ܛܟܣܐ ܕܪܫܡ ܩܪܘܝܐ

ܢܽܘܗܳܪܳܐ

ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܒܶܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܝܰܘܢܳܐܺܝ̣ܬ ܐܰܢܰܓܢܳܣܛܽܘ̇ܣ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܒܺܝ̣ܫ ܟܽܘ̇ܬܺܝ̣ܢܶܗ܆ ܘܰܓܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܰܪܟܰܢ܆ ܘܰܦܟܺܝ̣ܪ̈ܳܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ܀

ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܗ̄ܕ̄ ܩܕܳܡ ܫܰܘܬܳܦܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܺܝܓ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܘܠܳܒܶܫ ܬܳܓܳܐ܆ ܘܳܐܚܶܕ ܨܠܺܝ̣ܒܳܐ ܘܚܽܘܛܪܳܐ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܦܳܬܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:


ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܕܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܽܘ̇ܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܬܪܺܝ̣ܨܰܬ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ. ܕܒܳܟ ܬܶܬܚܰܝܰܠܝ ܘܡܶܢܳܟ ܬܩܰܒܶܠܝ ܥܽܘ̣ܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ܆ ܘܫܽܘ̣ܟܳܢ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܢܶܬܢܰܗܪܽܘ̣ܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ܆ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢܳܟ ܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳܢܳܝ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܩܳܠܳܐ: ܬܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ

ܒܡܳܢܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܽܘ̣ܪܚܶܗ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܥܰܩܶܒܬܳܟ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܒܠܶܒܝ ܛܰܫܺܝܬ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘ̣ܬܳܟ ܪܶܚܡܶܬ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘ̣ܬܪܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܪܢܺܝ̣ܬ ܘܝܶܕܥܶܬ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬܳܟ܀

ܒܢܳܡܘ̇ܣܳܟ ܪܢܺܝ̣ܬ ܕܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܢܺܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܺܐܚܶܐ ܘܶܐܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܀

ܓܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܶܐܚܙܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܨܒܳܬ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬܪܰܓܪܓܰܬ ܠܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܟܐܰܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̈ܳܢܰܝܟ܀

ܥܶܩܒܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ

ܒܰܪܟܽܘܗ̱ܝ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܫܰܘܝ̈ܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܳܪܝܰܬ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܫܰܚܠܦܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܪܽܘܚ ܛܰܠܳܐ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ. ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ

ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̣̈ܶܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘ̇ܢܳܐ ܕܢܽܘ̣ܪܳܐ܆ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩ̣ܳܡ܆ ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܠܛܰܠܳܐ ܗܰܢܺܝ̣ܐܳܐ ܫܰܚܠ̣ܶܦ܆ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܕܝܰܬܺܝ̣ܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܫܰܟܶܢ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܥܽܘ̣ܬܪܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳ̈ܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘ̣ܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܢܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ ܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘ̇ܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܽܐܘ̣ܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝ̣ܬܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕܬܶܓ̈ܡܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘ̣ܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ: ܒܪܶܟܢܳܐ ܕܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܽܘ̇ܕܰܝܟ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ܆ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܪܳܐ ܕܰܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܰܟܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܚܰܟܰܡ (ܢܶܬܚܰܟܡܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬܶܦܬܰܚܝ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ ܩܕܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܳܗ̇ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܒܰܪܰܟ (ܢܶܬܒܰܪܟܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܶܐܣܛܠܳܟ ܢܶܨܛܰܒܰܬ܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܪܟܺܝ̣ܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܰܒܕܳܟ (ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ) ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ܆ ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܠܰܕܚܰܠܛܶܗ (ܠܕܰܚܠܰܛ ܐܶܢܽܘ̇ܢ) ܒܶܝܬ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܬܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ ܕܰܢܫܰܟܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܕܰܟܝ̈ܳܢ ܡܶܬܬܚܶܕ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ ܕܰܢܫܰܟܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘ̣ܬ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܶܗ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܟܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ܆ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ܆ ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܟܶܐ (ܢܶܬܕܰܟܽܘ̇ܢ)܀


ܚܽܘܣܳܝܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀ ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ̣ܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ܀

ܦܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܬܺܝ. ܟܰܕ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܘܨܰܒܬܶܗ. ܘܬܽܘ̣ܒ ܟܰܕ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ܆ ܦܪܰܩ ܘܰܐܩܺܝܡ. ܘܰܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܫܽܘ̣ܟܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝ. ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܬܽܘ̇ܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܬܰܫܘܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܕܗܳܐ ܩܳܐܶܡ (ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ) ܟܰܕ ܪܟܺܝ̣ܢ (ܪܟܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ) ܩܕܳܡ ܬܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕܪܰܒܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܰܡܣܰܟܶܐ (ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ) ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܕܠܳܟܽ ܗ̱ܘ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܡܰܝܳܐ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܰܒܩܘ̣ܕ̈ܳܫܶܐ ܬܠܺܝ̣ܬܳܝܰܝ̈ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝ̣ܢ ܠܪܰܒܽܘ̣ܬܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܘܣܳܓܕܳܐ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܡܶܢܶܗ ܕܥܰܦܪܳܐ ܒܦܽܘ̣ܩܕܳܢܳܟ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܘܰܠܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐܺܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ܆ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܒܳܨܶܐ ܘܟܽܠ ܡܨܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܓܥܶܠܬ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܠܰܝܬ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ. ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘ̣ܬܳܐ ܡܳܪܰܬ ܓܰـ̈ܙܶܐ ܠܰܢ ܐܰܓܥܶܠܬ ܘܫܰܟܶܢܬ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܪܪܺܝ̣ܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܚܰܙܩܺܝ̣ܢܰܢ ܒܬܽܘ̣ܟܠܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܐܳܫܕܺܝ̣ܢܰܢ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬܰܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬܳܟ. ܠܚܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܫ̈ܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܟܳܢܽܘ̣ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟܳܢ̈ܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܰܐܝܢܳܐ (ܠܰܐܝܠܶܝܢ) ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ. ܟܰܕ ܗܺܝ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ ܓܳܡܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܶܗ (ܠܗܽܘ̇ܢ). ܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܫܦܺܝ̣ܥ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܝܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܥܰܠܗܳܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܳܪܽܘܝܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ̣ (ܕܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ). ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣܆ ܒܡܰܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܠܦܰܓܪܶܗ (ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ) ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ (ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘ̇ܢ) ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܟܽܘ̣ܬܡܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ (ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ) ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ (ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝܳ̈ܐ) ܕܡܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܶܗ (ܒܗܽܘ̇ܢ) ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܬܚܰܝܰܠ (ܢܶܬܚܰܝܠܽܘ̣ܢ) ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܫܬܰܟܢܺܝ̣ܢ܆ ܢܶܬܕܰܪܰܓ (ܢܶܬܕܰܪܓܽܘ̣ܢ) ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܽܘ̣ (ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ) ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̣ܟܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̣ܫܰܝ̈ܟ ܢܶܫܬܘܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝ̣ܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ ܣܓܺܝ̣ܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܩܳܠܳܐ ܒܩ̄: ܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܟܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ:

ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܚܙܺܝ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ܆ ܒܥܺܝܪܽܘ̣ܬܳܐ ܛܰܪ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬܳܟ܆ ܡܶܢ ܣܽܘ̣ܓܦܳܢ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕܚܽܘ̣ܫܒܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ ܠܳܟ ܕܬܶܬܶܠ܆ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܒܕܺܝ̣ܢܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܀

ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܰܪ̈ܩܰܝܟ ܠܬܺܒܶܝܠ:

ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܛܽܘ̣ܒܳܢܳܐ܆ ܠܛܺܝܡܳܬܶܐܽܘ̇ܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܆ ܚܙܺܝ ܐܰܚܽܘ̣ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܟܳܗܢܽܘ̣ܬܳܐ ܠܳܐ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܰܕܟܶܐ ܘܰܫܦܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̣ܫ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘ̣ܫܶܐ܆ ܒܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܬܳܐ ܥܽܘ̇ܠ ܠܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ܆ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘ̣ܕܫܳܐ܆ ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ̣ܬܳܐ܆ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕܫܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝ̣ܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܚܙܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܬܽܘ̇ܢ܆ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘ̣ܬܳܐ܆ ܕܳܐܣܪܳܐ ܘܫܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇܆ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘ̣ܡܩܳܐ܆ ܗܳܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̣ܕܰܝ̈ܟܽܘ̇ܢ܆ ܘܛܽܘ̣ܒܰܝܟܽܘ̇ܢ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝ̣ܬܽܘ̇ܢ܆ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܟܽܘ̇ܢ܆ ܕܥܰܡܶܗ ܬܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܰܓܢܽܘ̇ܢܳܐ܀


ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܥܶܛܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝ̣ܬ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬܳܟ ܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܒܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܙܰܡܢܰܬ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܒܰܡܕܰܝܠܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝ̣ܢ ܠܳܟ. ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܢܽܘܗܳܪܳܐ

ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܛܰܝܰܒ ܕܢܶܬܬܰܣܪܰܚ܆ ܩܳܪܶܐ ܠܩܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܐܳ. ܘܶܐܢ ܣܰܓܺܝܐܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܺܝ̣ܢ܆ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ܀


ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܚܕܺܝܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ܆ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܰܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕܫܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܙܶܡܪܰܬ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܚܰܙܩܺܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܚܙܩܐܝܠ: ܡܓ: ܐ - ܙ܇ ܡܕ: ܝܗ - ܝܘ

ܘܰܐܘܒܠܰܢܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܫܽܘ̣ܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܘܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܪܰܬ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܒܚܶܗ. ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ ܟܰܕ ܐܶܬܺܝܬ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ̣ ܠܰܡܕܺܝ̣ܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟܳܒܳܪ. ܘܢܶܦܠܶܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈. ܘܫܽܘ̣ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥ̣ܰܠ ܠܒܰܝܬܳܐ܆ ܒܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܬܰܢܝ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܘܰܐܥܶܠܬܰܢܝ ܠܕܳܪܬܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘ̣ܒܚܶܗ. ܘܫܶܡܥܶܬ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟܽܘܪܣܰܝ ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܦܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝ܆ ܕܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܀ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܨܳܕܽܘܩ܆ ܕܰܢܛܰܪܘ ܡܰܛܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܩܕܰܫܝ ܟܰܕ ܛܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢܝ܆ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢܶܩܪܒܽܘ̣ܢ ܠܘܳܬܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ܬܰܢܝ܆ ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܰܢܩܰܪܒܽܘ̣ܢ ܠܺܝ ܬܰܪܒܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܗܶܢܘ̇ܢ ܢܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܡܰܩܕܰܫܝ܆ ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢܶܩܪܒܽܘ̣ܢ ܠܦܳܬܽܘ̇ܪܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢܳܢܝ ܘܢܶܛܪܽܘ̣ܢ ܢܛܽܘܪ̈ܘܳܬܝ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀


ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘ̇ܢ

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܘܰܒܩܺܝ̣ܬܳܪܳܐ܆ ܕܰܥܣܰܪ ܡܶܢܺܝ̈ܢ ܙܰܡܰܪܘ ܠܶܗ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬܶܐ ܠܰܩܕܳܡ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܳܐ ܢܨܘܬ݂ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ݂ܐ ܕܡ̈ܠܶܐ ܚܰܝܳ̈ܬ݂ܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܝܫܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܒܪܺܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܬܶܫܶܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܐ ܗܘܰ̈ܝ܀

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ

ܕ: ܝܕ - ܟܒ

ܘܰܗܦܰܟ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܠܰܓܠܺܝܠܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܶܒܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܗܽܘ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܗܽܘ̇ܢ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܘܥܰܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܥܳܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܘܩܳܡ ܠܡܶܩܪܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܣܶܦܪܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܣܶܦܪܳܐ܆ ܘܶܐܫܟܰܚ ܕܽܘ̣ܟܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̣ܒ: ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܫܚܰܢܝ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ̣ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܆ ܘܫܰܠܚܰܢܝ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ̣ ܠܰܬܒܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ ܘܰܠܡܰܟܪܳܙܽܘ̣ ܠܰܫ̈ܒܰܝܳܐ ܫܽܘ̣ܒܩܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܥܘܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܚܙܳܝܳܐ܆ ܘܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘ̣ ܠܰܬܒܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘ̣ܒܩܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܟܪܳܙܽܘ̣ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܟܪܰܟ ܣܶܦܪܳܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܝܺܬܶܒ. ܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܕܶܝܢ ܕܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘ̇ܢ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܟܽܘ̇ܢ. ܘܣܳܗܕܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܶـ̈ܠܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ ܕܢܳܦ̈ܩܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡܶܗ܀


ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܟܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܐܫܪܺܝ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܐܫܪܺܝ ܫܟܺܝ̣ܢܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܕܫܶܗ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ (ܥܰܒܕܰܘܗ̱̈ܝ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘ̣ܬܶܗ܆ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܣܽܘ̇ܓܐܳܐ ܕܪܰܒܽܘ̣ܬܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܐܓܶܢ ܐܺܝ̣ܕܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܽܘ̣ܫܶܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܬܝܰܒܠܰܬ ܨܶܝܕ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܐܓܶܢ܆ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ (ܥܰܒܕܰܘܗ̱̈ܝ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ܆ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ (ܥܰܒܕܰܘܗ̱̈ܝ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܨܺܝܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬܳܐ܆ ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܓܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟܺܝ̣ܢܬܳܟ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬܳܟ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ (ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܰܐܒܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܩܽܘ̣ܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܰܕܶܫ܆ ܠܰܫܡܽܘ̇ܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ(ܥܰܒܕܰܘܗ̱̈ܝ) ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ (ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘ̣ܢ)܀

ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ܀

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀


ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܓܳܗܶܝܢ

ܓܗܳܢܬܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ) ܒܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ܆ ܚܰܟܶܡܳܝܗ̱ܝ (ܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ) ܒܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܣܰܟܶܠܳܝܗ̱ܝ (ܣܰܟܶܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ) ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܫܰܟܶܢ ܠܶܗ (ܘܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘ̇ܢ) ܕܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܢܶܦܠܽܘ̇ܚ (ܢܶܦܠܚܽܘ̣ܢ) ܠܳܟ ܥܰܒܕܽܘ̣ܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ (ܠܗܽܘ̇ܢ) ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܳܐܢܳܐ (ܡܳܐܢ̈ܶܐ) ܕܰܓܒܺܝܬܳܐ. ܘܩܳܪܽܘܝܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ (ܘܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ) ܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܢܶܫܟܰܚ (ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܢܶܫܟܚܽܘ̣ܢ) ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ܀

ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܝܟ܆ ܘܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܟܶܢ܆ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܶܒ ܠܡܰܣܦܳܪܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܘܰܡܣܰܦܰܪ ܠܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܕܡܶܣܬܰܦܪܳܢܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒܳܐܺܝ̣ܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܣܬܰܦܰܪ (ܦܠܳܢ) ܡܶܬܪܫܶܡ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܰ(ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ) ܕܰܒܕܽܘ̣ܟܬܳܐ (ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ)܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ.

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕܰܒܪܳܐ

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ.

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ.


ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܬܺܝ̣ܪ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܛܶܟܣ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܥܺܕܬܳܟ. ܘܕܰܪ̈ܓܶܐ ܐܰܩܺܝ̣ܡܬ ܒܳܗ̇ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܘܶܐܫܰܕܬ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܩܰܕܶܫ ܐܳܦ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܘܰܓܒܺܝܘܗ̱ܝ ܠܩܳܪܽܘܝܳܐ (ܘܰܓܒܺܝ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ)܆ ܘܰܐܫܘܳܝܗ̱ܝ (ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ) ܕܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܣܽܘ̣ܟܳܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ (ܢܶܥܒܕܽܘ̣ܢ) ܗܽܘ̣ܓܳܝܳܐ ܘܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܡܶـ̈ܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܡܠܺܝܘܗ̱ܝ (ܘܰܡܠܺܝ ܐܶܢܽܘ̇ܢ) ܡܶܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ. ܟܰܕ ܡܶܬܢܛܰܪ (ܡܶܬܢܰܛܪܺܝ̣ܢ) ܒܕܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܠܓܶܢܣܰܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܰܥܶܠ ܠܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܳܐ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܟܰܕ ܠܳܒܶܟ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝ̣̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܠܰܬܪܶܝܢ ܨܶܕ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܀


ܓܗܳܢܬܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܒܺܝ̈ܟܳܢ܆ ܘܰܒܪܶܡܙܳܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕܳܢ. ܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠ ܩܰܪܺܝ̣ܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܽܘ̣ܪ ܒܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܒܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ) ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܬܩܰܪܰܒ (ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ). ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ (ܕܢܶܗܽܘܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ) ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܬܪ̈ܺܝ̣ܨܶܐ. ܘܢܰܙܥܶܩ (ܢܰܙܥܩܽܘܢ) ܝܽܘ̣ܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܘܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܡܬ ܠܥܽܘ̣ܕܪܳܢܳܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܺܝ̣ܕܰܘܗ̱̈ܝ ܐܳܦ ܠܒܺܝ̣̈ܟܳܢ ܠܨܶܕ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܬܠܳܝܬܳܐ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܚܰܟܶܡܳܝܗ̱ܝ (ܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ) ܒܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܆ ܘܣܰܟܶܠܳܝܗ̱ܝ (ܘܣܰܟܶܠ ܐܶܢܽܘܢ) ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝ̣ܬܶܗ (ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ) ܠܡܰܢܗܪܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ (ܠܗܽܘܢ) ܕܰܒܕܰܟܝܽܘ̣ܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܠܐ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܐ܆ ܢܶܥܒܶܕ (ܢܶܥܒܕܽܘܢ) ܗܽܘܓܳܝ̈ܐ ܘܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܨܳܝܬܺܝܢ. ܠܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܘܰܠܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ. ܕܡܰܠܟܽܘ̣ܬܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀


ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܶܒ ܠܽܐܘܪܳܪܳܐ ܒܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܘܰܡܒܰܪܶܟ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܠܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝ̣ܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܟܶܢ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܰܐܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘ̇ܢ ܕܢܰܠܒܫܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܠܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܨܠܺܝ̣ܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ ܘܥܰܠ ܚܰܨܶܗ܀
ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܳܢܶܝܢ ܘܰܡܬܰܠܬܺܝܢ: "ܠܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝ̣ܬܳܝܽܘ̣ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀"
ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܟܬܳܒܳܐ ܕܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܛܥܺܝ̣ܢ ܝܳܗܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܢܳܫܶܩ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܩܠܺܝ̣ܪܽܘ̇ܣ ܡܗܰܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܡܫܰܘܬܶܦ ܠܶܗ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܥܰܡ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ܀ ܟܶܢ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܩܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܟܬܺܝ̣ܒܬܳܐ ܕܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬܶܗ܆ ܕܬܶܬܢܛܰܪܝ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܳܗܕܽܘ̣ܬܳܐ܀


ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܪܫܳܡ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ

ktobesuryoye.nl