ܒܝܬ ܓܙܐ - ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܩܕܡܝܐ

ܒܟܽܠ ܫܶܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܩܰܠܣܰܬ݀܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐܪܳܙܳܐ ܘܒܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܙܰܝܚܰܬ݀ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܡܫܰܚܬܳܟ ܒܰܣܡܳܟܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܶܬܒܰܬ݀ ܨܶܝܕ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ: ܡܰܪܝܰܡ ܚܙܳܬܳܟ ܕܶܐܬܢܰܚ̣ܰܡܬ܀

ܬܪܝܢܐ

ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܶܠ ܒܺܝ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܕܳܠܶܩ ܘܡܰܢܗܰܪ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐܰܨܶܕ ܗܰܘܢܳܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܦܗܶܐ ܒܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ: ܐܶܠܐ ܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܣܰܘܩܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܆ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܚܶܒ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܡܺܝܬܳܐ ܕܳܡܶܐ ܕܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܳܘ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܕܰܥܢܰܕ: ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܕܰܪ ܥܰܢܺܝܕܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl