ܛܟܣܐ ܕܪܫܡ ܡܙܡܪ̈ܢܐ

ܢܽܘܗܳܪܳܐ

ܡܙܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܶܙܡܰܪܝ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܓܰܒܝܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ (ܐܶܢ ܚܕܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ) ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܠܶܐܣܟܽܘ̣ܦܬܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܘܩܳܝܡܳܐ ܟܰܕ ܟܣܶܐ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܡܰܪܟܰܢ܆ ܘܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ:


ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܕܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܽܘ̇ܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܬܪܺܝ̣ܨܰܬ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ. ܕܒܳܟ ܬܶܬܚܰܝܰܠܝ ܘܡܶܢܳܟ ܬܩܰܒܶܠܝ ܥܽܘ̣ܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ܆ ܘܫܽܘ̣ܟܳܢ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܢܶܬܢܰܗܪܽܘ̣ܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ܆ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢܳܟ ܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳܢܳܝ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܩܳܠܳܐ: ܬܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ

ܒܡܳܢܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܽܘ̣ܪܚܶܗ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܥܰܩܶܒܬܳܟ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܒܠܶܒܝ ܛܰܫܺܝܬ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘ̣ܬܳܟ ܪܶܚܡܶܬ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘ̣ܬܪܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܪܢܺܝ̣ܬ ܘܝܶܕܥܶܬ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬܳܟ܀

ܒܢܳܡܘ̇ܣܳܟ ܪܢܺܝ̣ܬ ܕܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܢܺܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܺܐܚܶܐ ܘܶܐܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܀

ܓܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܶܐܚܙܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܨܒܳܬ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬܪܰܓܪܓܰܬ ܠܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܟܐܰܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̈ܳܢܰܝܟ܀

ܥܶܩܒܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ

ܒܰܪܟܽܘܗ̱ܝ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܫܰܘܝ̈ܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܳܪܝܰܬ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܫܰܚܠܦܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܪܽܘܚ ܛܰܠܳܐ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ. ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ

ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̣̈ܶܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘ̇ܢܳܐ ܕܢܽܘ̣ܪܳܐ܆ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩ̣ܳܡ܆ ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܠܛܰܠܳܐ ܗܰܢܺܝ̣ܐܳܐ ܫܰܚܠ̣ܶܦ܆ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܕܝܰܬܺܝ̣ܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܫܰܟܶܢ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܥܽܘ̣ܬܪܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳ̈ܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘ̣ܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܢܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ ܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘ̇ܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܽܐܘ̣ܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝ̣ܬܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕܬܶܓ̈ܡܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘ̣ܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ: ܒܪܶܟܢܳܐ ܕܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܽܘ̇ܕܰܝܟ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ܆ ܠܰܐܡܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟܝܳܐ (ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟ̈ܝܳܢ) ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܬܶܬܩܰܕܰܫܝ (ܢܶܬܩܰܕ̈ܫܳܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܪܳܐ ܕܰܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܰܟܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܠܰܐܡܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟܝܳܐ (ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟ̈ܝܳܢ) ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܬܶܬܚܰܟܰܡܝ (ܢܶܬܚܰܟ̈ܡܳܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܠܰܐܡܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟܝܳܐ (ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟ̈ܝܳܢ) ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܬܶܬܩܰܕܰܫܝ (ܢܶܬܩܰܕ̈ܫܳܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬܶܦܬܰܚܝ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ ܩܕܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟܝܳܐ (ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟ̈ܝܳܢ) ܠܳܗ̇ ܕܒܳܗ̇ ܬܶܬܒܰܪܰܟܝ (ܢܶܬܒܰܪ̈ܟܳܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܶܐܣܛܠܳܟ ܢܶܨܛܰܒܰܬ܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܪܟܺܝ̣ܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܐܰܡܬܳܟ (ܐܰܡ̈ܗܳܬܳܟ) ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ܆ ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܠܰܕܚܰܠܛܳܗ̇ (ܠܕܰܚܠܰܛ ܐܶܢܶܝܢ) ܒܶܝܬ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܬܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ ܕܰܢܫܰܟܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܕܰܟܝ̈ܳܢ ܡܶܬܬܚܶܕ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ ܕܰܢܫܰܟܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘ̣ܬ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܶܗ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܟܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ܆ ܐܡܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟܝܳܐ (ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟ̈ܝܳܢ) ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ܆ ܕܒܶܗ ܬܶܬܕܰܟܶܐ (ܢܶܬܕܰܟ̈ܝܳܢ)܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒ̈ܚܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܕܰܬܠܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕܫܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝ̣ܢܰܢ܀


ܚܽܘܣܳܝܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀ ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ̣ܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ܀

ܦܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܬܺܝ. ܟܰܕ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܘܨܰܒܬܶܗ. ܘܬܽܘ̣ܒ ܟܰܕ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ܆ ܦܪܰܩ ܘܰܐܩܺܝܡ. ܘܰܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܫܽܘ̣ܟܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝ. ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܬܽܘ̇ܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܬܰܫܘܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܰܐܡܬܳܟ ܗܳܕܶܐ (ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܕܗܳܐ ܩܳܐܶܡ (ܩܳܝ̈ܡܳܢ) ܟܰܕ ܪܟܺܝ̣ܢ (ܪ̈ܟܺܝ̣ܢܳܢ) ܩܕܳܡ ܬܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕܪܰܒܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܰܡܣܰܟܝܳܐ (ܘܰܡܣܰܟܝ̈ܳܢ) ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܕܠܳܟܽ ܗ̱ܘ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܡܰܝܳܐ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܰܒܩܘ̣ܕ̈ܳܫܶܐ ܬܠܺܝ̣ܬܳܝܰܝ̈ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝ̣ܢ ܠܪܰܒܽܘ̣ܬܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܘܣܳܓܕܳܐ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܡܶܢܶܗ ܕܥܰܦܪܳܐ ܒܦܽܘ̣ܩܕܳܢܳܟ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܘܰܠܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐܺܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ܆ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܒܳܨܶܐ ܘܟܽܠ ܡܨܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܓܥܶܠܬ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܠܰܝܬ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ. ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘ̣ܬܳܐ ܡܳܪܰܬ ܓܰـ̈ܙܶܐ ܠܰܢ ܐܰܓܥܶܠܬ ܘܫܰܟܶܢܬ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܪܪܺܝ̣ܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܚܰܙܩܺܝ̣ܢܰܢ ܒܬܽܘ̣ܟܠܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܐܳܫܕܺܝ̣ܢܰܢ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬܰܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬܳܟ. ܠܚܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܫ̈ܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܟܳܢܽܘ̣ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟܳܢ̈ܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܰܐܝܢܳܐ (ܠܰܐܝܠܶܝܢ) ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ. ܟܰܕ ܗܺܝ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ ܓܳܡܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܶܗ (ܠܗܽܘ̇ܢ). ܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܫܦܺܝ̣ܥ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܝܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܥܰܠܗܳܝ ܠܰܐܡܬܳܟ ܗܳܕܶܐ (ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ̣ (ܕܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܶܬܩܪ̈ܺܝ). ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣܆ ܒܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܠܦܰܓܪܳܗ̇ (ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܶܝܢ) ̇ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܠܢܰܦܫܳܗ (ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܶܝܢ) ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܟܽܘ̣ܬܡܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ (ܢܶܗ̈ܘܝܳܢ) ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ (ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ) ܕܡܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܳܗ̇ (ܒܗܶܝܢ) ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܬܚܰܝܰܠ (ܢܶܬܚܰܝ̈ܠܳܢ) ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܫܬܰܟܢܺܝ̣ܢ܆ ܢܶܬܕܰܪܰܓ (ܢܶܬܕܰܪ̈ܓܳܢ) ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܽܘ̣ (ܘܗܶܢܶܝܢ) ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̣ܟܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̣ܫܰܝ̈ܟ ܢܶܫܬܘܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝ̣ܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ ܣܓܺܝ̣ܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܩܳܠܳܐ ܒܩ̄: ܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘ̣ܫܶܐ܆ ܒܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܬܳܐ ܥܽܘ̇ܠ ܠܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ܆ ܘܢܳܛܘܪܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕܫܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝ̣ܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ ܕܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܒܺܐܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܥܰܩܪܽܘ̣ܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬܳܐ. ܕܳܨ ܥܽܘ̣ܠܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒܰܠ ܥܽܘ̣ܠܳܐ. ܚܰܕܬܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒܰܠ ܥܰܬܺܝ̣ܩܳܐ܆ ܘܫܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܫܠܳܡܳܟ ܡܫܰܝܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀


ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܥܶܛܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝ̣ܬ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬܳܟ ܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܒܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܙܰܡܢܰܬ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܒܰܡܕܰܝܠܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝ̣ܢ ܠܳܟ. ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܟܶܢ ܩܳܪܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀


ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܚܕܺܝܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ܆ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪ̈ܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܪ̈ܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ: ܝܘ: ܐ - ܒ܇ ܟܕ - ܟܙ

ܡܰܓܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘ̇ܢ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܒܺܐ ܚܳܬܰܢ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܩܶܢܟܪܶܐܽܘ̇ܣ. ܕܰܬܩܰܒܠܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܒܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܠܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܰܒܟܽܠ ܨܒܽܘ ܕܒܳܥܝܳܐ ܡܶܢܟܽܘ̇ܢ܆ ܬܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܺܝ܆ ܩܳܝܽܘܡܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܳܦ ܠܺܝ܀ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܫܰܪܰܪܟܽܘ̇ܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕܺܝܠܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܪܶܙ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܢ ܙܰܒܢܰܝ̈ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܡܟܰܣܰܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܕܶܝܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܒܦܽܘ̣ܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܰܫܡܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܟܺܝ̣ܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܒܝܰܕ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀


ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘ̇ܢ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ܆ ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬܶܐ ܠܰܩܕܳܡ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܡܰܪܩܳܘ̇ܣ ܘܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܳܐ ܢܨܘܬ݂ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ݂ܐ ܕܡ̈ܠܶܐ ܚܰܝܳ̈ܬ݂ܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܝܫܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܩܽܘ̇ܣ ܘܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝ̣ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܒܪܺܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܬܶܫܶܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܐ ܗܘܰ̈ܝ܀

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܳܐ ܘܡܰܪܩܳܘܣ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ

ܡܰܪܩܳܘܣ: ܓ: ܠܐ - ܠܗ ܇ ܠܽܘܩܳܐ: ܝ: ܠܚ ـ ܡܒ

ܘܶܐܬܰܘ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܠܒܰܪ܆ ܘܫܰܕܰܪܘ ܕܢܶܩܪܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܚܕܳܪܰܘܗ̱ܝ ܟܶܢܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܐܶܡܳܟ ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ ܠܒܰܪ ܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܰܢܺ ܗ̱ܝ ܐܶܡܝ ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܚܳܪ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝ̣ܢ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܐ ܐܶܡܝ ܘܗܳܐ ܐܰܚܰܝ̈. ܡܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܳܚܝ ܘܚܳܬܝ ܘܶܐܡܝ܀ ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܪܳܕܶܝܢ ܒܽܐܘ̣ܪܚܳܐ܆ ܥܰܠ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܚܕܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܡܳܪܬܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܒܒܰܝܬܳܗ̇. ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܚܳܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܶܐܬܳܬ ܝܶܬܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܡܳܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̣ܐܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܬ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ: ܡܳܪܝ܆ ܠܳܐ ܒܛܺܝ̣ܠ ܠܳܟ܆ ܕܚܳܬܝ ܫܒܰܩܬܰܢܝ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕܰܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܥܰܕܪܳܐ ܠܺܝ: ܥܢܳܐ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܡܳܪܬܳܐ ܡܳܪܬܳܐ܆ ܝܳܨܦܰܬܝ ܘܰܪܗܺܝܒܰܬܝ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܡܢܳܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܓܒܳܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܶܬܢܣܶܒܝ ܡܶܢܳܗ̇܀


ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܣܳܐܶܡ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܠ ܨܶܕ̈ܥܶܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܕܗܳܝ ܕܡܶܣܬܰܦܪܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܓܗܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ܀

ܓܗܳܢܬܳܐ

ܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܝܰܗ̱ܒܬ ܫܽܘ̣ܟܳܢ̈ܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܦܪ̈ܺܝ̣ܫܳܬܳܐ. ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܡܬܳܟ (ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܡܗ̈ܳܬܳܟ ܕܶܐܬܦܰܪ̈ܫܰܝ) ܠܰܡܙܰܡܰܪܘ ܒܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܥܒܶܕܶܝܗ̇ ܙܗܺܝܪܬܳܐ (ܘܰܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܙܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ) ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ܇ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܦܣܶܣܶܝ̈ܢ ܠܳܗ̇ (ܠܗܶܝܢ) ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣. ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ (ܠܗܶܝܢ) ܕܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܡܶܬܩܰܠܣܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܰܡܚܰܪܪܳܐ ܡܶܢ ܡܒܰܣܪܳܢܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܬܩܽܘ̣ܡܝ (ܢܩܽܘ̈ܡܳܢ) ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܠܳܗ̇ (ܠܗܶܝܢ) ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܰܒܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܝܟ܆ ܘܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܟܶܢ܆ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܶܒ ܠܡܰܣܦܳܪܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܘܰܡܣܰܦܰܪ ܠܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܡܶܣܬܰܦܪܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒܳܐܺܝ̣ܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܣܬܰܦܪܳܐ (ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ) ܘܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܰ(ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ) ܕܰܒܕܽܘ̣ܟܬܳܐ (ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ)܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ.

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕܰܒܪܳܐ

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ.

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ.


ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܟܰܢ܆ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܚܶܕ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܕܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ: ܕܪܳܥܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܬܳܐ ܕܗܳܝ ܕܡܶܣܬܰܦܪܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܀

ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܢܶܬܶܠ ܠܶܟܝ (ܠܟܶܝܢ) ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܟܝܽܘ̣ܬ ܗܰܠ̈ܟܳܬܳܐ܆ ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܝ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ (ܕܬܶܗܘܶܝ̈ܢ) ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܫܰܦܝ̣ܪܬܳܐ܆ ܘܬܰܦܢܟܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܒܶܟܝ (ܕܰܒܟܶܝܢ) ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ. ܘܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܣܓܺܝ̣ܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܘܶܐܢ ܣܰܓܺܝ̣̈ܐܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܣܪ̈ܚܳܢ܆ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܡܫܰܡܠܶܐ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝ̣ܪ̈ܳܢ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܚܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ ܘܫܪ̄. ܘܰܡܣܰܦܰܪ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܡܶܣܬܰܦܪܳܐ ܘܫܪ̄. ܟܶܢ ܐܳܚܶܕ ܒܝܰܡܺܝ̣ܢܳܗ̇ ܘܳܐܡܰܪ: ܢܶܬܶܠ ܠܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܪ̄.
ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܶܒ ܠܟܽܘ̇ܬܺܝ̣ܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘܗ̈ܝ ܘܰܡܒܰܪܶܟ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܕܠܳܐ ܡܪܰܚܦܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܪܺܝܫܰܬ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܬܰܠܒܫܺܝܗ̇ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܀
ܘܳܐܦ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕܬܶܛܥܢܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇.
ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ܆ ܢܳܫܩܳܐ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܬܶܦ ܠܳܗ̇ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܘܝܳܗܒܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇܀ ܟܶܢ ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܟܬܺܝ̣ܒܬܳܐ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬܳܗ̇ ܕܬܶܬܢܛܰܪܝ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܳܗܕܽܘ̣ܬܳܐ܀


ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܪܫܳܡ ܡܙܰܡܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ

ktobesuryoye.nl