ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܢܚܐ

ܢܽܘܗܳܪܳܐ

ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܛܰܝܒܽܘ̇ܢ ܒܩܶܣܛܪܽܘ̣ܡܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ܆ ܦܳܬܽܘ̣ܪܳܐ ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܒܣܶܬܪܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܰܝܬܽܘ̇ܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܦܬܺܝ̣ܚ ܦܽܘ̣ܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܩܢܳܐ ܕܡܶܬܶܐܪܶܙ ܒܶܗ ܠܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝ̣ܙܬܳܐ ܕܣܺܝ̣ܡ ܒܦܽܘ̣ܡܳܗ̇ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܶܬܶܐܪܶܙ ܒܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ.
ܘܡܶܬܬܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘ̣ܪܳܐ ܥܗܺܝ̣ܕܳܐ܆ ܟܶܐܡܰܬ݂ ܒܺܝ̣ܙܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡ̣ܶܢ ܠܰܩܢܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܟܪܽܘ̣ܟܝܳܐ ܗܰܘ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܢܶܠܒܫܽܘ̇ܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܛܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܦܽܘ̣ܬ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܟܶܢ ܡܨܰܒܶܬ ܪ̈ܺܝ̣ܫܟܳܗܢܶܐ ܠܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘ̣ܬ ܟܰܠܬܳܐ܆ ܘܡܰܛܥܶܢ ܠܶܗ ܠܒܺܝ̣ܙܬܳܐ ܥܰܗܺܝ̣ܕܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܚܰܦܶܐ ܠܪܺܝ̣ܫܶܗ ܒܰܐܢܢܰܐܦܽܘ̣ܪܰܐ (ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܽܘܫܶܦܳܐ) ܚܶܘܳܪܬܳܐ. ܟܶܢ ܡܶܬܛܰܝܒܺܝ̣ܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܟܪܽܘ̣ܟܝܳܐ ܒܥܺܕ̱ܬܳܐ ܒܚܰܓܳܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܠܬܰܚܬ܆
ܡܗܰܠܶܟ ܩܰܕܡܳܝܰܬ݂ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܦܽܘ̣ܕܝܰܩ̈ܢܽܘ̣ ܟܰܕ ܛܥܺܝ̣ܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܘܡ̣ܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܬܪܶܝܢ ܩܶܪ̈ܝܽܘ̣ܢܶܐ ܟܰܕ ܢܰܗܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ. ܟܶܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܟܰܕ ܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܩܶܪ̈ܝܽܘ̣ܢܶܐ ܕܢܰܗܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܘܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܟܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܟܶܢ ܛܳܥܶܢ ܒܺܝ̣ܙܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܪܫܶܢ ܒܚܰܓܳܐ ܐܶܢ ܡܺܝܛܪܳܦܳܘܠܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܚܶܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܝܰܡܝ̣ܢܶܗ ܘܡܽܘ̣ܪܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܒܣܶܡܳܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܟܽܘ̣ܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܛܳܥܶܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝ̣̈ܕܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܺܝ̣ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ: ܗܰܠܶܠܽܘ̣ܝܰܗ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̣̈ܢ. ܘܥܳܢܶܝܢ ܠܶܗ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܗܰܠܶܠܽܘ̣ܝܰܗ. ܟܶܢ ܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܟܪܽܘ̣ܟܝܳܐ ܟܰܕ ܢܳܦܩܺܝ̣ܢ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝ̣ܢ ܕܳܪܳܐ (ܗ̄ ܟܪܽܘܟܝܳܐ) ܘܡܳܛܶܝܢ ܠܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܪ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒܘ̱ ܦܳܬܽܘ̣ܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܟܽܠ ܚܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܕܰܪܓܶܗ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܪܺܝ̣ܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܦܳܢܶܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܘܢܳܣܶܒ ܠܒܺܝ̣ܙܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̣̈ܕܰܝ ܛܳܥܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܘܣܳܐܶܡ ܠܳܗ̇ ܠܓܰܘ ܡ̣ܶܢ ܠܰܩܢܳܐ ܕܣܺܝ̣ܡ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘ̣ܪܳܐ ܘܦܳܬܰܚ ܦܽܘ̣ܡܳܗ̇ ܟܶܢ ܡܚܰܦܶܐ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܛܳܥܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܥܰܡ ܠܰܩܢܳܐ ܒܫܽܘ̣ܫܶܦܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ.

ܒܫܽܘܪܳܝ ܕܰܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ:

ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܬ̣ܪܶܗ ܘܕܳܪܶܟ ܥܰܠ ܬܽܘܩܦܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗ̄.
ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܚܰܬ̣ܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̣ ܓ̣ܢܽܘܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܠܡܶܪܗܰܛ ܐܳܘܪܚܶܗ ܗ̄.
ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܰܫܩܶܝܢ ܠܢܰܚ̈ܠܶܐ ܕܰܣܛܺܝܡ ܗ̄.
ܚܙܰܐܽܘܟ̣ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܙܰܐܽܘܟ̣ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܶܚܠܘ ܐܳܦ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܙܳܥܘ̱ ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܖ̈ܙܰܦܝ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̄.
ܒܝܰܡܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ̣ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܒܡܰܝ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܘܥܶܩܒ̈ܳܬ̣ܳܟ ܠܳܐ ܐܶܬ̣ܺܝܕ̈ܰܥܝ̱ ܗ̄܀

ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܓܰܪܒܝܳܐ ܘܐܳܡܪܺܝܢ

ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܕܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܓܰܪܒܝܳܐ ܩܪܺܝܬܶܗ ܗ̱ܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̄.
ܐܶܬ̣ܬܪܺܝܡܘ̱ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܪܺܝܡܘ̱ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܩܳܠܗܽܘܢ ܗ̄.
ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܡܰܚܫܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܝܰܡܳܐ ܗ̄.
ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܥܶܡ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗ̄܀

ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܡܰܥܪܒܳܐ ܘܐܳܡܪܺܝܢ

ܒܰܡܨܰܥܬ̣ܳܗ̇ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ܐܶܫܰܒܚܳܟ̣. ܘܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ̣ ܗ̄.
ܡܳܐ ܠܳܟ̣ ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩܬ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܗܦܰܟ̣ܬ ܠܒܶܣܬ̣ܪܳܟ̣ ܗ̄.
ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟ ܐܶܬ̣ܥܰܪܰܡܘ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܩܳܡܘ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܟ̣ ܕܰܒܙܶܩ̈ܶܐ ܗ̄.
ܕܰܡܚܳܐ ܠܛܰܪܳܢܳܐ ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܠܶܟ̣ܘ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܬ̣ܪܳܐ ܨܰܗܝܳܐ ܗ̄܀

ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܬܰܝܡܢܳܐ ܘܐܳܡܪܺܝܢ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܐܳܬ̣ܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ ܗ̄.
ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܗ̄.
ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܘܐܽܣܽܘܪ ܥܰܕ̈ܥܺܐܕܰܝܢ ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܖ̈ܢܳܬ̣ܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄.
ܦܬܰܚ ܠܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̣ܳܐ ܐܶܥܽܘܠ ܒܗܽܘܢ ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̄.
ܥܽܘܠܘ̱ ܒܬܰܖ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܘܰܠܕܳܖ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟ̣ܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ ܗ̄܀


ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܟܪܽܘ̣ܟܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܀

ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܩܽܘ̣ܩܳܝܳܐ

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܙܶܓ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒܕܰܢܚܶܬ ܘܰܥܡ̣ܰܕ ܒܗܽܘܢ܆ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܦܠܰܓܘ̱ ܠܶܗ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܙܰܠܺܝ̣̈ܩܰܘܗ̱ܝ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܣܓܶܕܘ̱ ܠܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܕܩܰܕܶܫ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܡܰܒܽܘ̣̈ܥܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܰܢܽܘ̣ ܚܙܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚ̈ܘܳܢ ܫܰܦܺܝ̣ܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ ܕܟܺܝ̣ܬܳܐ ܘܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ܆ ܕܰܚܕܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܪܰܒܝܳܐ܆ ܝܰܠ̈ܕܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܐܳܦ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܡܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ ܘܩܰܪܶܒܬܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܦܳܫܶܛ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܦܳܬܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ ܘܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܬܳܗܪܺܝ̣ܢ܆ ܩܳܐܶܡ ܥܰܦܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܆ ܘܩܳܪܶܐ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܥܳܢܝܳܐ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝ̣ܠܳܐܺܝܬ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܳܒܕܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܕܫܳܐ ܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܥܺܝ̣ܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܚܰܬ݂ ܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܘܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܩܰܕܫܳܗ̇܆ ܐܰܒܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܚܰܒܺܝ̣ܒܝ̱܆ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝ̣ܫܶܗ ܘܰܥܡܰܕ ܒܳܗ̇܆ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ ܕܒܰܕܡܽܘ̣ܬ݂ ܝܰܘܢܳܐ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܬܠܺܝ̣ܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܰܚܝܰܘ ܒܳܗ̇ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܐܰܘ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܩܰܐܬܺܝ̣ܣܡܰܐ ܗܳܕܶܐ:

ܬܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ܆ ܠܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ܆ ܘܝܳܗܒܺܝ̣ܢ ܐܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘ̣ܪܕܢܳܢ܆ ܝܰܗ̣ܒܘ̱ ܐܰܬܪܳܐ ܘܝܰܗ̣ܒ ܙܰܠܺܝ̣̈ܩܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܰܢܣܺܝ̣ܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝ̣ܕܳܐ. ܩܪܶܒ ܥܰܒܕܳܐ ܘܣܳܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝ̣ܫ ܓܳܒܽܘ̣ܠܶܗ܆ ܘܡܽܘ̇ܢ ܐܺܡܰܪ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܰܥܡܶܕ܆ ܡܳܪܝ̱ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܢ ܐܺܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܐܒܽܘ̣ܟ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܶܐܢ ܐܺܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ܽ ܒܪܳܐ ܝ̣ܺܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܐܺܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ܆ ܚܰܕ ܗ̱ܘܽ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝ̣ܬܳܝܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ܆ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܘܣܳܝܡܺܝ̣ܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܩܕܳܡ ܬܪܰܥ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܕ ܩܒܺܝ̣ܥ ܒܰܡܢܳܪܬܳܐ. ܘܩܶܪ̈ܝܽܘ̣ܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܣܕܺܝ̣ܪܳܐܺܝܬ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܚܰܕ ܒܛܶܟܣܶܗ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܟܳܗܢܳܐ:

ܨܠܽܘ̣ܬܳܐ ܕܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘ̇ܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܺܝ̣ܬܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝ̣ܬܽܘ̣ܬܶܗ ܘܰܥܡ̣ܰܕ ܒܝܽܘ̣ܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘ̣ܙܶܗ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܩܰܕܶܫ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢܳܟ ܪܳܕܝܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐܺܝܬ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀


ܡܰܙܡܘ̣ܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܘܩܳܠܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܝܽܘ̣ܪܕܢܳܢ

ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܩܥ̣ܳܐ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܚܰܒܝ̣ܒܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝ̣ܬ܀

ܒܪܺܝ̣ܟ ܕܶܐܬܪܟܶܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܥܡܶܕ܆ ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܩܰܕܶܫ ܠܟܽܠ܀

ܒܪܺܝ̣ܟ ܕܶܢܚܳܟ܆ ܨܶܡܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܰܚ܆ ܘܰܠܝܽܘ̣ܪܕܢܳܢ ܐܶܬܳܐ܆ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܟܽܠ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ܆ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܐܺܝ̣ܬܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘ̣ܡܳܝܬܳܐ܀


ܨܠܽܘ̣ܬܳܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܓܡ̈ܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܶܢܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܥܒܶܕ ܠܦܽܘ̣̈ܡܰܝܢ ܡܰܒܽܘ̣̈ܥܶܐ ܕܩܽܘ̣ܕܳܫܰܝ̈ܟ ܘܡܳܐܢ̈ܶـܐ ܓܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܕܠܰܬܚܽܘ̣ܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬܳܐ

ܪܓܺܝ̣ܓ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܦܳܪܽܘ̣ܩܰܢ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܬܳܐ ܣܺܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܳܟ ܥܰܠ ܪܺܝ̣ܫܝ̱ ܘܰܐܥܡܶܕܰܝܢܝ̱܆ ܘܙܳܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܣܬܰܪܰܕ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ ܟܰܕ ܝܳܩܶܕ܆ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝ̣ܬܳܐ ܘܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܶܗ܆ ܘܰܩܦܰܣ ܐܺܝ̣ܕܶܗ ܟܰܕ ܪܳܥܶܠ܆ ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܶܥܡܶܕ܆ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ ܕܰܫܒܽܘ̣ܩ ܗܳܫܳܐ. ܢܡܰܠܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܬܳܐ ܣܺܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܳܟ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܥܰܡ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܗ̄ ܘܩܰܘܝܰܬ݂ ܥܰܠ ܪܺܝ̣ܫܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܠܝܽܘ̣ܪܕܢܳܢ ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘ̣ܒܶܐ ܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܠܶܗ. ܘܰܡܩܰܕܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܆ ܩܪܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܕܬܳܐ ܣܺܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܳܟ ܘܰܐܥܡܶܕܰܝܢܝ̱܆ ܗܰܘ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܐܰܣܺܝ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܘܫܶܟܢܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܗ̄ ܘܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܫܰܬ܀

ܣܽܘ̣ܓܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܕܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̱̈ܡܶܐ

ܥܽܘ̣ܢܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܠܳܟ ܣܳܓ̈ܕܳܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܚܙܺܝ̣ܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܬܶܗܪܳܐ ܡ̇ܠܶܐ̣܆ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܚܕܳܪܰܘ̣ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ܆ ܘܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܪܟܶܢ܆ ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܕܗܽܘ ܢܰܥܡܕܺܝ̣ܘܗ̱ܝ܀

ܟܰܠܬܳܐ ܡܟܺܝ̣ܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ̣ ܚܰܬܢܳܐ ܕܠܶܗ ܚܳܝܪܳܐ. ܚܕܽܘ̣̈ܓܶܐ ܟܢܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܡܳܪܰܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘ̇ܢ܀

ܐ̱ܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܘܚܰܘܺܝ̣ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܺܐܝ̣ܕܶܗ ܩܦܰܣ܆ ܘܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܥܢ̣ܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ܀

ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܡܽܘ̇ܢ ܐܰܥ̇ܡܕܳܟ܆ ܕܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܐܒܽܘ̣ܟ܆ ܘܰܐܒܽܘ̣ܟ ܒܳܟ܆ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ ܠܟܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܗܒܰܬ܆ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝ̣̈ܡܶܐ ܠܡܽܘ̇ܢ ܫܳܐܠܰܬ܀

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝ̣ܢ܆ ܟܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܚܰܘܪܺܝ̣ܢ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ܽ ܥܒ̣ܰܕܬ܆ ܘܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ ܡܽܘ̇ܢ ܬܰܘܪܬ݂ܳܟ܀

ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܰܥܡܳܕܝ̱ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ܆ ܐ̱ܫܛܳܪ̈ܶܐ ܒܰܣܚܳܬܝ̱ ܡܶܬܩܰܕܕܺܝܢ܆ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܚܰܬܡܺܝܢ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܥܶܡܕܶܬ ܒܛܶܠܘ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܬܳܝ ܘܰܣܓܽܘ̣ܕܝ̱ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ܆ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܶܟܝ̱ ܒܰܥܡܳܕܶܗ܆ ܘܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ̱ ܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܥܶܩܒܳܐ

ܨܳܐܬܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ܆ ܘܟܽܘ̣̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܣܚܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܰܠܠܰܢ܆ ܟܰܕ ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܐܶܬܗܰܕܺܝ̣ܢܰܢ܆ ܚܕܰܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܥܰܬܩܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܐܕܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܟܰܬܡܳܐ܆ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܚܽܘ̣̈ܫܳܒܶܐ ܕܡܰܢ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܚܶܒ ܠܶܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܣܛܰܘܡܶܢ ܩܰܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܠܰܝܣܳܘܢ


ܦܪܽܘ̣ܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘ̣ܡܳܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠܫܳܥ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܟܽܠܫܳܥ ܢܰܗܺܝܪ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܺܝ̣ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܗܰܪ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܗܳܦܶܟ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪ ܒܟܽܠ ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܛܽܘ̣̈ܒܶܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܛܽܘ̣ܒܬܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܫܰܠܺܝ̣ܛܳܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ܆ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܛܶܟܣܺܝ̈ܣ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘ̣ܬ݂ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܽܘܪܳܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘ̣ܕܳܐ ܕܟܽܠ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢـܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܰܥܡܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܬܰܩܶܢܬ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܨܒܰܝܬ ܘܥܳܠܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝ̣ܡܬ܆ ܟܰܕ ܬܽܘ̣ܒ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܬ ܒܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠ ܢܶܬܡܠܶܐ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܬܰܚܬ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ܆ ܘܰܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܨܰܒܶܬܬܳܗ̇܆ ܗܰܘ ܕܛܰܠܶܠܬ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܘܣܳܡ̣ܬ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܟ܆ ܗܰܘ ܕܫܰܬܶܐܣܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܦܰܩ̈ܚܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܗܰܕܰܪܬܳܗ̇܆ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܐܳܐܰܪ ܡܬܰܪܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܓܶܢ̈ܣܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܒܪܶܕܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܰܡܥܺܝ̣̈ܢܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܫܩܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇܆ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝ̣ܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܒܟܽܠ ܙܢܳܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܢܳܛܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܳܐܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝ̣ܠܳܗ̇ ܡܰܣܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܒܨܰܠܡܳܟ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܒܪܰܝܬ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܟ ܚܰܘܺܝܬ܆ ܘܟܰܕ ܢܦܰܠ ܡ̣ܶܢ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܺܝ̣ܠܶܗ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܰܦܢܺܝ̣ܬܳܝܗ̱ܝ ܬܽܘ̣ܒ ܠܘܳܬ ܩܰܛܰܐܣ‍ܛܰܐܣܺܝܣ ܐܰܠܗܳܝܬܳܐ܆ ܟܕ ܐܰܫܺܝ̣ܓܬ ܠܨܳܐܬܳܐ ܕܓܶܫܦܰܬ݂ ܒܶܗ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ̣ܬ ܠܰܢ ܠܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܗܘܺܝ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ ܟܰܕ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܳܚܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܆ ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟܰܕ ܡܗܰܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܟܽܠ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܒܗܽܘܢ ܒܙܰܠܺܝ̣̈ܩܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܰܢܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ܆ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܘܰܒܡܰܐܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ܆ ܫܰܚܠܶܦ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܥܺܝ̣ܢܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ܆ ܡܠܺܝ̣ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܳܠܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܚܰܪܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܟܽܘܬܡܳܐ ܘܛܽܘܠܫܳܐ ܕܒܰܢ ܠܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܬܺܝ̣ܪ ܡ̣ܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܚܰܘܰܪ ܠܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܫܳܘ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ܆ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܠܪܶܚܡܰܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ܆ ܟܰܕ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܙܠܓܺܝܢܰܢ ܘܗܳܘܶܝܢܰܢ ܕܳܡ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܦܰܠܓܳܢܳܐ ܕܫܽܘ̣̈ܟܳܢܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘ̣ܟ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܕܩܽܘ̣ܩܳܝܳܐ

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܙܶܓ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒܕܰܢܚܶܬ ܘܰܥܡ̣ܰܕ ܒܗܽܘܢ܆ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܦܠܰܓܘ̱ ܠܶܗ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܙܰܠܺܝ̣ܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܣܓܶܕܘ̱ ܠܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܕܩܰܕܶܫ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܡܰܒܽܘ̣̈ܥܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܣܚܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ ܟܰܠܬܳܐ ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܫܩܰܠ ܩܺܝ̣ܬܳܪܶܗ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܙܳܡܰܪ ܒܶܗ. ܕܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ̱܆ ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ̱܆ ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ̱ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ܆ ܡܶܣܟܺܢ̱ܬܳܐ ܕܥܶܬܪܰܬ݂ ܡܶܢܫܶܠܝ̱ ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܡܰܠܟܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܕܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܚܰܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܩܪܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܐܰܝܟ ܟܳܗܢܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܣܳܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ܆ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܦܶܪܚܰܬ݂ ܢܶܚܬܰܬ݂܆ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܫܶܟܢܰܬ݂ ܘܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܪܰܚܦܰܬ݂ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܒܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܡܨܰܠܠܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝ̣ܬ݂ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐ̱ܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܟܳܝܰܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܰܢ. ܘܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܥܡ̣ܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܗܽܘ̣ ܨܒܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܥܶܛܪܳܐ

ܡܚܰܣܶܐ ܟܽܠ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܣܳܝܰܢ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܣܚܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܟܳܝܰܢ܆ ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܟܽܠܶܗ ܡܽܘ̣ܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ܆ ܘܩܰܕܶܫ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܆ ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܢܰܣܩܽܘ̇ܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ̣ܬܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܘܳܐܡܪܺܝ̣ܢ ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ ܘܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ

ܡܳܐ ܠܳܟ ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩܬ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܗܦܰܟܬ ܠܒܶܣܬܪܳܟ ܗ̄܀

ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ:

ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܟܟ: ܐ ــ ܝܐ Numeri 20:1-11
ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒ. ܒ: ܝܛ ـ ܟܗ Kings II 2:19-25
ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܝܒ: ܐ ــ ܘ Isaiah 12:1-6
ܦܪܰܟܣܝ̣ܣ. ܚ: ܠܗ ـ ܡ Acts 8:35-40


ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘ̣ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ
ܐ܆ܝ: ܝܗ ـ ܟܗ Hebrew 10:15-25

ܐܰܚܰܝ̈܆ ܣܳܗܕ݁ܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܰܬ݂܂ ܗܳܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܬ݁ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܠܢܳܡܽܘܣܝ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܠܶܒ݁ܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ. ܘܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܀ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܓ݁ܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ݁̈ܶܐ ܒ݁ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ. ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݁ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ܆ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝ̈ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܣܪܶܗ. ܘܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܢܶܩܪܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܣܺܝܣܺܝܢ ܠܶܒ݁ܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ ܘܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ. ܘܡܰܣܚܰܝ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܢ ܒ݁ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܢܚܰܡܣܶܢ ܒ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܒ݂ܪܰܢ ܘܠܳܐ ܢܶܨܛܠܶܐ. ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ݈ܘܽ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܠܰܢ. ܘܰܢܚܽܘܪ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂܆ ܒ݁ܓ݂ܽܘܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܕ݂ܰܥܒ̈ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܟ݁ܢܽܘܫܝܰܢ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܰܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂܆ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ܀

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ

ܚܙܰܐܘܽܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܚܙܰܐܘܽܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܚܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀


ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ
(ܕ: ܕ ـ ܝܚ John 4: 4-18)

ܡܰܥܒ݁ܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ܁ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܫܳܟ݂ܰܪ. ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ܂ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ. ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂. ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܐܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕ݁ܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܥܺܝܢܳܐ. ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ̈ ܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܡܠܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ: ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ. ܬ݁ܰܠܡܺܝ̈ܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠܘ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܙܒ݁ܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ: ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁܆ ܘܡܶܢܝ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ. ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܚܰܫܚܺܝܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ. ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܐܶ‎ܠܽܘ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܝ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܟ݂ܝ܂ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܐܶܫܬ݁ܶܐ܆ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܫܳܐܠܳܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܝ ܠܶܗ܂ ܘܝܳܗܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ: ܡܳܪܝ܆ ܠܳܐ ܕ݁ܰܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂܁ ܘܒ݂ܺܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ. ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܡܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܪܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ݂܆ ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܺܪܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ܆ ܘܗܽܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܫܬ݁ܺܝ ܘܰܒ݂ܢܰܘ̈ܗ݈ܝ ܘܥܳܢ̈ܶܗ. ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܶܨܗܶܐ. ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ܂ ܠܳܐ ܢܶܨܗܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ܁ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݁ܢܳܒ݂ܥܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ: ܡܳܪܝ܆ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܨܗܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܕ݁ܳܠܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ: ܙܶܠܝ ܩܪܳܝ ܠܒ݂ܰܥܠܶܟ݂ܝ ܘܬ݂ܳܝ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ: ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܒ݁ܰܥܠܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ: ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܶܡܰܪܬ݁ܝ܂ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܒ݁ܰܥܠܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܥܠܺܝ̈ܢ ܗܘܰܘ ܠܶܟ݂ܝ. ܘܗܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܠܶܟ݂ܝ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܶܡܰܪܬ݁ܝ̱܀


ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܪܺܝ̣ܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ:

ܢܩܽܘ̣ܡ ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘ̣ܬܳܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ.

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܪܺܝ̣ܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܝ̣ܠܰܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ ܥܰܠ ‎ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟܬ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ.

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܪܺܝ̣ܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܝ̣ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܙܰܠܺܝ̣̈ܩܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܽܘܬܳܟ ܠܬܺܐܒܶܝܠ ‎ܐܰܢܗܰܪܬ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ ܒܗܽܘܢ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܚܢܰܩܬ܆ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܚܰܝܬ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ܀

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܪܺܝ̣ܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܚܰܠܺܝܬ܆ ܘܝܰܘܡܳܢ ܠܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܪܶܟܬ ܒܝܰܕ ܕܩܰܒܠܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ܀

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܪܺܝ̣ܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܒܝܰܕ ܐܶ‌ܠܺܝܫܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܣܺܝܬ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܒܣܰܓܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ ܚܶܟܡܬܳܟ ܐܳܣܝܽܘ̣ܬܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ܀

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܪܺܝ̣ܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܛܽܘ̣ܒ̈ܬܳܢܶܐ܆ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܒܽܘ̇ܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ (ܦܠܳܢ) ܘܚܰܣܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ (ܦܠܳܢ) ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܦܺܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܐܳܪܬܳܘܕܳܘܟܣܽܘ ܘܽܐܘܦܰܪ̈ܟܺܝܰܐܣ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܢܛܺܝܪܽܘ̣ܬܗܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̣̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ܀

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܪܺܝ̣ܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܳܐܦ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܢ܆ ܘܫܰܪܰܪ ܒܕܶܚܠܬܳܟ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܰܒܗܶܬ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܚܰܕܶܐ܆ ܘܰܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܫܰܡܠܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܘܰܠܥܽܘܕܪܳܢܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ. ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ܀

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܪܺܝ̣ܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܘܰܥܢܺܝܢ܆ ܘܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܕܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̣̈ܢ.

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܆ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܆ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܢܣܺܝܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ:

ܟܳܗܢܳܐ: ܩܰܕܺܝ̣ܫ ܐܰܒܳـܐܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܆

ܟܳܗܢܳܐ: ܩܰܕܺܝ̣ܫ ܒـܪܳܐܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܆

ܟܳܗܢܳܐ: ܩܰܕܺܝ̣ܫ ܪܽܘ̣ܚܳـܐܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܟܰܕ ܚܳܐܶܣ ܘܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܡܰܠܦܳܢ̈ܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̣̈ܕܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܘܳܐܡܰܪ: ܣܽܘܦܺܝܰܐ ܬܶܐܘܳܦܪܳܘܣܟܳܘܡܶܢ ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬ ܟܳܗܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝ̣ܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝ̣ܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܳܘܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.
ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̣̈ܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ.
ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̣ܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܪܳܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘ̣ܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܬܠܳܝܬܳܐ

ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܗܰܕܪܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘ̣ܒܶܐ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩ̈ܒܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܕܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܚܰܠܺܝܬ܆ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝ̣ܣܰܪܠܳܝܳܐ ܕܰܨܗܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܫܩܺܝ̣ܬ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܓܰܙܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܦܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܐܶ‎ܠܺܝ̣ܫܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܒܺܐܝ̣ܪܺܝܚܽܘ ܒܡܶܠܚܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܐܰܣܺܝܬ܆ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܟܶܢܬ. ܗܰܘ ܕܰܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ ܘܰܡܠܰܘ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܩܰܕܶܡ ܗ̱ܘܰܝܬ ܘܨܳܐܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝ̣ܠܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܟܡܬܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܳܒܽܘ̣ܕܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܩܰܕܶܫܬ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܒܰـܪܶܟ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܣܺܝ̣ܡܺܝܢ ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘ̣ܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܒܳܪܘܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܫܰܚܠܶܦ. ܒܰـܪܶܟ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܐܩܢܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܬܳܐ܆ ܘܗܰܒ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܫܶܩܝܳܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܪܣܳܣܳܐ ܐܰܘ ܒܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘ̣܆ ܚܽܘ̣ܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢܳܟ܆ ܘܡܶܬܪܰܚܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܢ܆ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝ̣ܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘ̇ܢ܆ ܥܰܡܳܐ: ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܬܳܠܶܐ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܥܰܠ ܫܳܛܺܝ̣ܦܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܪܰܚܶܦ ܒܶܗ ܥܰܠ ܫܳܛܺܝ̣ܦܬܳܐ ܘܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘ̣ܡ ܫܳܛܺܝ̣ܦܬܳܐ ܘܟܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܡܪܰܚܶܦ܆

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ. ܢܩܽܘܡ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܢܩܽܘܡ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ܇ ܢܩܽܘܡ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܇ ܢܩܽܘܡ ܕܶܝܢ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܢܰܩܶܬ ܚܰܘܪܰܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܘܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܪܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܚܢܰܢܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܢܩܰܪܶܒ܀

ܥܰܡܳܐ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܒܽܘܪܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܪܳܫܶܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܚܽܘ̣ܒܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳـܐ ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒـܪܳܐ ܆ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘ̣ܬܳܐ ܘܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳـܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܦܫܺܝ̣ܛ

ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܛܳܒ ܬܡܺܝ̣ܗܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܠܘܳܬ ܡܡܰܠܠܽܘ̣ܬ݂ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ̣ܬ܆ ܘܒܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܐܰܚܝ̣ܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܒܰܒܛܺܝ̣ܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܡܦܰܪܢܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣ‍ܛܽܘ̣̈ܟܣܶܐ ܠܰܚܶܡܬ܆ ܘܒܰܐܪܒܥܳܐ ܥܶܕܳܢܺܝ̣̈ܢ ܠܰܟܪܽܘ̣ܟܝܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܟܰܠܶܠ̣ܬ܆ ܡܶܢܳܟ ܪܳܥܠܺܝܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢ܆ ܓܽܘ̣̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܳܟ ܣܳܓ̈ܕܳܢ܆ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܕܦܳܪܚܺܝ̣ܢ ܠܳܟ ܡܗܰܠܠܺܝ̣ܢ. ܟܪ̈ܽܘ̣ܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܒܰܪܟܺܝ̣ܢ܆ ܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܠܳܟ ܡܗܰܕܰܪ ܣܰܗܪܳܐ܆ ܠܳܟ ܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ܆ ܠܳܟ ܡܶܫܬܡܰܥ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܡܶܢܳܟ ܪܳܐܬܺܝܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܟ ܦܳܠܚܺܝܢ ܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܡܬܰܚܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܪܩܰܥܬ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܚܒܰܫܬ ܠܝܰܡܳܐ ܒܚܳܠܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܫܰܕܬ ܠܳܐܐܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܰܘܩܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܫܽܘ̣ܪܳܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐ܆ ܥܰܠ ‎ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ̣ܬ ܘܰܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ̣ܬ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗ̣ܘܰܝܬ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܝܒܰܪܬ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܶܬܡܪܶܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܘܰܦܪܰܩܬܳܢ܆ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ܆ ܡܰܟܪܙܺܝ̣ܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܠܐ ܡܟܰܣܶܝܢܰܢ ܠܫܰܦܝ̣ܪܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܒܰܪܶܟܬ܆ ܠܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܩܰܕܶܫܬ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܰܒܰܚܬܳܟ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܰܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܠ ‎ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ̣ܬ܆ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟܬ. ܘܰܠܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܩܰܕܶܫܬ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܓܰܕܬ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܪܰܨܶܨܬ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܚܰܠܺܝ̣ܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝ̣ܠ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܬܳܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܒܰܪܶܟ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܨ ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܝ ܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܒ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘܬܳܐ ܐ ܫܪܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܨ ܥܨܳܒܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܠܝ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܒ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܣܰܩܽܘ̣̈ܒܠܳܝܶܐ ܐ ܡܰܠܝ݂̈ܰܝ݂ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ.

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܡܳܠܶܝܢ ܘܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝ̣ܢ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܨ ܠܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܠܝ ܠܕܽܘ̣ܟܳܝܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܒ ܠܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܕܒ̈ܳܬܶܐ ܐ ܠܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܰܕܶܬܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒ̇ܠܶܐ̣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܛܺܝ̣ܦܬ ܠܰܚܛܺܝ̣ܬܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܽܘ̣ܚ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܚܰܪܰܪܬ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܺܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܦܰܨܺܝ̣ܬ ܠܺܐܝ̣ܣܪܳܐܶܝܠ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘ̣ܬܳܐ ܕܒܰܥܠܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܒܰܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܗܰܒ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܓܳܫܦܺܝ̣ܢ ܒܗܽܘܢ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝ̣ܢ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢ ܕܗܽܘ̣ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝ̣ܢ ܒܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ (ܨܠܺܝܒܳܐ) ܒܽܘܪܟܬܳܐ܆ ܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܕܽܘܟܳܝܳܐ܆(ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܒ̄) ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܢܦܺܐܫܳܐ܆ (ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܓ̄) ܠܽܘܒܳܒܳܐ܆ ܥܽܘ̣ܕܪܳܢܳܐ܆ ܚܽܘܪܳܪܳܐ܆ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܶܣ‍ܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟܽܠ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܡܪܰܚܶܦ ܒܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘ̣ܡܳܗ̇ ܕܫܳܛܺܝ̣ܦܬܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̣̈ܒܶܐ ܟܰܕ ܐܰܡܰܪ:

ܡܒܰܪܟܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳـܐ . ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܒـܪܳܐ . ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܘܰܕܪܽܘܚܳـܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܶܚܕܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘ̣ܡܳܐ ܕܫܳܛܺܝܦܬܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܟܰܕ ܡܙܰܝܰܚ ܘܳܐܡܰܪ:


ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܘ̣ܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘ̣ܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝ̣ܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܶܐܬܥܡܶܕܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܥܪܒܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ ܡܗܰܠܠܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܶܐ ܡܗܰܕܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘ̣ܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝ̣ܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܶܐܬܥܡܶܕܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܓܕܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘ̣ܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝ̣ܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܶܐܬܥܡܶܕܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܬܰܝܡܢܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ
ܡܳܪܰܢ ܚܽܘ̣ܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܶܐܬܪܚܰܡܥܠܰܝܢ.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘ̣ܝܳܐ.

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܒܽܘ̇ܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܥܰܡܳܐ: ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܒܳܬܰܪܟܢ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝ̣ܬܳܐ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܪܽܘܟܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܳܛܶܝܢ ܢܰܪܡܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܳܛܺܝ̣ܦܬܳܐ ܬܠܳܬ ܢܽܘ̈ܛܦܳܬܳܐ ܒܽܐܘ̣ܙܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܢܽܘ̣ܛܰܦܬܳܐ ܚܕܳܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܘܢܽܘ̣ܛܰܦܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܒܡܰܥܪܒܳܐ ܘܢܽܘ̣ܛܰܦܬܳܐ ܬܠܺܝ̣ܬܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܘܰܡܫ̈ܰܡܫܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܡܰܙܡܽܘ̣ܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ.

ܡܙܡܘܪܐ ܢܐ

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܟ ܘܐܰܝܟ ܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ̣ ܚܛܳܗܰܝ̈܀

ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̣ܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܕܰܟܳܢܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟ̣ܽܠܙܒܰܢ܇ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ̣ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶܥܪܶܬ̣܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ ܒܡܶܠܬ̣ܳܟ ܘܬܶܙܟ̣ܶܐ ܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬ̣ܒܰܛܢܶܬ̣ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܛܶܢܬܰܢܝ̱ ܐܶܡܝ̱܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܕܚܶܟ̣ܡܬ̣ܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ̱܇ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܘܶܐܬ̣ܕܰܟܶܐ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܶܗ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ܀

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ̱ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬ̣ܳܟ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟ̣ܶܐ܇ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܛܶܗܰܝ̈ ܘܟܽܠܗܶܢ ܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܠܚܺܝܝ܀

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̣ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܗܳܐ ܘܪܽܘܚܳܟ ܬܩܰܢܬ̣ܳܐ ܚܰܕܶܬ̣ ܒܓ̣ܰܘܝ̱܇ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܝ̱܀

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܦܽܪܩܳܢܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܣܰܡܟ̣ܰܢܝ̱܇ ܕܰܐܠܶܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ̣ܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ܀

ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܗܝ̱ ܐܰܠܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܶܫܶܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̣ܳܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬ̣ܝ̱ ܘܦܽܘܡܝ̱ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ̣ܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܐܶܬ̣ܪܰܥܺܝܬ̣܇ ܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐܗ̱̇ܝ ܡܰܟܺܝܟ̣ܬܳܐ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܰܠܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ܀

ܐܰܛܶܐܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܗ̇ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ܀

ܘܬܽܘ̣ܒ ܢܶܣܩܽܘܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܫܳܛܺܝ̣ܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪ̈ܺܝ̣ܟܶܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘ̣ܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ:


ܨܠܽܘ̣ܬܳܐ ܕܚܽܘ̣ܬܳܡܳܐ

ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܪܰܒܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܒܰܪܶܟܬ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܰܪܶܟ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܠܟܽܠܰܢ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝ̣ܠܰܢ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܰܒܪܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܦܳܪܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܡܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܥܺܐܕܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘ̇ܢ ܠܒܽܘ̣ܪܟܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܀


ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܳܐ ܕܒܽܘ̣ܪܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ

ktobesuryoye.nl