ܛܟܣܐ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܗܘܦܕܝܩܢܐ

ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܠܶܓ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ

ܢܽܘܗܳܪܳܐ

ܗܽܘ ܕܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܐܦܽܘܕܝܰܩܢܳܐ (ܐܶܢ ܚܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ) ܩܳܐܶܡ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ ܠܒܺܝ̣ܫ ܟܽܘ̇ܬܺܝ̣ܢܶܗ ܘܽܐܘܪܳܪܶܗ ܕܩܳܪܽܘܝܽܘ̣ܬܳܐ ܘܰܓܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܰܪܟܰܢ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ. ܘܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܦܳܬܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܐ ܟܰܕ ܡܫܰܒܰܚ܆ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܕܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ܀


ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܕܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܽܘ̇ܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܬܪܺܝ̣ܨܰܬ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ. ܕܒܳܟ ܬܶܬܚܰܝܰܠܝ ܘܡܶܢܳܟ ܬܩܰܒܶܠܝ ܥܽܘ̣ܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ܆ ܘܫܽܘ̣ܟܳܢ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܢܶܬܢܰܗܪܽܘ̣ܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ܆ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢܳܟ ܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳܢܳܝ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܩܳܠܳܐ: ܬܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ

ܒܡܳܢܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܽܘ̣ܪܚܶܗ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܥܰܩܶܒܬܳܟ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܒܠܶܒܝ ܛܰܫܺܝܬ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘ̣ܬܳܟ ܪܶܚܡܶܬ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘ̣ܬܪܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܪܢܺܝ̣ܬ ܘܝܶܕܥܶܬ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬܳܟ܀

ܒܢܳܡܘ̇ܣܳܟ ܪܢܺܝ̣ܬ ܕܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܢܺܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܺܐܚܶܐ ܘܶܐܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܀

ܓܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܶܐܚܙܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܨܒܳܬ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬܪܰܓܪܓܰܬ ܠܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܟܐܰܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̈ܳܢܰܝܟ܀

ܥܶܩܒܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ

ܒܰܪܟܽܘܗ̱ܝ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܫܰܘܝ̈ܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܳܪܝܰܬ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܫܰܚܠܦܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܪܽܘܚ ܛܰܠܳܐ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ. ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ

ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̣̈ܶܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘ̇ܢܳܐ ܕܢܽܘ̣ܪܳܐ܆ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩ̣ܳܡ܆ ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܠܛܰܠܳܐ ܗܰܢܺܝ̣ܐܳܐ ܫܰܚܠ̣ܶܦ܆ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܕܝܰܬܺܝ̣ܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܫܰܟܶܢ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܥܽܘ̣ܬܪܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳ̈ܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘ̣ܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܢܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ ܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘ̇ܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܽܐܘ̣ܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝ̣ܬܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕܬܶܓ̈ܡܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘ̣ܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ: ܒܪܶܟܢܳܐ ܕܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܽܘ̇ܕܰܝܟ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ܆ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܪܳܐ ܕܰܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܰܟܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܚܰܟܰܡ (ܢܶܬܚܰܟܡܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬܶܦܬܰܚܝ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ ܩܕܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܳܗ̇ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܒܰܪܰܟ (ܢܶܬܒܰܪܟܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܶܐܣܛܠܳܟ ܢܶܨܛܰܒܰܬ܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܪܟܺܝ̣ܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܰܒܕܳܟ (ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ) ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ܆ ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܠܰܕܚܰܠܛܶܗ (ܠܕܰܚܠܰܛ ܐܶܢܽܘ̇ܢ) ܒܶܝܬ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܬܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ ܕܰܢܫܰܟܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܕܰܟܝ̈ܳܢ ܡܶܬܬܚܶܕ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ ܕܰܢܫܰܟܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘ̣ܬ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܶܗ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܟܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ܆ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ܆ ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܟܶܐ (ܢܶܬܕܰܟܽܘ̇ܢ)܀


ܚܽܘܣܳܝܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀ ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ̣ܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ܀

ܦܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܬܺܝ. ܟܰܕ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܘܨܰܒܬܶܗ. ܘܬܽܘ̣ܒ ܟܰܕ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ܆ ܦܪܰܩ ܘܰܐܩܺܝܡ. ܘܰܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܫܽܘ̣ܟܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝ. ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܬܽܘ̇ܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܬܰܫܘܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܕܗܳܐ ܩܳܐܶܡ (ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ) ܟܰܕ ܪܟܺܝ̣ܢ (ܪܟܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ) ܩܕܳܡ ܬܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕܪܰܒܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܰܡܣܰܟܶܐ (ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܕܠܳܟܽ ܗ̱ܘ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܡܰܝܳܐ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܰܒܩܘ̣ܕ̈ܳܫܶܐ ܬܠܺܝ̣ܬܳܝܰܝ̈ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝ̣ܢ ܠܪܰܒܽܘ̣ܬܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܘܣܳܓܕܳܐ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܡܶܢܶܗ ܕܥܰܦܪܳܐ ܒܦܽܘ̣ܩܕܳܢܳܟ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܘܰܠܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐܺܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ܆ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܒܳܨܶܐ ܘܟܽܠ ܡܨܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܓܥܶܠܬ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܠܰܝܬ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ. ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘ̣ܬܳܐ ܡܳܪܰܬ ܓܰـ̈ܙܶܐ ܠܰܢ ܐܰܓܥܶܠܬ ܘܫܰܟܶܢܬ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܪܪܺܝ̣ܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܚܰܙܩܺܝ̣ܢܰܢ ܒܬܽܘ̣ܟܠܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܐܳܫܕܺܝ̣ܢܰܢ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬܰܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬܳܟ. ܠܚܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܫ̈ܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܟܳܢܽܘ̣ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟܳܢ̈ܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܰܐܝܢܳܐ (ܠܰܐܝܠܶܝܢ) ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ. ܟܰܕ ܗܺܝ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ ܓܳܡܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܶܗ (ܠܗܽܘ̇ܢ). ܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܫܦܺܝ̣ܥ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܝܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܥܰܠܗܳܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܐܦܽܘܕܺܝܰܩܢܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ̣ (ܕܰܐܦܽܘܕܝܰܩ̈ܢܽܘ ܐܶܬܩܪܺܝܘ). ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣܆ ܒܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܠܦܰܓܪܶܗ (ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ) ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ (ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘ̇ܢ) ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܟܽܘ̣ܬܡܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ (ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ) ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ (ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝܳ̈ܐ) ܕܡܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܶܗ (ܒܗܽܘ̇ܢ) ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܬܚܰܝܰܠ (ܢܶܬܚܰܝܠܽܘ̣ܢ) ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܫܬܰܟܢܺܝ̣ܢ܆ ܢܶܬܕܰܪܰܓ (ܢܶܬܕܰܪܓܽܘ̣ܢ) ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܽܘ̣ (ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ) ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̣ܟܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̣ܫܰܝ̈ܟ ܢܶܫܬܘܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝ̣ܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ ܣܓܺܝ̣ܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܩܳܠܳܐ ܒܩ̄: ܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܟܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ:

ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܚܙܺܝ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ܆ ܒܥܺܝܪܽܘ̣ܬܳܐ ܛܰܪ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬܳܟ܆ ܡܶܢ ܣܽܘ̣ܓܦܳܢ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕܚܽܘ̣ܫܒܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ ܠܳܟ ܕܬܶܬܶܠ܆ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܒܕܺܝ̣ܢܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܀

ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܰܪ̈ܩܰܝܟ ܠܬܺܒܶܝܠ:

ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܛܽܘ̣ܒܳܢܳܐ܆ ܠܛܺܝܡܳܬܶܐܽܘ̇ܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܆ ܚܙܺܝ ܐܰܚܽܘ̣ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܟܳܗܢܽܘ̣ܬܳܐ ܠܳܐ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܰܕܟܶܐ ܘܰܫܦܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘ̣ܫܶܐ܆ ܒܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܬܳܐ ܥܽܘ̇ܠ ܠܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ܆ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ܆ ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕܫܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝ̣ܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܚܙܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܬܽܘ̇ܢ܆ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܕܳܐܣܪܳܐ ܘܫܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇܆ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘ̣ܡܩܳܐ܆ ܗܳܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̣ܕܰܝ̈ܟܽܘ̇ܢ܆ ܘܛܽܘ̣ܒܰܝܟܽܘ̇ܢ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝ̣ܬܽܘ̇ܢ܆ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܟܽܘ̇ܢ܆ ܕܥܰܡܶܗ ܬܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܰܓܢܽܘ̇ܢܳܐ܀


ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܥܶܛܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝ̣ܬ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬܳܟ ܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܒܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܙܰܡܢܰܬ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܒܰܡܕܰܝܠܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝ̣ܢ ܠܳܟ. ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܢܽܘܗܳܪܳܐ

ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܛܰܝܰܒ ܕܢܶܬܬܰܣܪܰܚ܆ ܩܳܪܶܐ ܠܩܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܣܰܓܺܝ̣ܐܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܺܝ̣ܢ܆ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ܀


ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܳܢܝ ܘܰܫܒܺܝ̣ܠܰܝ̈ܟ ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ܆ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܩܽܘ̣ܫܬܳܟ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘ̣ܬܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܐܫܥܝܐ: ܡܕ: ܒ - ܕ܇ ܢܛ: ܟܐ܇ ܣܐ: ܐ - ܓ

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ ܘܓܰܒܠܳܟ ܒܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܘܥܰܕܪܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܥܰܒܕܝ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ܆ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܩܪܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܶܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܨܰܗܝܳܐ܆ ܘܪܶܕܝܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܐܶܫܽܘ̇ܕ ܪܽܘ̣ܚܝ ܥܰܠ ܙܰܪܥܳܟ܆ ܘܒܽܘ̣ܪ̈ܟܳܬܝ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܟ. ܘܢܺܐܥܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܥܡܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܰܪܒܳܐ ܕܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܀ ܗܳܢܰܘ ܩܝܳܡܝ ܕܥܰܡܟܽܘ̇ܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܪܽܘ̣ܚܝ ܕܰܥܠܰܝܟ܆ ܘܡܶܠܰܝ̈ ܕܣܳܡܶܬ ܒܦܽܘ̣ܡܳܟ. ܠܳܐ ܢܶܥܢ̈ܕܳܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡܶܗ ܕܙܰܪܥܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡܶܗ ܕܙܰܪܥܳܐ ܕܙܰܪܥܳܟ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܗܳܐ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝ. ܚܠܳܦ ܕܡܰܫܚܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܕܪܰܢܝ ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܠܡܰܟܺܝ̣̈ܟܶܐ. ܘܶܐܥܨܽܘ̇ܒ ܠܰܬܒܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܶܐܩܪܶܐ ܚܺܐܪܽܘ̣ܬܳܐ ܠܰܫ̈ܒܰܝܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܠܰܐܣܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܩܪܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ. ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘ̣ ܠܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܒܺܝ̈ܠܶܐ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ. ܚܠܳܦ ܩܶܛܡܳܐ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܕܒܶܣܡܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܒܠܳܐ܆ ܥܛܳܦܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡܰܟܐܰܒܬܳܐ܆ ܢܶܬܩܪܽܘ̇ܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬܳܐ. ܢܶܨܒܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܀


ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘ̇ܢ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܆ ܣܰܟܝܰܬ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬܪܰܓܪܓܰܬ ܠܕܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬܶܐ ܠܰܩܕܳܡ ܦܳܬܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܳܐ ܢܨܘܬ݂ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ݂ܐ ܕܡ̈ܠܶܐ ܚܰܝܳ̈ܬ݂ܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܝܫܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܟܪܙܳܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܒܪܺܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܬܶܫܶܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܐ ܗܘܰ̈ܝ܀

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ

ܚ: ܝܒ܇ ܝܒ: ܡܕ - ܡܘ܇ ܝܗ: ܐ - ܝܙ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܡܰܢ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܗܰܠܶܟ ܒܚܶܫܽܘ̣ܟܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܕܶܝܢ ܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝ ܡܗܰܝܡܶܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܡܰܢ ܕܠܺܝ ܚܳܙܶܐ܆ ܚܙܳܐ ܠܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܐܶܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܠܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܒܚܶܫܽܘ̇ܟܳܐ܀ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܦܶܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܳܐܒܽܝ ܗ̱ܘ ܦܰܠܳܚܳܐ. ܟܽܠ ܫܒܺܫܬܳܐ ܕܒܺܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܳܗܒܳܐ܆ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇. ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܝܳܗܒܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܡܕܰܟܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܰܝܬܶܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܕܟܶܝܬܽܘ̇ܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡܟܽܘ̇ܢ. ܩܰܘܰܘ ܒܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒܟܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܒܺܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܬܶܠܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܐܶܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒܰܓܦܶܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘ̇ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܩܰܘܽܘ̇ܢ ܒܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܦܶܬܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘ̇ܢ ܫܒܺܫ̈ܬܶܐ. ܡܰܢ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܒܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒܶܗ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܰܝܬܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̣̈ܐܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܳܐ ܐܶܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܬܽܘ̇ܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܘܶܐ ܒܺܝ܆ ܡܶܫܬܕܶܐ ܠܒܰܪ ܐܰܝܟ ܫܒܺܫܬܳܐ ܕܝܳܒܫܳܐ ܘܠܳܩܛܺܝ̣ܢ ܪܳܡܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕܬܺܐܩܰܕܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܩܰܘܽܘ̇ܢ ܒܺܝ ܘܡܶܠܰܝ̈ ܢܩܰܘ̈ܝܳܢ ܒܟܽܘ̇ܢ܆ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܬܶܨܒܽܘ̇ܢ ܠܡܶܫܐܰܠ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘ̇ܢ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ܆ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̣̈ܐܶܐ ܬܰܝܬܽܘ̇ܢ ܘܬܶܗܘܽܘ̇ܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܚܒܰܢܝ ܐܳܒܝ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܚܶܒܬܟܽܘ̣ܢ. ܩܰܘܰܘ ܒܪܶܚܡܰܬܝ ܕܺܝܠܝ. ܐܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ ܬܶܛܪܽܘ̣ܢ܆ ܬܩܰܘܽܘ̇ܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܢܶܛܪܶܬ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܘܗ̱̈ܝ ܕܳܐܒܝ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܽܘ̣ܒܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡܟܽܘ̇ܢ ܕܚܰܕܘܰܬܝ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘ̇ܢ ܘܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܚܰܕܘܰܬܟܽܘ̇ܢ܀


ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܟܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܐܫܪܺܝ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܐܫܪܺܝ ܫܟܺܝ̣ܢܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܕܫܶܗ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ (ܥܰܒܕܰܘܗ̱̈ܝ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘ̣ܬܶܗ܆ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܣܽܘ̇ܓܐܳܐ ܕܪܰܒܽܘ̣ܬܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܐܓܶܢ ܐܺܝ̣ܕܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܽܘ̣ܫܶܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܬܝܰܒܠܰܬ ܨܶܝܕ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܐܓܶܢ܆ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ (ܥܰܒܕܰܘܗ̱̈ܝ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ܆ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ (ܥܰܒܕܰܘܗ̱̈ܝ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܨܺܝܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬܳܐ܆ ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܓܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟܺܝ̣ܢܬܳܟ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ (ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܰܐܒܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܩܽܘ̣ܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܰܕܶܫ܆ ܠܰܫܡܽܘ̇ܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ(ܥܰܒܕܰܘܗ̱̈ܝ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ܀

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀


ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܓܳܗܶܝܢ

ܓܗܳܢܬܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܣܳܡܬ ܠܰܢ ܒܦܶܣ̈ܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܰܘ ܕܚܳܟܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܒܳܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܒܰܘ̈ܬܳܐ ܘܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘ̇ܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܥܢܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܥܰܘܠܰܝ̈ܢ. ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫ ܒܟܽܠ. ܐܰܣܦܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܰܡܫܰܡܳܫܘ̣ ܘܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ̣ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܕܫܰܘܬܳܦ̈ܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܢܽܘ̣ܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܠܚܺܝ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܒܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܠܡܶܓܒܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܳܟ܀

ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܦܰܕܝܰܩܢܳܐ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ ܘܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܰܐܦܽܘܕ̈ܝܰܩܢܽܘ܆ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܪܟܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܝܟ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܚܰܝܠܬܳܢ ܐܽܘ̣ܚܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ. ܘܰܕܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫ ܒܟܽܠ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܝܳܗܶܒ ܟܬܳܒܳܐ ܠܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܢܺܝ̣ܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܳܝܶܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܘܰܠܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܶܗ܆ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܡܰܠܝܳܐ ܚܰܣܺܝ̣ܪ̈ܳܬܰܢ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ. (ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܪܟܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ) ܘܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝ̣ܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܨܰܘܪܶܗ (ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ) ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܪܟܶܢ (ܐܰܪܟܶܢܘ). ܘܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝ̣ܬܶܗ (ܕܬܰܪܥܺܝ̣ܬܗܽܘ̇ܢ) ܠܘܳܬܳܟ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܚܳܐܰܪ (ܚܳܝܪܺܝ̣ܢ) ܘܰܡܣܰܟܶܐ (ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܗܳܝ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ܀

ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܗܳܝ ܕܩܳܪܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܰܐܦܘܕ̈ܝܰܩܢܽܘ܀

ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: (ܦܠܢ) ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܰ(ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ) ܕܰܒܕܽܘ̣ܟܬܳܐ (ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ) ܕܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܐܶܘܬܰܢܛܺܝܰܐ ܕܟܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟܺܝܰܐ ܪܳܚܡܰܬ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܰܪܚܺܝ̣ܡܰܬ ܡܶܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܠܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܒܩܺܝ̣ܢܕܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܪܶܒܘ܆ ܢܨܰܠܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܰܢ ܕܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ (ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ) ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ ܘܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܰܙܥܶܩ ܬܠܺܝ̣ܬܳܐܺܝ̣ܬ. ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܘܟܰܕ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܰܟܪܶܙ ܒܩܺܝ̣ܢܕܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ܆ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝ̣ܢ ܘܳܐܡܰܪ:


ܓܗܳܢܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܥܒܶܕܳܝܗ̱ܝ (ܕܫܳܘܶܝܢ ܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘ̇ܢ) ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܰܐܦܽܘܕܝܰܩܢܽܘ̣ܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ (ܕܢܶܫܬܘܽܘ̇ܢ) ܒܝܰܕ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܢܶܦܠܽܘ̇ܚ ܘܰܢܫܰܡܶܫ (ܢܶܦܠܚܽܘ̣ܢ ܘܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ) ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܟ. ܘܢܶܫܟܰܚ (ܘܢܶܫܟܚܽܘ̣ܢ) ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܀

ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕܳܢܳܐ ܘܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫ ܒܟܽܠ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܟܶܢ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܓܳܠܶܐ ܠܦܺܝ̣ܢܟܳܐ ܘܰܠܟܳܣܳܐ܆ ܘܣܳܓܶܕ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܡܰܥܒܰܪ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܟܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܣܦܳܪ̈ܶܐ ܕܦܺܝܢܟܳܐ ܘܰܕܟܳܣܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܪ̈ܳܢ ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܠܗܶܝܢ ܠܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ ܥܰܠ ܨܶܕ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀


ܓܗܳܢܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܚܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܫܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܪܰܝܬ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܩܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܩܪܺܝ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܘܰܪܫܽܘ̇ܡܳܝܗ̱ܝ (ܘܰܪܫܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ) ܒܪܽܘ̣ܫܡܳܐ ܕܰܐܦܽܘܕܝܰܩܢܽܘ̣ܬܳܐ. ܘܰܓܒܺܝܘܗ̱ܝ (ܘܰܓܒܺܝ ܐܶܢܽܘܢ) ܠܰܡܕܰܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ (ܠܗܽܘܢ) ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܰܒ ܠܶܗ (ܠܗܽܘܢ) ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܚܳܒܽܘ̣ ܫܰܘܬܳܦܽܘ̣ܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘܬ ܦܰܐܝܽܘ̣ܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܟ܆ ܘܠܰܡܩܳܡ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ̣ ܫܪ̈ܳܓܶܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܰܨܠܽܘ̇ܬܳܟ. ܘܥܰܡ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬܳܐ ܘܬܺܐܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܩܪܰܝܬܳܝܗ̱ܝ (ܩܪܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ) ܀

ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܺܝܕܰܘܗ̱̈ܝ:

ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܨܽܘ̣ܒܳܝܗ̱ܝ (ܘܨܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ) ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܥܰܒܺܝ̣ܛ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܕܡܰܝܬܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘܬܳܐ. ܒܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܳܪܰܢ. ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫ ܒܟܽܠ. ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝ̣ܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀


ܓܗܳܢܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܚܽܘ̣ܪ ܒܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܬܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ). ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ (ܕܢܶܫܬܘܽܘ̇ܢ) ܒܝܰܕ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ. ܕܠܳܐ ܥܕܺܝܠܳܐܺܝ̣ܬ ܢܕܰܝܶܠ (ܢܕܰܝܠܽܘ̣ܢ) ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܩܪܰܝܬܳܝܗ̱ܝ (ܩܪܰܝܬ ܐܶܢܽܘ̇ܢ) ܘܢܶܫܟܰܚ (ܘܢܶܫܟܚܽܘ̣ܢ) ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ܀

ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕܳܢܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫ ܒܟܽܠ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܘܣܳܐܶܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: (ܦܠܳܢ) ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܰ(ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ) ܕܕܽܘ̣ܟܬܳܐ ܕܰ(ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: (ܦܠܳܢ) ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢܰܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܳܐܪ̈ܬܳܕܽܘܟܣܽܘ ܕܩܰܕܡܰܬ ܐܶܫܬܰܡܗܰܬ܀

ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕܰܒܪܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀


ܓܗܳܢܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ ܟܽܠ܆ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܪܶܒܬ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܒܽܘ̣ܪܟܬܳܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ). ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܨܒܺܝ ܒܒܽܘ̣ܪܟܬܳܐ ܕܰܐܦܽܘܕܝܰܩܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܒܝܰܕ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ (ܠܗܽܘ̇ܢ) ܕܕܰܟܝܳܐܳܝܬ ܘܢܰܟܦܳܐܺܝ̣ܬ ܢܫܰܡܠܶܐ (ܢܫܰܡܠܽܘ̇ܢ) ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘ̇ܢ) ܀

ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕܢܶܫܟܰܚ (ܘܰܕܢܶܫܟܚܽܘܢ) ܡܫܰܝܢܽܘ̣ܬܳܟ܆ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ܆ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܘܢܳܣܶܒ ܠܽܐܘܪܳܪܳܐ ܕܩܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܟ ܠܶܗ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܟܰܬܦܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܟܰܕ ܥܳܢܶܝܢ ܒܳܬܪܶܗ܀


ܠܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝ̣ܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀


ܘܬܽܘܒ ܢܳܣܶܒ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܢܳܗܰܪ ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܘܥܳܢܶܝܢ ܒܳܬܪܶܗ܀

ܡܰܣܪܚܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀


ܘܰܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܳܬܽܘܪܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܩܠܺܝܪܽܘ̇ܣ܆ ܘܰܡܫܰܘܬܦܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܘܝܳܗܒܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܺܝ̣ܢ ܒܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܐܺܝ̣ܕܳܐ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܢܶܩܪܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝ̣ܬ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܕܰܓܗܳܢܬܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܘܟܰܕ ܪܳܫܶܡ ܒܰܨܠܺܝ̣ܒܳܐ܆ ܠܟܽܠܚܰܕ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝ̣ܬ ܢܫܰܡܠܶܐ ܒܰܨܠܺܝ̣ܒܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܢܰܟܪܙܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘ̣ܬܳܐ ܡܫܰܘܬܶܦ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܶܐܬܬܰܣܪܰܚܘ܆ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ܀ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܗܽܘܦܰܕܝܰܩܢܳܐ ܕܰܐܣܪܰܚ: ܟܬܺܝܒܬܳܐ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܢܛܰܪܝ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ܀


ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܐܦܽܘܕܝܰܩ̈ܢܽܘ

ktobesuryoye.nl