ܒܝܬ ܓܙܐ - ܬܗܪ ܓܒܪܐܝܠ

ܩܕܡܝܐ H

ܐܺܡܪܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܪܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢܝ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܬܶܗ̇ܪܶܬ ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܕܟܰܕ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܟ: ܗܳܝ ܡܰܘܩܕܰܬ݀ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܠܳܟ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܛܥܶܢܬܳܗ̇ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܠܳܐ ܬܰܘܦܶܐ ܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܟ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܙܰܝܰܚܬܶܗ ܠܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ: ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܝ̣ܺܩܶܕܬܝ. ܒܣܰܢܝܳܐ ܨܳܪܶܟܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܓܰܘܙܠܰܬ݀. ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ ܫܴ̇ܪܶܐ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܡܶܬܺܝ̣ܠܶܕ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܟܶܢܫܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܣܺܐܡܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܢܚܳܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܟܺܝܣܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܡܽܘܢܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܢ: ܘܠܳܐ ܡܣܳܐܢܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ. ܚܙܰܘ ܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܡܽܘܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܬܫܽܘܛܽܘܢ ܠܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܺܐܨܦܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܠܰܡܚܳܪ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܙܳܥ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ. ܘܰܢܦܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܕܰܓܗܺܝܢ ܘܰܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܪܰܡܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܠܰܩܢܳܐ. ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܫܺܝܓܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܝܰܗ̣ܒ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܥܶܒܕܶܬ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܡ̣ܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܰܡܐܳܐ ܥܶܪ̈ܒܺܝܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܛܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܰܫܒܳܢܝ̱ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ. ܘܗܳܐ ܕܳܒܰܪ ܠܺܝ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܽܘܩ ܒܰܒܥܳܬܝ. ܘܰܫܩܽܘܠܰܝܢܝ̱ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ. ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܺܝ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܕܠܰܟܠܝܠܳܐ ܕܰܡܳܐܐ ܫܰܡܠܺܝܬ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܬܪܶܝܢ ܒܢܺܝ̣̈ܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܠܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܗܰܒܠܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬܝ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܬܳܟ. ܕܺܐܙܰܠ ‌ܐܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܦܰܠܶܓ ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒ̣ܳܐ܆ ܘܰܚܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܪܳܚܳܐܺܝܬ: ܘܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܝ̣ܺܬܶܒ ܒܳܟܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܡܰܢܽܘ̣ ܡܦܺܝܣ ܠܳܐܒܝ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܝ܆ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܐܶܗܘܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܕܦܳܩܶܕ ܪܶܡܙܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܕܰܪ ܒܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܘܙܳܐܰܚ ܘܢܳܚܶܬ ܩܰܠܺܝܠܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫ ܓܶܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܚܳܙܝܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܘܕܳܚܠܳܐ: ܘܥܳܪܩܳܐ ܘܛܳܦܣܳܐ ܒܩܰܪ̈ܺܝܒܶܝܗ̇: ܘܣܰܓܺܝ ܡܶܬܰܐܠܨܳܐ܆ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܗ̇ ܕܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܿܬ ܕܩܳܠܳܐ ܫܶܡܥܶܬ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬܳܟ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܒܶܫܬܳܟ ܐܳܦܠܳܐ ܥܶܡ̇ܪܶܬ ܒܳܟ. ܕܫܰܕܰܠܬܳܢܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܟ: ܘܓܳܪܶܬ ܘܓܶܢܒܶܬ ܐܳܦ ܩܶܛܠܶܬ: ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܠܚܺܝ̣ܡ ܥܠܰܝ. ܘܶܐܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܺܝ. ܡܰܢ ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl