ܒܝܬ ܓܙܐ - ܣܗܕ̈ܐ ܦܬܚܘ̱ ܓܙܝܟܘ̈ܢ

ܣܳܠܶܩ: ܒܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܩܰܪܶܒܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ̣. ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܶܬܩܰܝܰܡܝ: ܘܒܳܗ̇ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܝܰܬܒܽܘܢ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܡܶܗ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ: ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܰܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ: ܙܡܰܪܝ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰ‍ܠܳܗ ܒܰܪܢܳܫ. ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܪܰܫܡܽܘ̣ܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܺܕܬܳܐ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܳܡܘ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܝܗ̇. ܒܰܕܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܪܽܘ̣ܡܝܳܢܳܐ. ܕܡܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪܕܳܐ: ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘ̣ܒܳܐ ܘܰܠܡܳܪܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܬܰܚܘ ܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܗܰܒܘ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܽܘܢ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܥܒ̣ܰܕܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܘܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܶܐܠܳܬܟ̈ܽܘܢ ܗ̄ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܒܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܟ܆ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̄ ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ

ܬܠܳܬ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܬܳܒܰܥ܆ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܗ̄ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܳܕܳܡ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܶܬܓܒܶܠ. ܘܰܚܢܰܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ: ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܰܥܕܶܝܢ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܣ‍ܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܗ̄ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl