ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘ̣ܩܳܝܬܳܐ

ܡܰܘܕܥܳܢܽܘܬܳܐ

ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܰܘܪܒܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܥܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܪܺܝܫܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܛܳܥܢܺܝܢ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܘܰܡܩܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܡܰܫܠܚܺܝ̣ܢ ܡܶܢܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܩܒܽܘ̣ܪܬܳܐ܆ ܘܰܡܫܺܝܓܺܝܢ ܠܶܗ ܒܡܰܝ̈ ܘܰܪ̈ܕܶܐ܆ ܘܰܡܨܰܒܬܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕܢܶܙܕܰܝܰܚ ܒܗܽܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ «ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ ܘܣܽܘ̈ܡܳܩܺܝܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗ̱ܝ (ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܣܓ: ܐ ـ ܒ)»
ܗܳܝܕܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܡܪܺܝܡ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܳܐܡܰܪ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܐܰܚ̈ܰܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ "ܩܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ" ܘܰܡܚܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܰܘܗ̱ܝ ܠܒܶܣܬܪܶܗ.
ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܩܕܳܡ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܘܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ܆ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ:

ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܩܽܘܩܰܠܝܽܘ̇ܢ ܒܪܶܟܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܢܩܘܽܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘ̇ܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܗ̄ܘܗ̄܆ ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܣܳܐܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ܀

ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܛܰܠܰܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄܆ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܥܩܒܐ: ܒܩ̄ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ


ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܣ‍ܛܰܘܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘ̣ܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܦܪܽܘ̣ܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ܆ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܚܰܕܺܝ ܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܘܰܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܡܰܦܨܰܚ ܠܥܳܢ̈ܶܗ ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܡܒܰܣܶܡ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܬܒ̈ܰܛܰܠܝ̱ ܒܶܗ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܺܝܠܺܝ̈ܕܶܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܗܰܠܶܟ܆ ܘܚܰܘܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ̥. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܚܽܘܠܳܠܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܽܐܘܼܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܠܚܺܝܼ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܐܟܬܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܼܬܳܐ܆ ܘܰܡܠܺܝܼ ܠܰܢ ܚܽܘܼܒܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܼܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܼܬܳܐ܆ ܘܗܰܒ ܒܛܰܝܒܽܘܼܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܫܰܝܢܽܘܼܬܳܐ܆ ܘܰܠܦܳܠܚ̈ܶܐ ܒܗܺܝܼܠܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܪ̈ܕܺܝܼܦܶܐ ܢܺܝܼܚܽܘܬܳܐ ܘܠܰܥܠܺܝܼ̈ܒܶܐ ܦܽܘܼܨܳܝܳܐ܆ ܠܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܢܰܟܦܽܘܼܬܳܐ ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܣܡܺܝܼܟܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܟܢܺܝܟܽܘܼܬܳܐ܆ ܘܠܰܒܬܽܘܼ̈ܠܶܐ ܙܰܗܝܽܘܼܬܳܐ܆ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܼܬܳܐ܆ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܠܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܼܬܳܐ܆ ܘܰܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܽܘܼܠܡܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܥܽܘܼܕܪܳܢܳܐ܆ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܘܰܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ܆ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܆ ܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܦܽܘܼܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܢܽܘܛܳܪܳܐ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܥܽܘܼܗܕܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝ̇ܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܼܶܢܽܘ̇ܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܼܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀


ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܠܒܰܪ:

ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܩܽܘ̣ܩܳܝܳܐ

ܩܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܰܐܪܥܶܗ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܬܗܰܪ ܒܶܗ ܘܰܩܪܶܒ ܕܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ̱ܝ: ܡܳܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܆ ܕܣܽܘ̈ܡܳܩܺܝ̣ܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܆ ܘܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܳܟ܆ ܘܰܡܒܰܙܥ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ܆ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܳܫܶܬ ܒܰܫܝܽܘ̣ܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܩܺܐܪܣܳܐ ܐܰܪܥܶܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܘܒܰܕܡܳܐ ܐܶܬܦܰܠܦܠܶܬ ܗ̄ ܘܩܳܡܶܬ ܘܶܐܬܢܰܚܡܶܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܢܚܶܬܘ̱܆ ܟܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ܆ ܐ̱ܡܰܪܘ̱ ܠܰܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܡܽܘܢ ܒܳܥܝܶܢ ܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ܆ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܕܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܣܰܩܪܳܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݂܆ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܒܳܥܽܘ̣ܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̣ܒ

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ̱܀

ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܶܫܡܰܥܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܆ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܐܶܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܪܶܗܛܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܗܽܘ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܚܰܣܝܶܗ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܳܐ܆ ܘܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗܿ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ̱܀


ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܫܺܝܓ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܡܰܝ̈ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܪ̈ܺܝ̣ܫܟܳܗܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܡܪܺܝܡ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܥܶܠ ܟܕ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ:

ܐܰܚ̈ܰܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܩܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܡܚܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܒܶܣܬܪܶܗ܀

ܩܠܺܝܪܽܘ̣ܣ ܘܥܰܡܳܐ ܥܳܢܶܝܢ:

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܳܡ܀

ܗܳܫܳܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܣܳܐܶܡ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܘ ܒܡܶܨܥܰܬ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܰܠܬܶܫܡܫ̈ܳܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ܆ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܫܰܡܠܶܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܳܒܫܺܝܢ ܛܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܘܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܘܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ܆ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܒܙܰܘܝܳܚܳܐ܆ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܟܪܽܘܼܟܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܟܪܽܘܟܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ:
ܩܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘܣ
ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ

ܫܽܘܼܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܦܨܰܚܬ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܚܺܝܼܬ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ

ܐܳܘ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܢܳܢܳܐ܆ ܘܢܳܨܽܘܒܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܐܳܘ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܢܰܐ ܗ̱ܘ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ܆ ܐܳܘ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܩܛܺܝܠܳܐ ܘܰܩܒܺܝܪܳܐ: ܠܐ ܬܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ܆ ܕܠܐ ܣܶܠܩܶܬ ܨܶܝܕ ܐܳܒܝ܆ ܙܶܠܝ ܗܳܟܺܝܠ ܣܰܒܰܪܝ̱ ܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ: ܕܩܳܡܶܬ̥ ܠܺܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀

ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܩܪܶܒ ܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܦܰܬܚܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܬ̥ܢܳܐ܆ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܠܐ ܫܰܒܩܶܗ ܐܰܚܺܝܕ܆ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ܆ ܡܶܢܶܗ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܥܰܓܠܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܘܝܺܬ̥ܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܢܣܰܒܰܪ܀

ܒܗܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܪܳܘܙܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܢ ܣܳܟ̥ܳܗ̇܆ ܕܰܐܡܠܶܟ̥ܘ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܐ܆ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܓ̥ܺܝܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬ̥ܦܢܺܝܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ܀

ܘܟܰܕ ܡܳܛܶܝܢ ܠܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܢܙܰܝܚܽܘܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܫܠܳܡܳܐ܀


ܨܠܽܘܬܐ ܕܫܽܘܪܝܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܘܒ̄ ܠܐܒܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܡܺܝܬ݂ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܐܚܺܝ ܠܡܺܝܬ݂ܽܘܬܰܢ. ܘܩܳܡ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ. ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܰܢ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܘܰܣܥܽܘܪ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܒܚܢܳܢܳܟ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̥ܙܳܐ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܕܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܰܠܝ
ܒܩܳܠܳܐ܆ ܐܰܢܬ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ

ܐܰܢܬ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܚܰܕܺܝܬ̊܆ ܚܰܕܳܐ ܥܺܕܬܳܟ܆ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܆ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܰܗܺܝܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܨܰܠܒܳܟ܆ ܘܚܳܕܶܝܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ܆ ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇܆ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ܆ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܰܕܺܝ܆ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܟܡܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬ݂ܰܚ̈ܬܳܝܶܐ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ܆ ܘܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܐ܆ ܕܗܽܘ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ܆ ܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘ̣ܩܳܝܳܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ܆ ܘܗܰܝܡܶܢ ܬܐܽܘܡܰܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܐܶܒܠܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ܆. ܡܚܰܦܰܝ ܪܺܝܫܶܗ ܕܩܰܝܳܦܳܐ ܘܰܐܒܺܝܠܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ. ܗ̄ ܘܗ̄܀

ܫܽܘܒܚܳܐ:

ܫܠܳܡܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܥܳܩܬ݂ܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܡ̣ܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܒܶܗ ܬܶܬ݂ܢܰܛܪܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܗ̄ ܘܗ̄܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̣ܒ

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ̱܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܆ ܘܒܶܗ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܳܐܕܳܡ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܫܰܝܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ܆ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܫܰܝܶܢ ܟܽܘܠܳܐ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܓܰܡܪܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܐܰܠܦܰܢ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗܿ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ̱܀


ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ:

ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܟܓ: ܟܘ ـ ܠܒ. Leviticus 23:26-32
ܡܺܝܟ̥ܳܐ. ܗ: ܚ ـ ܝܓ. Micah 5:8-13
ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܢܙ: ܝܛ ـ ܟܟ. , ܣ: ܝܙ ـ ܟܒ. Isaiah 57:19-20, 60:17-22
ܐ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܗ: ܗ ـ ܝܕ. I Peter 5:5-14


ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘ̣ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪ̈ܽܗܘ̣ܡܳܝܶܐ
ܝܘ: ܐ ـ ܝܘ. Romans 16:1-16

ܡܰܓ݂ܥܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܦ݂ܽܘܒ݂ܺܐ ܚܳܬ݂ܰܢ. ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ̇ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܩܶܢܟ݂ܪܶܐܘܳܣ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܗ̇ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܙܳܕ݂ܶܩ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܨܒ݂ܽܘ ܕ݁ܒ݂ܳܥܝܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܩܽܘܡܽܘܢ ܠܳܗ̇܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܺܝ ܩܳܝܽܘܡܬ݁ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܣܰܓ݁ܺܝ̈ܶܐܐ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ.. ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܦ݁ܪܺܝܣܩܶܠܰܐ ܘܕ݂ܰܐܩܶܠܰܣ܆ ܦ݁ܳܠܚ̈ܶܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ܆ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ܆ ܘܗܰܒ݂ܘ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ. ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݁ܶܢܶܛܳܘܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܡܰܪܺܝܰܐ܆ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܶܐܝܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ. ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܢܕ݁ܪܳܘܢܺܝܩܳܘܣ܆ ܘܰܕ݂ܝܽܘܢܺܝܰܐ ܐ݈ܚ̈ܝܳܢܰܝ܆ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܫܒ݂ܰܝܳܐ ܥܰܡܝ܆ ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܗܘܰܘ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܡܦ݁ܠܺܝܳܘܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ ܒ݁ܡܳܪܰܢ܆ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܽܐܘܪܒ݂ܰܢܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܕ݂ܶܐܣܛܰܟ݂ܽܘܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ. ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܶܠܺܐ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂̈ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܪܺܣܛܳܒ݂ܽܘܠܳܘܣ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܳܘܢ ܐ݈ܚܝܳܢܝ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂̈ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܢܰܪܩܺܣܳܘܣ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܛܪܽܘܦ݂ܶܢܰܐ ܘܕ݂ܰܛܪܽܘܦ݂ܳܣܰܐ ܕ݁ܰܠܐܺܝܶܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܦ݁ܶܪܣܺܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܬ݁ܝ܆ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܶܐܝܰܬ݂ ܒ݁ܡܳܪܰܢ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܪܽܘܦ݂ܳܣ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ܆ ܘܕ݂ܶܐܡܶܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܘܕ݂ܺܝܠܝ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܣܽܘܢܩܪܺܛܳܘܣ ܘܕ݂ܰܦ݂ܠܶܓ݂ܳܘܢ ܘܰܕ݂ܗܶܪܡܰܐ ܘܰܕ݂ܦ݁ܰܛܪܳܒ݂ܰܐ ܘܰܕ݂ܗܶܪܡܺܐ܆ ܘܕ݂ܰܐܚ̈ܶܐ ܕ݁ܥܰܡܗܽܘܢ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܳܠܳܓ݂ܳܘܣ ܘܰܕ݂ܝܽܘܠܺܝܰܐ ܘܰܕ݂ܢܺܐܪܳܘܣ ܘܰܕ݂ܚܳܬ݂ܶܗ ܘܕ݂ܳܐ‎ܠܽܘܡܦ݁ܰܐ܆ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝ̈ܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܗܽܘܢ܀ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܫܰܩܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ܆ ܫܳܐܠ̈ܳܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ܀


ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ

ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄܀

ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ
(ܝܓ: ܠܕ ـ ܠܗ. ܘܟܶܢ. ܝܕ: ܟܙ ـ ܘܟܶܢ. ܝܗ: ܝܐ ـ ܝܗ. ܘܟܶܢ. ܝܙ ـ ܝܛ John 13: 34-35, 14:27, 15:11-15, 17-19)

ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܆ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ܆ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂܆ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܕ݁ܰܥ ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝ̈ܕ݂ܰܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂܀ ܫܠܳܡܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ܆ ܕ݁ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܝ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ܆ ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܰܡܠܶܐ ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܝ ܕ݁ܬ݂ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ܆ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁܆ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܣܺܝܡ ܚܠܳܦ݂ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗ݈ܝ܆ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܩܳܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܒ݂̈ܕ݁ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܶܗ܆ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܩܪܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܐܰܘܕ݁ܰܥܬ݁ܟ݂ܽܘܢ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܆ ܕ݁ܬ݂ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂. ܘܶܐܢ ܥܳܠܡܳܐ ܣܳܢܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܆ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܣܢܳܐ܆ ܘܶܐ‎ܠܽܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ܆ ܥܳܠܡܳܐ ܠܕ݂ܺܝܠܶܗ ܪܳܚܶܡ ܗ݈ܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܳܢܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܝܢ ܒܙܽܘܝܳܚܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܰܦܢܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܀


ܟܳܗܢܳܐ: ܫܘܒ̄ ܠܐܒܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܩܶܛܠܶܗ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܕܪܰܥܺܝ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܠܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܘܶܬ݂ ܠܰܦ̈ܠܺܝܓ̥ܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ܆ ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܓ̥ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡ̣ܢ ܟܽܠ ܡܰܐܟܝܳܢܽܘܬ݂ܐ܆ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ܀

ܡܰܙܥܩܳܢܽܘܬܐ

ܠܳܟ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ܆ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܦܰܐܝ̈ܳܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ܆ ܘܰܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ܆ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ܀


ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܥܪܒܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܘܒ̄ ܠܐܒܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬ݂ܦܰܨܚܺܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܰܢ ܚܽܘܒܳܟ ܘܪܶܚܡܬ݂ܟ܆ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܢܰܘܕܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ܆ ܘܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܟ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܽܘܬ݂ܳܟ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܰܙܥܩܳܢܽܘܬܐ

ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܟܽܠ ‎ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܬ݂ܝܰܕܥܰܬ݂܆ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܟܳܦܰܪ ܒܳܗ̇܆ ܕܗܰܘ ܕܰܨܠܰܒܘ ܝܽܗ̱ܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ܀


ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܓܰܪܒܝܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܘܒ̄ ܠܐܒܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܢܶܣܬܰܬܰܪ ܬܚܶܝܬ݂ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܰܕܢܶܛܦܰܣ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܘܰܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܕܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܟ. ܘܰܕܢܶܬ݂ܓܰܘܰܣ ܘܢܶܬ݂ܥܰܕܰܪ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܝ̈ܩܶܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܰܙܥܩܳܢܽܘܬܐ

ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡ̣ܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܟ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܤܛܝܳܢܶܐ ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ܀


ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܬ݂ܝܡܢܳܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܘܒ̄ ܠܐܒܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܬܠܺܝܬ݂ܝܰܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ. ܘܰܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢܳܟ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܟ ܩܰܕܝܫܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܕܰܫ̇ܪܶܐ̣ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ܀

ܡܰܙܥܩܳܢܽܘܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬ݂ܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܰܫܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܝܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܰܡܶܗ ܘܥܺܕܬܶܗ ܘܡܰܪܥܺܝܬ݂ܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ. ܩܽܘܪܝܠܝܣܘܢ܀

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:


ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܘ̣ܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘ̣ܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝ̣ܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܥܪܒܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ ܡܗܰܠܠܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܶܐ ܡܗܰܕܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘ̣ܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝ̣ܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܓܕܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝ̣ܫܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘ̣ܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝ̣ܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝ̣ܢ ܠܶܗ.

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܬܰܝܡܢܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ
ܡܳܪܰܢ ܚܽܘ̣ܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܶܐܬܪܚܰܡܥܠܰܝܢ.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘ̣ܝܳܐ.

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܒܽܘ̇ܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܥܰܡܳܐ: ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂ ܘܫܰܪܟܳܐ܀


ܡܚܰܬܶܡ ܪܺܝ̣ܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܟܶܢ ܥܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܝܳܗܒܺܝ̣ܢ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܳܬܽܘ̣ܪ ܚܰـܝ̈ܶܐ ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܠܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܰܠܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܠܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ.

ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܰܙܥܶܩ ܘܳܐܡܰܪ:

ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܢܘܽܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܩܳܠܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ

ܩܳܠܳܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝ̣ܕ̈ܶܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܠܣܺܝܥܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ـܗ̇ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ܀

ܫܰܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܳܡܳܟ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘ̣ܩܰܢ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ܆ ܘܰܢܥܰܦܶܩ ܐܳܦ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܘܢܰܡܠܶܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܰܝܢܳܟ ܢܢܰܛܰܪ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ܆ ܫܠܳܡܳܟ ܢܩܰܝܶܡ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ܆ ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܆ ܥܺܐܕܳܟ ܢܰܦܨܰܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ܆ ܫܰܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܳܡܳܟ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ܀


ܚܽܘܬܳܡܳܐ

ܒܳܬܰܪ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܢܶܦܩܽܘܢ ܠܒܰܪ ܘܰܢܩܰܘܽܘܢ ܩܕܳܡ ܬܪܰܥ ܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܡܶܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܶܐܘܰܓܶܠܺܝܽܘܢ ܘܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܟܽܠ ܩܰܘܡ̈ܳܢ. ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܢܙܰܡܪܽܘܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܠܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܢܺܝܫܳܐ܆

ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

ܚܕܰܘ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ܆ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ݂܆ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܒܶܪܝ̱ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܣܠܶܩ܀

ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ܆ ܩܽܘܡܘ ܐܰܘܕܰܘ ܠܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܕܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܢܗܪܳܗ̇܀

ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܗܳܐ ܕܢܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܒܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܒܟܽܘܢ܆ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܪܰܒܟܽܘܢ܀

ܡܰܢ ܗ̱ܝ̣ ܗܳܝ̇ ܡܰܢ ܗ̱ܝ̣ ܗܳܝ̇܆ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܠܢܰܗܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܐܠܳܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܳܗ̇܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܘܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܚܳܝܪܳܐ܆ ܘܗܺܝ ܚܙܳܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܰܬ݂܆ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܕܢܶܬܓܠܶܐ܀

ܙܶܠܝ̱ ܣܰܒܰܪܝ̱ ܙܶܠܝ̱ ܣܰܒܰܪܝ̱܆ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܕܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܕܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܒܽܘܢ܀

ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܢܰܗܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܪܰܒܗܽܘܢ܀

ܒܰܠܒܽܘ̣̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ܆ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܰܦܪܓܺܝܢ܆ ܒܰܓܢܽܘ̣ܢܶܗ ܕܰܩܛܺܝܠܳܐ܆ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܚܪܒܳܗ̇܀

ܪ̈ܗܶܛܝ̱ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ܆ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܳܡܪ̈ܳܢ܆ ܐܶܬܠܰܒܰܒܘ̱ ܐܶܬܠܰܒܰܒܘ̱܆ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܪܰܒܟܘܢ܀

ܩܽܘܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܦܽܘܩ ܘܰܚܙܺܝ܆ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܘܕܳܐ ܒܶܗ ܘܣܰܒܰܪܳܝܗ̱ܝ܆ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܚܢܺܝܩ ܝܽܘ̣ܕܳܐ ܚܢܺܝܩ ܝܽܘܕܳܐ܆ ܘܩܰܝܳܦܳܐ ܒܣܺܝܪ܆ ܒܠܺܝܡ ܚܰܢܳܢ ܘܰܡܕܰܘܰܕ܆ ܕܰܒܪܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ܀

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܐܳܡܪ̈ܳܢ܆ ܕܩܳܡ ܚܰܬܢܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ܀

ܩܽܘܡܘ̱ ܐܰܫܺܝܓܘ̱ ܕܶܡܥܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܳܘ ܥܳܪ̈ܽܘܩܶܐ܆ ܘܰܐܪܺܝܡܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ܆ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܪܰܒܟܘܢ܀

ܢܳܛܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܐܶܬܕܰܘܰܕܘ̱܆ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܟܢܺܝܫܺܝ̣ܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ܀

ܩܳܡ ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܰܗܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܘܦܰܟܪܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܠܺܠܝܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܡܫܰܦܰܠ ܚܶܫܽܘ̣ܟܳܐ܆ ܕܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ܀

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܥ̣ܰܠ ܠܰܫܝܽܘ̣ܠ܆ ܕܢܶܣܒܰܥ ܫܶܢܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܥܪܳܬܶܗ ܕܢܶܕܡܰܟ ܒܳܗ̇. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܰܐܚܪܒܳܗ̇܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܨܰܦܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܘܽܟ܆ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀


ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܳܐ ܕܙܽܘܝܳܚܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl