ܒܝܬ ܓܙܐ - ܛܟܣܐ ܕܩܘܩܠܝ̈ܐ

ܩܕܡܝܐ

ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܰ‍ܠܳܗܝ ܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ܀

ܬܪܝܢܐ

ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܒܰܗܓܳܝܝ ܗ̄ ܘܨܽܘܬ ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܓܥܳܬܝ ܡܰܠܟܝ ܘܰܐ‌ܠܳܗܝ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܰܒܰܥ ܠܶܒܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܗ̄ ܘܺܐܡܰܪ ܥܒܳܕ̈ܰܝ ܠܡܰܠܟܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܶܫܘܰܚ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ ܗ̄ ܘܰܓܥܳܬܝ ܠܘܳܬܳܟ ܬܶܥܽܘܠ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ ܗ̄ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܳܟ ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܰܝܟ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗ̄ ܡܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ

ktobesuryoye.nl