ܒܝܬ ܓܙܐ - ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܩܕܡܝܐ

ܩܽܘܡ ܝܰܡܠܺܝܟܳܐ ܥܽܘܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܙܒ̣ܶܢ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܒܪܰܡܫܳܐ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ: ܕܰܐܚܫܶܡ̣ܢܰܢ ܒܶܗ܀

ܬܪܝܢܐ

ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܛܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܶܢܗܶܝܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܳܙܠܺܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ: ܘܳܐܬܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܣܳܒܳܐ ܩܰܝܳܡ. ܥܳܒܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ: ܘܠܶܗ ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܚܰܙܽܘܪ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܚܫܺܝܠ ܘܰܩܪܺܝ̣ܡ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ: ܚܬܺܝܡ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܢܦܰܩ̣ܘ ܡ̣ܶܢ ܝܺܗܽܘܕ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܺܐܙܠܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܥܰܡܗܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܢܠܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܚܰܛܦܰܢܝ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܡܰܛܰܪܬܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܣܳܡܰܢܝ. ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣ‍ܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ktobesuryoye.nl