ܛܟܣܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ
ܠܦܽܘܬ ܡܰܫܠܡܳܢܘܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܐܰܢܛܝܽܘܟ


ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܟܰܕ ܓܠܐܷ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܣܐܺܝ̣ܢ ܘܥܳܐܷܠ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܺܬܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܰܐ‍ܠܳܗܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱܀

ܘܣܳܓܶܕ ܩܕܳܡ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܶܠܶܬ ܘܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܣܶܓܕܶܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܝ̣ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝ̣ܬ ܠܳܟ܀

ܘܢܳܫܶܩ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܰܣܽܘܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܢ ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܪ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܟ. ܐܰ‌ܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܐܰ‌ܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܫܰܒܚܳܟ܀

ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܡܰܕܠܶܩ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܕܰܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܘܟܰܕ ܡܰܕܠܶܩ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܕܰܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܟܠܺܝ̣ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀


ܟܗܢܐ: ܡܰܥܛܰܪ ܦܺܝܪܡܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ:

ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܣܶܘܝܪܝܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ:

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܠܟܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ.
ܘܩܰܒܶܠ ܘܶܐܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.
ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.
ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ.
ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܡܰܘܬܰܢ ܕܳܫܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ.
ܘܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀


ܟܗܢܐ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀


ܘܰܩܕܳܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܡܫ̈ܡ̄ ܐܳܡܪܺܝܢ:

ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ̱ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܩܘ̱ ܐܰܟܪܶܙܘ̱. ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܣܰܒܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܡܶܢ ܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܒܰܪܟܡܳܪܝ̱܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܕܳܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ:

ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܬܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܰܐܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܠܰܡ ܝܘܽܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ (....) ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ:

ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ. ܕܰܒܰܚܘ̱ ܠܶܗ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܫܩܽܘܠܘ̱ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܥܽܘܠܘ̱ ܠܕܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܓܽܘܕܘ̱ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܢܨܽܘܬ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܐܷ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܟܗܢܐ: ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܥܬܺܝ̣ܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܟܗܢܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀


ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ:

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܩܥܰܘ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܚܰܒܺܝܒܝ̱܀

ܩܠܐ ܐܚܪܢܐ: ܒܩ̄ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ̱ ܣܒܰܪܬܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̣̈ܩܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ̱. ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܕܟܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ


ܡܫܡܫܢܐ: ܣ‍ܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܟܗܢܐ: ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܘܟܶܢ ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܡܫܡܫܢܐ: ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ. ܡܶܢ ܐܺܝ̣̈ܕܰܝ ܟܳܗܢܳܐ (ܐܶܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܢܺܐܡܰܪ: ܐܰܒܽܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ: ܟܽܘܡܪܰܢ ܪܰܒܳܐ) ܗܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀


ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܡܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘܣܳܝܳܟ ܘܠܰܢ ܢܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ܀

ܟܗܢܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܩܰܕܺܝܫ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܩܰܕܺܝܫ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܩܰܕܺܝܫ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀


ܡܫܡܫܢܐ: ܣܳܘܦܺܝܰܐ ܬܶܐܘܳ ܦܪܽܘܣܟܳܘܡܶܢ. ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬ ܟܳܗܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܀

ܟܗܢܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝ̣ܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝ̣ܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܳܘܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.
ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̣̈ܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ.
ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̣ܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܪܳܝ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܣ‍ܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀


ܟܗܢܐ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱.

ܟܗܢܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܟܽܠ ‌ܐ̱ܢܳܫ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ ܒܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐ‍ܠܳܗܳܝܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐ‍ܠܳܗܰܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐ‍ܠܳܗܳܝܳܐ ܕܶܐܬܝܗܶܒ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ. ܢܩܽܘܡ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܩܰܕܝ̣ܫܽܘܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܕܶܝܢ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܒܰܐܢܰܦܳܘܪܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܣܺܝܡܳܐ. ܢܚܽܘܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܢܩܰܪܶܒ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܕܶܒܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܟܗܢܐ: ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐ‍ܠܳܗܳܐ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܟܗܢܐ: ܠܥܶܠ...

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.

ܟܗܢܐ: ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.


ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀


ܟܗܢܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܥܰܬܰܕ...

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܗܳܟܘܳܬ...ܘܰܠܟܳܣܳܐ..

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܗܳܕܶܐ ܥܒܶܕܘ̱...

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܰܥ̱ܗܕܺܝܢܰܢ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܰܠܡܶܐܬܺܝ̣ܬܳܟ ܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܘܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‍ܠܳܗܰܢ ܚܽܘܣ ܛܳܒܳܐ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܪܗܺܝܒ ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܳܐܰܚ ܘܢܳܚܶܬ ܘܰܡܪܰܚܶܦ ܘܫܳܪܶܐ ܥܰܠ ‌ܐܽܘܟܰܪܣ‍ܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇. ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܨܰܠܰܘ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܟܽܠܰܢ܀

ܟܗܢܐ: ܥܢܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ...

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ. ܩܘ̄ܪ. ܩܘ̄ܪ܀

ܟܗܢܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ...

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܘܰܠܟܳܣܳܐ...

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ...


ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܫܽܘܡܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ

ܐ: ܒܰܝܬܳ‌ܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳ‌ܐ

ܡܫܡܫܢܐ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱: ܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܐ‍ܠܳܗܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ. ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐ‍ܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܪܳܥܶܝܢ ܘܰܡܕܰܒܪܺܝܢ. ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ. ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܽܘ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ (ܦܠܳܢ) ܘܡܳܪܝ̱ (ܦܠܳܢ). ܘܚܰܣܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ (ܦܠܳܢ). ܕܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܦܺܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܐܳܪ̈ܬܳܕܽܘܟܣܽܘ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܒ: ܒܰܝܬܳ‌ܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ

ܡܫܡܫܢܐ: ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܰܥ̱ܗܕܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ̱ ܦܰܩܶܕܘ̱ ܘܚܰܦܶܛܘ̱ ܠܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܕܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܪܡܶܝܢ ܘܰܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ ܘܡܶܣܬܰܥܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢܶܗ ܗܺܝ ܒܰܥܓܰܠ. ܘܰܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ (ܐܰܘ ܕܰܝܪܳܐ) ܗܳܕܶܐ ܢܛܺܝܪܰܬ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܓ: ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ

ܡܫܡܫܢܐ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܰܥ̱ܗܕܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܣ‍ܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐ‍ܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܩܰܝܶܡܘ̱ ܘܫܰܪܰܪܘ̱ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܺܝܦܳܘܠܳܘܛܺܝܰܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܩܠܺܝ̣ܪܳܘܣ ܘܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕ: ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܕܩܕܝ̈ܫܐ

ܡܫܡܫܢܐ: ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܰܥ̱ܗܕܺܝܢܰܢ ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ. ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܘܽܚܰܢܳܢ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܣ‍ܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܡܳܪܝ̱ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܕܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܩܰܕܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܗ: ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳ‌ܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ

ܡܫܡܫܢܐ: ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܰܥ̱ܗܕܺܝܢܰܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܩܰܕܶܡܘ̱ ܫܟܶܒܘ̱ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚܘ̱. ܘܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܢܛܰܪܘ̱ ܘܠܰܢ ܝܰܗ̱ܒܘ̱ ܘܰܐܫܠܶܡܘ̱. ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕܰܬܠܳܬ ܣܽܘܢܢܶܗ̱̈ܕܽܘ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܩܰܕ̈ܺܝ̣ܫܳܬܳܐ ܘܬܺܒܶܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܠܗܳܝ ܕܰܒܩܽܘܣ‍ܛܰܢܛܺܝ̣ܢܳܘܦܳܘܠܺܝ̣ܣ ܘܰܠܗܳܝ ܕܒܶܐܦܶܣܳܘܣ. ܘܠܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܝܰܥܩܘܽܒ ܡܰܢ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܦܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ.

ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ. ܩܠܺܝ̣ܡܺܝܣ. ܕܺܝܳܘܢܢܳܘܣܺܝܳܘܣ. ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ. ܝܽܘܠܺܝܳܘܣ. ܒܰܣܶܝܠܝܳܘܣ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܕܺܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ. ܛܺܝܡܰܬܶܐܘܳܣ. ܦܺܝܠ‍ܠܽܘܟܣܺܝܢܳܘܣ. ܐܰܢܬܺܝ̣ܡܳܘܣ. ܐܺܝ̣ܘܰܐܢܢܺܝܣ.

ܡܫܰܡܗܳܐܺܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܝ̱ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܗܰܘ ܡܰܓܕܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܰܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܒܰܕܶܩ ܘܚܰܘܺܝ.

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܰܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܣܶܘܶܝܪܺܝܳܘܣ ܬܳܓܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܡܠܺܝ̣ܠܳܐ ܘܥܰܡܽܘܕܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐ‍ܠܳܗܳܐ.

ܘܠܰܐܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܽܘܪܕܥܳܢܳܐ ܡܩܰܝܡܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܘܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ. ܘܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̣̈ܠܶܐ: ܘܡܳܪܝ̱ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܐܣ‍ܛܽܘܢܶܗ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܕܠܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܘܠܳܐ ܙܺܐܦܳܢܳܝܬܳܐ ܢܛܰܪܘ̱ ܘܠܰܢ ܝܰܗ̱ܒܘ̱ ܘܰܐܫܠܶܡܘ̱. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܘ: ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ

ܡܫܡܫܢܐ: ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܰܥ̱ܗܕܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ‌ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܕܩܰܕܶܡܘ̱ ܫܟܶܒܘ̱ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ̱ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܡܰܢܰܥܘ̱. ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܗܽܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܰܫܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܡܰܢܰܥ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ. ܩܽܘܪ̄܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܢܺܝܼܚ ܘܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܰܝ̈ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱.

ܟܗܢܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܟܗܢܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܀


ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܐܰܘ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ

ܩܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܒܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܢܶܩܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܒܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ: ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܘܰܙܪܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܡܒܰܕܪܳܐ ܢܦܰܩ ܪܳܥܝܺܝ ܒܰܒܥܳܬܝ̱ ܘܶܐܫܟܚܰܢܝ̱܀

ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܛܰܥܢܰܢܝ̱ ܣܳܡܰܢܝ̱: ܘܠܰܛܝܳܪܶܗ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܥܠܰܢܝ̱. ܣܕܰܪ ܩܕܳܡܰܝ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܀

ܕܶܐܣܬܰܘܣܶܐ ܒܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܐܶܢܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܰܝ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ. ܘܶܐܢܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܰܝ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܡ: ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ: ܒܪܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐ‍ܠܳܗܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ܀


ܐ̱ܚܪܬܐ ܦܫܝܛܬܐ

ܡܫܡܫܢܐ: ܬܰܘ ܢܥܰܕܥܶܕ: ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܥܡܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܳܗܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܠܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܥܡܐ: ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܪ̈ܺܣ‍ܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܥܡܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܶܢܫܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܥܡܐ: ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܟܰܗܰܢܘ̱ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܓܙܺܝܡܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܡܰܘܩܕܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܥܡܐ: ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܥܡܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܟܰܕ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܶܐܠܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܠܶܗ ܠܰܐܠܳـܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ݂ܽܠ ܢܰܘܕ݁ܶܐ܆ ܘܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܢܶܣܓ݁ܽܘܕ݂܆ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܢܫܰܒ݁ܰܚ܆ ܘܚܰܝܰܝ̈ܢ ܢܰܓ݂ܥܶܠ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܫܰܐܠ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܚܽܘܣ ܛܳܒܳܐ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀


ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ ـ ܘܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ:

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܟܗܢܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ̱ ܬܽܘܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.


ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܟܗܢܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܟܗܢܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝ̣ܬܳܐ ܢܚܽܘܪ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ.

ܟܗܢܐ: ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ...

ܡܫܡܫܢܐ: ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ܀
ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀
ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܺܝ̣ܬܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.


ܡܫ̈ܡܫܢܐ ܐܡܪܝܢ ܒܝܬܐ ܗܢܐ : ܒܩ̄ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ

ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝܼܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܘܽܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܡܫ̈ܡܫܢܐ ܐܡܪܝܢ:

ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܚܽܘܣܳܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝ̣ܒܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܕܰܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ܀

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ: ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܼܢ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ: ܕܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܕܒܺܝܚ ܩܽܘܕܡܰܝܢ. ܩܪܽܘܒܘ̱ ܣܰܒܘ̱ ܡܶܢܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ

ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ܀


ܟܗܢܐ: ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ܀

ܟܗܢܐ: ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܟ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܦܫܽܘܛ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܡܺܝܢܳܟ...

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ...

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ̱ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ̱ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܘܠܰܐܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܦܠܳܢ ܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܗܰܠܶ‍ܠܽܘܝܰܗ܀

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝ̣ܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܟܗܢܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ...

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܠܳܟ ܬܶܒܪܽܘܟܝ̱ ܘܬܶܣܓܽܘܕܝ̱ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܠܰܫܡܳܟ ܢܰܘܕܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀


ܡܫܡܫܢܐ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝ̣ܬ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܟܗܢܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫܡܫܢܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܡܫܡܫܢܐ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܬܺܝ̣ܗܶܒܘ̱. ܬܽܘܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ. ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐ‍ܠܳܗܰܢ܀

ܟܗܢܐ: ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܚܽܘܬܳܡܳܐ.

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܙܶܠܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ...


ܡܫ̈ܡܫܢܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܗܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ: ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܚܳܙܶܝܬ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ܀

ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܐܶܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܝܳܩܕܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܘܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܠܶܗ܀

ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܣܳܗܶܕ ܥܰܡܰܢ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܐ‍ܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܡܰܬܩܰܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܣܺܝܡ ܦܰܓܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܼܢ ܠܶܗ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܠ ‌ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܀

ܘܰܚܠܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܩܳܐܶܡ: ܕܢܰܦܶܩ ܢܶܕܕ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܐܶ‌ܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܡܶܚܣܰܡ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܩܶܒܥܰܬ ܩܰܝܣܳܐ ܕܬܶܨܠܽܘܒܝ̱ ܠܰܒܪܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܝܺܥܳܐ ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ܀

ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܬܘܽܒ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܦܰܠܶܓ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܘܡܰܥܛܰܪ ܪܺܝܼܚܶܗ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢܶܗ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܒܠܶܫܳܢܶܗ ܛܥܺܝܢ ܠܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܳܐܣܰܪ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܽܘ ܐܳܣܰܪ ܠܶܗ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܽܘ ܫܳܪܶܐ ܠܶܗ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܺܝ̣ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܘܰܠܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܢܗܶܐ ܕܘܟܪܳܢܳܐ܀


ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ktobesuryoye.nl