ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܘܩܝܐ

ܩܕܡܝܐ H

ܚܕܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܳܬ݀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܺܝ: ܕܗܺܝ̣ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ: ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ. ܠܗܳܝ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܓܺܝܓ̈ܠܶܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܦܽܘܡܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܦܶܣܳܘܣ܆ ܛܰܠܳܐ ܪܶܣܡܰܬ݀. ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܕܰܪܫܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܒܟܳܢܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܒܺܐܝܳܪ ܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܶܐ. ܘܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘܦܢ̈ܶܐ. ܕܐ̱ܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܺܝܪ ܒܗܶܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܕܟܺܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ: ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܪܽܘܡܺܝ. ܕܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ: ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܶܒܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܠܳܟ ܝܳܗܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܕܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܝܰܗ̣ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܝܰܒܰܠ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܣܢ̣ܰܝܬ: ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܪܚܶܡܬ: ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܐ ܕܫܳܡ̣ܥܰܬ ܩܳܠܶܗ. ܕܡܳܪܳܟ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ. ܬܳܐ ܥܽܘܠ ܝܺܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ̣ ܠܰܢ. ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ: ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܰܒܪܰܝܬܳܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܢ: ܠܳܐ ܢܚܰܒܠܰܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܐܰ‌ܠܶܦܰܝܢ ܡܳܪܝ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ܆ ܕܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢ. ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝܢ. ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܠܐܺܝ̣ܘ ܥܰܡܶܗ. ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܡܰܣܡܶܟ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܳܕܠܳܐ ܗ̄ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܡܺܝ ܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ. ܢܶܚܬܰܬ݀ ܗܶܠܶܢܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ: ܘܶܐܚܕܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܬܰܘ ܚܰܘܰܘ ܠܺܝ: ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܥܢܰܘ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܽܘܢ ܠܳܗ̇. ܕܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ: ܐܶܢ ܬܶܐܚܕܺܝܘܗ̱ܝ ܗ̣ܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟܝ. ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗ̄ ܩܰܝܣܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܆ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܩܠܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܟܰܠܘ: ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܆ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ܆ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܀

ktobesuryoye.nl