ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܚ

ܣܳܠܶܩ: ܒܰܠܟܽܘܢ ܛܘܒܰܝܟܽܘܢ

ܬܡܝܢܝܐ

ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܐܰܥܒܰܪ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܫܒܺܝ̣ܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ

ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܒܚܰܫܶܗ ܕܳܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ: ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܪܰܡܪܡܽܘܗ̱ܝ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl