܛܽܘܒܳܗ̇ ܘܰܫܒܺܝܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇: ܘܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܰܘܪܒܽܘܢ ܠܩܽܘܠܳܣ̈ܶܝܗ̇. ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ݀܆ ܕܠܺܝ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܛܽܘܒܳܐ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܠܡܰܢܽܘ̣ ܛܥܺܝܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܕܙܰܡܶܢܬܰܢ. ܕܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܚܰܘܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܡܽܘܢ ܕܳܡܶܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܛܳܥܽܘ̈ܢܰܘܗ̱ܝ. ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܕܺܝ̈ܢܰܝ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܟ: ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ. ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܙܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܚܒܽܘܟ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܘܰܐܣܶܩܰܝܢܝ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܶܐܬܒܰܩܶܐ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܨܽܘܪ: ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܩܰܠܶܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܳܟ ܟܶܢܳܪ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܕܣܰܝܒܪܶܗ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܫܢܺܝ̣̈ܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܟܰܕ ܨܠܺܝܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܡܕܰܡܰܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܳܐܶܡ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ܆ ܩܰܘܡܬܶܗ ܟܦܺܝܦܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܚܰܬܡܳܗ̇ ܠܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܨܠܽܘܬܶܗ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܫܰܢܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܥܒ̣ܰܪ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܟ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܦܬܰܚܬ ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܠܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܫܶܩ̇ܠܶܬ ܗ̱ܘܺܝܿܬ ܒܰܠܘܺܝܬܝ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܒܥܶܐ ܬܰܡܳܢ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܪܰܡ. ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܫܰܪܒܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܟܰܕ ܫܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܶܗ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܫܳܛܽܘܗ̱ܝ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܟܶܣܦܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ. ܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܶܠܰܬ݀܆ ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ: ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܚܶܢܩܰܬ݀ ܒܪܶܒܺܝ̣ܬܳܐ. ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܡܦܰܩܶܕ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܛܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܙܕܰܒܢܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܩܪܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܦܰܩܕܗ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ. ܒܗܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܫܘܝܰܢܝ ܘܰܚܙܺܝܬܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܰܐܚ̈ܰܝܟ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܰܐܪܡܝܽܘܟ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܆ ܘܙܰܒܢܽܘܟ ܠܬܰܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܐܡ̣ܪܰܚܘ ܫܩܰܠܘ ܛܺܝ̈ܡܰܝܟ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܒܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܟܰܢܫܶܬ. ܘܡ̣ܶܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܛܳܐ ܠܺܝ. ܗܳܐ ܠܶܐܘܰܬܝ ܦܳܫܰܬ݀ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܒܳܣܡܺܝܢ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ. ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ ܗܳܐ ܦܟܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܥܰܠ ܦܽܘܡܝ ܪܡܶܐ ܫܶܬܩܳܐ܆ ܘܚܰܘ̈ܒܰܝ ܩܰܝܳܡܺܝܢ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ. ܥܒܶܕ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

ktobesuryoye.nl