<

ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܙ

ܣܳܠܶܩ: ܒܰܠܟܽܘܢ ܛܘܒܰܝܟܽܘܢ

ܫܒܝܥܝܐ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܐܚܪܢܐ

ܦܣ̣ܰܩܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܫܪܰܝܬ ܒܰܩܪܰܒܬܳܢܽܘܬܳܟ ܠܽܐܘܚܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ktobesuryoye.nl