ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܗ

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܐܚܪܢܐ

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܡ̣ܠܳܐ ܠܶܒܳܗ̇ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܠܶܗ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܒܰܚܘ. ܘܠܶܗ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܪܰܡܪܶܡܘ. ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܕܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥ̇ܪܶܬ ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ. ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ: ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܒܰܥ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܺܝܕܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܶܛܪܽܘܣ: ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ktobesuryoye.nl