ܒܝܬ ܓܙܐ - ܣܗܕ̈ܘܗ̱ܝ ܐܢ̱ܬܘܢ

ܩܕܡܝܐ H

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܟܝ: ܓܒܳܟܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܘܰܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ: ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܡܶܬܪܰܒܝܳܐ ܗܘܰܝܬܝ: ܒܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܩܪܽܘܟܝ. ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ ܫܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܶܟܝ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܐܶܙܰܠܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܨܶܝܕ ܐܶܠܝܫܒܰܥ. ܘܰܛܥܝܺܢܳܐ ܠܶܗ: ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ: ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܛܽܘܒ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܓܳܕܠܳܐ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܝܳܪܬܺܝܢ. ܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ݀: ܘܶܐܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݀܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܣܳܗ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܝܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒܶܗ. ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ: ܡܳܪܝ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܝܢ: ܣܰܓܺܝ ܐܰܪܓܶܙܢܳܟ. ܘܶܐܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܫܶܡܛܰܬ݀ ܣܰܝܦܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܗ̣ܽܘ ܢܶܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܡܳܪܰܢ. ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܰܛܺܝ: ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܰܢ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܝܰܡܳܐ. ܪܳܕܶܝܢܰܢ ܒܶܗ: ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܰܫܩܶܠܢܰܢ: ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܚܳܕܶܐ: ܘܕܰܣܦܺܝܩ ܟܳܪܝܳܐ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܬܰܓܳܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ܆ ܩܢ̣ܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ: ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܘܠܶܗ ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܰܒܪܰܢ: ܗܽܘܝܽܘ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܐܺܝܡ̈ܳܡܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܥܒܶܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܕܽܘܟܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܝ̣ܚܘ: ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܰܡܕܳܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ktobesuryoye.nl