ܒܝܬ ܓܙܐ - ܫܠܡܗ ܕܐܒܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܶܐܢܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ‌ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇: ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ܀

ܬܪܝܢܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܫܪܺܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܠܰܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܒܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܪܰܚܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܳܥܟܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܒܰܕܡܳܐ ܨܒܺܝܥܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡܳܪܰܢ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ: ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܗܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܢܰܛܰܪܬܶܗ: ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܗܺܝ̣ ܬܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܩܽܘܝܳܡܳܐ. ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܝܗ̇ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܕܳܐ ܠܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝ̣ܺܝ̣ܢ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ktobesuryoye.nl