ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܒ

ܬܪܝܢܐ

ܝܰܒܶܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܐܪܳܙ ܚܶܙܘܳܐ ܐܰܨܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܡܒܰܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ݀: ܕܰܡܒܰܕܩܳܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩ. ܗܳܝ ܕܫܰܦܠܰܬ݀ ܘܰܙܟܳܬ݀ ܠܚܰܝܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ܀

ܐܚܪܝܢܐ

ܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ: ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܐܶܟܰܠܬܼܰܢܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܐܙܥܶܩ ܘܺܐܡܰܪ. ܕܡ̣ܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܠܳܢܝ: ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ܀

ܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩܳܡ. ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ. ܠܛܰܠܳܐ ܗܰܢܺܝܐܳܐ ܫܰܚܠܶܦ. ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ: ܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܪܶܒ. ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl