ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܘ

ܫܬܝܬܝܐ

ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܐܶܬܛܰܒܰܥܘ ܒܥܽܘܡܩ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܟܰܕ ܥܒܰܪܘ ܒܰܪܓܶܠ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓܥܺܝܿܬ ܒܽܐܘܠܨ̈ܳܢܰܝ ܘܰܒܥܳܩ̈ܳܬܝ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܠܳܢܝ ܘܰܐܣܶܩܰܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܰ̈ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ktobesuryoye.nl