ܒܝܬ ܓܙܐ - ܣܗܕ̈ܐ ܐܦܝܣܘܢܝܗܝ

ܩܕܡܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܢ̣ܰܚ ܠܰܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܣܓܺܝܕ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܘܛܽܘ̣ܒܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܩܰܒ̣ܶܠܬܶܗ ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܒܰܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܪܶܬܚܳܗ̇ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܰܘܠܶܕ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܙܰܠܺܝܩܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܙܓܽܘܓܺܝ̣ܬܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܝ̣ܶܠܕܰܬ݀܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܕܺܝ̣ܢܳܐ: ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܢܶܚܙܶܝܟܽܘܢ ܡܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܬܽܘܢ܆ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܨܰܒܬܺܝܢ ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܨܰܒܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܡܨܰܒܰܬ݀ ܒܕܶܡ ܨܰܘܪܶܗ. ܥܳܒܪܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܒܳܛܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܶܝܗ̇: ܘܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܕܰܢܨܰܚ. ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܳܢܶܐ ܠܶܗ ܪܳܚܡܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܗܳܘܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܕܺܝ̣ܢܳܐ: ܥܳܒܶܕ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܗܳܘܝ̈ܳܢ ܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝ̣ܺܝ̣ܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܫܟܶܒܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݀. ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܠ̣ܶܩ. ܛܽܘܒܳܐ ܕܫܴ̇ܘܶܝܢ ܠܶܗ܀

ktobesuryoye.nl