ܟܘܠܠܐ - ܚܬܢ̈ܐ ܘܟܠ̈ܠܬܐ

ܒܽܘܪܳܟ݂ܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܠܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ

ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ
ܕܒܽܘܪܳܟ݂ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ.

ܨܠܽܘܬ݂ܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܬܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܡܪܰܒܶܐ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܣܳܡܶܟ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܘ ܒܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܫܰܠܡܽܘܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܳܟ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܩܳܠܳܐ: ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ

ܥܺܕܬܳܐ ܚܕܳܝ܆ ܒܰܚܠܽܘܠܶܗ ܕܚܰܬ݂ܢܳܐ. ܘܨܰܒܶܬܝ ܒܢܰܝ̈ܟܝ. ܒܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ܀

ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܟܰܠܬ݂ܳܐ. ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܬ݂ܒܰܪܟ݂ܽܘܢ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܡܟ݂ܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ. ܠܣܳܓ݂ܽܘܕ̈ܰܝܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ܀

ܩܽܘܩܰܠܝܽܘ̇ܢ

ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܢܕܽܘܨ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ݂܀

ܪܶܓܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܝܰܗ̱ܒܬ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܟܠܰܝܬܳܝܗ̱ܝ̱܀


ܥܶܩܒܳܐ

ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡ̈ܰܝܳܐ܆ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܢܩܰܫ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܓܢܽܘܢܶܟ݂ܝ ܐܳܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܣܳܡܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܟ݂ܰܐܣ ܘܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܽܘܢ

ܚܽܘܣܳܝܳܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ݂ܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܳܛܶܠ܆ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ܀

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܠܗܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܥܰܡܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܡܫܰܝܶܢ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬ݂ܳܐ ܫܰܦ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܟܶܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ̱ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܟܽܠ ܒܰܝܬܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܽܘܪܳܟ ܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܗ̱ܝ̱ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܪܗܶܛ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܣܓ݂ܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ̱܆ ܘܰܐܦܺܝܣܶܗ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܡܳܪܝ ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ. ܘܥ̣ܰܠ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ. ܘܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܐܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ܘܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܶܗ ܣܰܪܳܐ ܘܰܠܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗ̱ܝ̱. ܒܰܪܶܟ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗ̱ܝ̱. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܣܰܒܥܳܐ ܘܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܡܙܰܡ̈ܢܳܢܶܐ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܚܕܽܘ̈ܓ݂ܶܐ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܰܠܟܰܠܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܰܘܬܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܢ݂ܶܟܠܳܐ ܢܰܘܠܕܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܩܳܠܳܐ܆ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ

ܒܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܐܶܬ݂ܒܰܪܰܟ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܟܰܝ ܐܶܬ݂ܒܰܪܰܟ. ܘܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥܰܠܘ ܠܶܗ ܣܳܓ݂ܽܘܕ̈ܰܝܟ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܒܶܗ. ܘܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ ܒܕܳܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀

ܫܘ̄ܒ: ܗܳܝ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܐܶܠܺܝܳܐ ܒܒܰܝܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܩܽܘܠܬܳܐ ܓܶܡܪܰܬ ܩܰܡܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܚܶܣܪܰܬ ܡܶܫܚܳܐ. ܗܺܝ ܬܺܐܬ݂ܶܐ ܘܬܶܫܪܶܐ ܘܬܰܐܓܶܢ. ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥ݂ܰܠܘ ܠܶܗ ܣܳܓ݂ܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܘܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ ܒܕܳܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀


ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ.

ܥܶܛܪܳܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܒܶܠ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܽܘܬ݂ܳܟ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܘܰܓ݂ܢܺܝܙܬܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒܘ. ܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܫܰܪܬܰܚܳܝܗ̱ܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܙܽܘܡܳܪܳܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܶܫ܆ ܠܒܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢ ܗ̄܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟ݂ܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܐܰܟ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܠܰܡ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ܀

ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܒܪܟܡܪܝ.

ܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܐ ܙ: ܐ ـ ܝܐ

ܥܰܠ ‎ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬ݂ܰܒܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܶܝܢ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܶܗ ܢܶܐܚܽܘܕ. ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܒܰܥܠܳܗ̇ ܬܶܐܚܽܘܕ. ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܢܶܦܪܽܘܥ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܒܰܥܠܳܗ̇. ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓ݂ܪܳܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܶܗ. ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬܶܓ݂ܠܙܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܰܬܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܬܶܫܬܘܽܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܕܬܶܬ݂ܥܢܽܘܢ ܠܨܰܘܡܳܐ ܘܠܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܗ̇ ܠܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܬܦܢܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܢܢܰܣܶܝܟ݂ܽܘܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܶܓܬܳܐ ܕܦܰܓ݂ܪܟܽܘܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬ݂ܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܝܗܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܺܝܬ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܘܺܐܝܬ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܦܰܩܳܚ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܢܩܰܘܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܢܶܙܕܰܘܓ݂ܽܘܢ. ܦܰܩܳܚ ܓܶܝܪ ܠܡܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܠܡܺܐܩܰܕ ܒܪܶܓܬ݂ܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܦܰܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝ. ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܶܦܪܽܘܫ. ܘܶܐܢ ܬܶܦܪܽܘܫ ܬܩܰܘܶܐ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܠܒܰܥܠܳܗ̇ ܬܪܰܥܶܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ. ܒܰܪܟ݂ܡܳܪܝ܀

ܗܽܘܠܳܠܳܐ: ܒܽܘܪܟܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܰܪܶܟ݂ܢܳܟ݂ܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܳܐ ܢܨܘܬ݂ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ݂ܐ ܕܡ̈ܠܶܐ ܚܰܝܳ̈ܬ݂ܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܝܫܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܪܩܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܡܰܟ݂ܪܶܙ ܚܰܝ̈ܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܒܪܺܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܬܶܫܶܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܐ ܗܘܰ̈ܝ܀

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܪܩܽܘܣ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ

ܝ: ܒ ـ ܛ

ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ: ܕܶܐܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕܟ݂ܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ؟ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܡܽܘܫܶܐ ܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܢ ܕܢܶܟܬ݂ܽܘܒ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܢܶܫܪܶܝܗ̇. ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒܟ݂ܽܘܢ ܟܬ݂ܰܒ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܶܟܪܳܐ ܘܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܢܶܩܰܦ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܶܗ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܣܰܪ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܬܪܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܒܣܰܪ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܙܰܘܶܓ݂. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܦܰܪܶܫ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܟܽܠܟ݂ܽܘܢ܀


ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ.

ܨܠܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܺܝܬ݂ܝܳܐ ܓ݂ܢܺܝܙܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܐܰܓܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ ܘܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬ݂ܚܰܬ݂ܰܢܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓ݂ܒܺܝܠܬܰܢ. ܘܟܰܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܬ݂ܒܰܪܰܟ ܐܰܝܟ ܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ܀

ܢܒܰܪܶܟ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܡܢܰܫܶܐ. ܟܰܕ ܚܳܙܝ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܫܳܡ̈ܥܳܢ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ ܬܰܦܪܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܰܪܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܗܕܺܝܪ ܒܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ̱. ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܙܰܘܓܳܐ ܒܪܺܝܟ݂ܳܐ ܕܚܳܣܡܺܝܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬܰܩܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܛܰܥܡܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀


ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ܆ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܺܝܢ ܠܳܟ: ܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ ܚܰܬ݂ܢܰܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܒܰܪܟ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܢܰܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ܀

ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܪܰܦܩܳܐ܆ ܘܰܟܢܺܝܟ݂ܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟ݂ܬܳܐ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ܀


ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.
ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܢܶܩܰܦ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܶܗ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܣܰܪ.
ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܳܘ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ
(ܦܠܳܢ) ܕܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ݂ܰܢ (ܦܠܳܢܺܝܬ) ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܒܩܰܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܰܐܓܥܠܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܡܶܟܺܝܠ ܒܳܗ̇ ܘܡܰܠܳܐ ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢ ܠܳܗ̇: ܒܡܶܐܟ݂ܠܳܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܘܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬ݂ܒܛܶܠ ܠܳܟ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܰܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ ܦܶܓܥܳܐ ܐܶܬܕܰܒܪ ܥܰܡܳܗ̇.
ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܳܘ ܒܰܪܬ݂ܰܢ
(ܦܠܳܢܺܝܬ݂) ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܝ ܠܒܰܥܠܶܟ݂ܝ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܚܽܘܕܺܝܘܗ̱ܝ̱. ܘܰܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ ܠܶܒܳܐ ܫܰܡܶܫܺܝܘܗ̱ܝ̱.
ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܡܦܰܩܕܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܕܶܚܠܰܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܬܗܰܠܟ݂ܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܕܝܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܡܥܺܝܩܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ݂ ܬܩܰܒܠܽܘܢ. ܘܰܠܓܶܕܫ̈ܶܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܥܺܝ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟܽܘܢ ܥܳܪ̈ܨܳܢ ܕܠܳܐ ܪܶܛܢܳܐ ܬܣܰܝܒܪܽܘܢ. ܘܶܐܙܕܰܗܪܘ ܡܶܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ.
ܘܰܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬ݂ܰܝܢ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܕܗܳܢܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ.
ܘܟܰܕ ܠܰܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܬܽܘܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦܪܽܘܣ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ̱ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܛܰܝ̈ܒܽܘܬ݂ܶܗ ܢܫܰܡܠܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟܰܕ ܡܫܰܪܬܰܚ ܠܩܶܢܝܳܢܟ݂ܽܘܢ. ܘܰܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܳܬ݂ܰܚ ܠܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܦܰܨܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܠܥܰܣ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܡܫܰܦܶܐ ܘܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܘܬܰܣܩܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܳܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܟܶܢ ܡܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܘܟܰܕ ܡܰܘܚܶܕ ܐܺܝܕܳܐ ܕܟܰܠܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ.

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܝܳܕܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܕܰܡܩܰܒܰܠ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܕܢܰܪܬܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܕܰܥܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐ̱ܢܬܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܩܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܘܰܩܕܳܡ ܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܪܳܒܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܠܺܝ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܰܪܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܟܽܘܢ.
ܚܙܺܝ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܣܳܡܢܰܢ ܐܺܝܕܳܗ̇ ܒܺܐܝܕܳܟ ܘܠܳܟ ܐܰܓܥܶܠܢܳܗ̇. ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܚܽܘܕ܆ ܘܰܚܙܺܝ ܡܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܟܶܢ ܡܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܬܰܪ. ܘܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܢܶܙܡܪܽܘܢ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܡܫܰܡܫܳܢܐ: ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܝܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ:

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ܆ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ܆ ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ܆ ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܆ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ.
ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܳܢܛܺܝܽܘܣ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.
ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.
ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ݂ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ܆ ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ݂ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ.


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܗܳܐ

ܒܰܪ̱ܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ ܡܰܠܟܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ݂ܝ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ. ܩܰܪܶܒܝ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܠܰܝܣܘܢ

ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܰܢ. ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܰܢ܀

ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ. ܠܰܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܆ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܘܚܺܝܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܗ̇܆ ܒܰܪܶܟ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܰܠܟܰܠܬ݂ܳܐ܀

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟ݂ܝ܆ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܆ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܘܚܺܝܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܗ̇܆ ܒܰܪܶܟ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܰܠܟܰܠܬ݂ܳܐ܀

ܐܰܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ܆ ܥܠܰܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܐܶܡܳܟ ܘܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ܆ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܘܢ܆ ܒܰܪܶܟ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܰܠܟܰܠܬ݂ܳܐ܀


ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܳܐ ܕܒܽܘܪܳܟ݂ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܚܰܬܢ̈ܶܐ ܘܟܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܠܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ

ktobesuryoye.nl