ܒܝܬ ܓܙܐ - ܛܘܒܝܟܝ ܥܕܬܐ

ܩܕܡܝܐ H

ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܓܒܳܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܶܟܝ: ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ: ܕܢܰܚ̣ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ ܐܠܰܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܬܰܚܬܺܝ: ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ: ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܰܒܦܰܓܪܳܗ̇: ܕܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܒܛܶܢܬܳܟ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܝ̣ܺܠܶܕܬܳܟ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܣ‍ܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܒܰܛܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܠܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ. ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܕܰܢܟܺܝܠ ܗ̣ܽܘ. ܗܘܰܘ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܘܰܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܰܝ̈ ܕܺܐܒ̈ܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܩܽܘܕܳܫܶܟܝ. ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܢܳܚܶܬ ܠܶܟܝ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܘܩܰܕܫܶܟܝ. ܡ̣ܶܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܡܙܰܓ ܠܰܕܡܶܗ: ܘܣܳܡ ܒܶܟܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܒܥܺܝ̣ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܝ̣ܺܠܰܦ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܡܳܪܰܢ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܰܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ. ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܗ̣ܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܟ ܥܽܘܠ ܘܰܒܥܺܝܳܗ̇܆ ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܢܽܘܚ ܡ̣ܶܢ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܩܳܛܠܰܬ݀ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܗܰܢܺܝ̣ܐܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܪܳܐ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܚܣܰܪ ܠܳܟ. ܘܨܰܠܶܠ ܢܰܦܫܳܟ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܕܬܶܫܦܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܛܰܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܪܰܣܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ. ܗ̣ܽܘ ܢܰܛܶܠ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܬܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܟܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܢܰܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܥܠܶܐ: ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܢܳܬܳܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢ ܕܳܘܝܽܘܬܳܟ. ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܬܰܩܺܝܦ ܗܽܘ̱: ܘܗܽܘ ܕܳܐܶܢ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ: ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܡܰܘܪܶܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀

ktobesuryoye.nl