ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܐ

ܩܕܡܝܐ

ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ: ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܐܰܬܽܘܢܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܰܣ ܛܰܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘܩܶܕ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܒ̣ܶܠ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܥܶܡܪܰܬ݀ ܒܳܗ̇. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܒܰܪܶܟܘ ܘܰܐܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ܀

ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ (ܒܰܐܝܟܳܐ ܕܗܝ)

ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܥܛܺܝܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬܗܽܘܢ ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ: ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗ̱ܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl