ܫܚܝܡܐ - ܕܠܠܝܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ: ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܳܟ܆ ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ. ܘܰܐܚܳܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܡܛܰܒܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܳܐ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܚܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܡܫܰܒܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܡܥܝܪܢܐ ܟܢ ܡܙܡ̄ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܠܠܝܐ 117-119-134 H

ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܐܷܬܬܥܺܝܪܘ ܘܩܽܘܡܘ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܫܰܒܰܚܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܰܫ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܐܷܬܬܥܺܝܪܘ ܐܱܚܰܝ̈ ܘܩܽܘܡܘ ܐܱܢܗܰܪܘ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܦܽܘܩܘ ܠܐܘܪܥܶܗ܀

ܐܱܪܺܝܡ ܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܠܰܘܴ̈ܬܳܗ̇ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܠܶܕܬܳܟ. ܚܽܘܣ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܝܒܳܟ܀

ܢܒܰܪܟܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܰܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܠܰܘܴ̈ܬܳܗ̇ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܐܱܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܝܢܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ܀

ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܱܚܳܢܝ̱. ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܺܐܡܪܳܟ ܦܰܨܳܢܝ̱܀

ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝܴ̈ܐ. ܫܰܪܰܪ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܢܰܒܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ ܡܛܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܝܟ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܚܰܫܘ ܘܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܛܠ ܚܽܘܒܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܢܡܱ̈ܠܠܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ̱ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܟܰܕ ܬܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܬܥܰܕܪܰܢܝ̱ ܐܻܝܕܳܟ ܡܛܠ ܕܰܨܒܺܝܬ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗ̈ܬܳܐ ܘܡܰܠܦ̈ܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܱܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܣܰܟܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܪܢܺܝܬ. ܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܬܫܰܒܚܳܟ ܘܕܺܝܢܳܟ ܗܘ ܢܥܰܕܪܰܢܝ̱܀

ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܳܗܳܐ܀

ܐܷܬܛܥܺܝܬ ܐܝܟ ܥܶܪܒܳܐ ܐܱܒܺܝܕܳܐ. ܒܥܺܝܘܗܝ̱ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܛܠ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܝܟ ܠܐ ܛܥܺܝܬ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܶܗ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܷܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܛܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̄ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ: H

ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܠܐܱܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܐܻܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܰܡܥܺܝܪܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ: ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܟ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܘܡܰܢ ܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܬܥܗܰܕ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܡܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕ̈ܺܝܢܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܢܘܗܪܐ

ܐܱܡܝܪ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܻܝܓܢܰܐܛܝܘܳܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܗܽܘ ܒܰܪ ܘܰܗܺܝܒ: ܕܡ̣ܢ ܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܘܡܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐܷ. ܡ̣ܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܗܰܠ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܩܽܘܩܰܠܝܽܘܢ ܘܣܶܕܪܳܐ ܘܩܳܠܐܴ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐܴܠܨܳܐ ܕܢܶܬܰܐܡܪܽܘܢ ܒܩܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܟܶܢ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀


ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܥܝܪܢܐ.
ܥܩܒܐ ܒܩ̄: ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: H

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܐܦܺܝܣܝ̱ ܠܝܚܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܘܡܰܠܟܷ̈ܐ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܬܶܬܪܰܡܪܰܡܝ̱ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܒܥܺܐܕ̈ܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܱܠܳܗܳܝܳܐ ܨܡܰܚ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܟܰܪܣܳܐ ܐܷܡܗܳܝܬܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܫܘܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܱܘܪܶܒ ܘܙܰܝܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܐܱܝܠܶܝܢ ܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܩܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ̱ ܐܴܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܐܷܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܘܩܳܝܬܳܐ ܛܰܠܶܩ ܡܶܢܰܢ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܛܘܥܝܰܝ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܶܟܝ̱ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܴܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܢܶܒܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܰܩܠܐܴ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܒܶܟܝ̱ ܫܪܳܐ. ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܘܢܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܷܬܚܙܺܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܴܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܱܦܝܣܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܠܰܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ. ܕܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܢܶܠܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܢܶܥܛܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܐܱܘܳܢܷ̈ܐ ܐܘܪ̈ܶܫܠܶܡܳܝܶܐ ܘܰܠܥܘܒܷ̈ܐ ܐܱܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܶܗ ܘܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܱܡܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܳܗܳܐ H

ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܳܗܳܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡ̣ܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܩܥܳܐ ܡܰܠܐܱܟܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܛܥܶܢܬܝܘܗܝ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܷ̈ܬܠܳܢ ܠܶܟܝ̱ ܟܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܕܢܰܚ. ܡ̣ܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܡ̣ܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܣܺܝ ܠܬܺܒܝܠ ܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ. ܚܰܣܳܐ ܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܙܰܡܰܪܘ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܷܡܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܴܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ܀

ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܱܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܴ̈ܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܢܰܦܫܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܪܰܒ ܗܘ ܛܽܘܒܶܟܝ̱ ܐܦ ܡ̣ܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܟܠ ܛܘܒܳܢܷ̈ܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܰܛܥܶܢܬܝ̱ ܥܰܦܶܩܬܝ̱ ܚܰܒܶܒܬܝ̱ ܐܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ: ܠܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡܷ̈ܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܐܱܪܥܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܟܰܣܝܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܥܰܠ ܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܫܰܒܳܝܳܗ̇ ܦܟܰܪ ܒܰܛܢܳܢܶܗ ܘܫܰܝܶܢ ܠܐܱܪܥܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܦܽܘܡܶܟܝ̱ ܕܰܟܝܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ: ܕܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡ̣ܢ ܓܰܘܙܰܠܬܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܪܰܒܺܝܬܝ̱ ܒܚܰܠܒܶܟܝ̱ ܢܰܩܕܳܐ ܐܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ: ܠܰܬܕܳܐ ܕܝܳܢܩܺܝܢ ܥܳܠܡܷ̈ܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝܷ̈ܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ. ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܪܳܥܶܡ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫܴ̈ܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܟܽܠ ܓܰܐܝܴ̈ܬܳܐ: ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܫܪܳܐ ܒܡܶܣܟܺܢܬܳܐ ܒܰܪܬ ܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ. ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܐܷܡܶܗ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܝܰܩܰܪܘ ܥܺܐܕܳܗ̇ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ܀

ܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܐܱܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ

ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܐܚܪܢܐ ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܕܨܠܝܒܐ
ܥܩܒܐ ܒ̄ܩ: ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܚܙܺܝܬ. ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܐ ܕܳܡܶܝܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܚܰܝܰܐ ܗ̄ܘ ܘܠܐ ܡܺܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܣܶܡܳܠܐܴ ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܐ ܚܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܱܬܗܪܰܢܝ̱. ܕܳܡܶܐ ܠܥܺܝܪ ܕܰܡܝܟ. ܕܳܡܶܐ ܠܚܰܝ ܟܰܕ ܡܺܝܬ. ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܳܗܳܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܨܠܺܝܒܶܗ ܚܶܣܢܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܚܶܣܕܶܗ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܠܰܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܚܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܱܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܒܠܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܷܬܬܠܝܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܠܰܢ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܬܶܦܪܽܘܩ ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܰܨܠܝܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܟܰܕ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܚܳܐܷܒ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܫܽܘܪܰܐ ܗ̄ܘ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܰܕܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܢܶܫ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܱܒܗܶܬ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܠܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܫܰܝܶܢ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܥܰܡ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܰܛܰܪ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܪܰܡܪܶܡ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܕܡܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ H

ܡ̣ܢ ܪܽܘܡܺܝ ܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܢܶܚܬܰܬ ܗܶܠܶܢܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕܝ. ܘܶܐܚܕܰܬ ܐܢܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܕܳܝܷ̈ܐ. ܕܬܰܘ ܚܰܘܰܘ ܠܺܝ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܥܢܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܽܘܢ ܠܳܗ̇. ܕܪܰܒܳܐ ܐܝܬ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܬܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܷܬܬܣܺܝܡ ܗ̄ ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܐܷܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܗ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܳܦܰܪ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܝܳܡܶܐ ܘܡܰܚܪܶܡ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐ ܚܙܶܐ ܠܺܝ. ܘܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܐܷܬܕܰܟܪܰܝܢܝ̱ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܬܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܷܫܬܰܥܳܐ ܠܰܢ ܕܡܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܟ. ܕܡ̣ܢ ܣܰܘܦܷ̈ܐ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܡܰܕܒܚܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܺܝܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܨܪܽܘܗܝ ܝܽܘܕܳܝ̈ܐ ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܘܡ̣ܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܐ ܛܥܶܡܘ. ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ ܘܩܰܪܶܒܬܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܐܚܺܝܕܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܐܻܝܕܳܗ̇ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܗ̇ ܡܰܘܡܝܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܛܰܥܢܳܟ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܨܶܨ̈ܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܕܬܶܪܥܰܬ ܕܰܦܢܳܟ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܐܱܥܒܰܪܳܝܗܝ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡ̣ܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡ̣ܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ:

ܗܰܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܘܠܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ:

ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܒܳܟ ܬܶܬܪܰܡܪܰܡܝ̱ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܰܠܗܰܠ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܠܒܶܫ: ܗܰܒܠܺܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܰܥܝ̱ ܕܶܐܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܟ܀

ܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܪܶܘܙܰܬ: ܢܶܪܘܰܙ ܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܷܬܬܠܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢܝ̱ ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝ ܠܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܱܫܘܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ ܠܰܚܠܽܘܠ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܒܶܗ ܐܷܬܦܰܪܩܰܬ܀

ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܥܳܠܡܷ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܦܪܽܘܩ ܚܰܠܳܫܽܘܬܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܚܰܓܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܟ: ܒܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܕܨܳܪ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܝܰܗܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘ ܓܳܡܰܪ ܟܽܠ ܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܳܬܶܗ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡ̣ܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ܀

ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܚܰܢܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܝܢܳܝܳܐ:

ܚܽܘܢܰܝܢ ܐܦ ܠܰܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ

ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܕܣܗܕ̈ܐ
ܥܩܒܐ ܒ̄ܩ: ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ H

ܒܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܛܺܝܠ ܘܰܫܕܶܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܶܟܝ̱ ܪܳܡܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܠܶܟܝ̱ ܒܪܽܘܡܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ. ܘܶܐܬܰܘ ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶܟܝ̱. ܘܕܶܡܗܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒܘ ܠܚܰܣܝܽܘܬܶܟܝ̱܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܱܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܥܳܡܰܪ. ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܡܕܰܝܰܪ. ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܓܳܕܶܠ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܪܰܡܪܡܝܢܰܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܢ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܛܰܒܺܝܥܳܐ. ܘܕܰܬܩܰܠܶܣܝ̱ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܘܳܠܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ ܠܐܴ ܡܰܨܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܘܒܰܥܳܝܷ̈ܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܺܝܢ ܘܥܰܠ ܓܰܙܰܝ̈ ܡܳܪܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܺܝܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܩܰܪܶܒ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܫܰܘܫܶܛ ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܡ̣ܢ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܘܪܳܐ ܕܰܐܓܘܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ H

ܣܠܶܩ ܥܶܛܪܳܐ ܡ̣ܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܪܰܥܺܝ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟܷ̈ܐ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܥܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܗܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܛܳܣܘ ܓܽܘܕ̈ܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܡ̣ܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܚܙܰܘ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܠܝܢ. ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܰܠ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟܷ̈ܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܴܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܳܢ ܐܱܪܘܺܝܟܽܘܢ. ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܐܷܬܟܰܠܰܠܬܽܘܢ ܘܠܐ ܚܰܫܬܽܘܢ ܒܶܗ. ܕܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܚܙܰܝܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܗܽܘ ܐܱܪܘܺܝ ܠܰܢ. ܘܠܐ ܐܱܪܓܶܫܢܰܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܢܥܠܡ: ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܝܟܶܐ. ܘܬܶܚܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܥܳܐܠܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ H

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܙܰܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ: ܒܚܰܫܰܝ̈ܗܘܢ ܩ̈ܠܐܷ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ. ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ: ܐܷܬܒܰܢܝܰܬ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܒܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܚܳܕܝܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ܀

ܐܱܝܟܳܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܶܐܬܦܰܣܰܩܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܰܡܳܢ ܐܱܓܢܰܬ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܪܒܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܥܶܒܕܰܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܓܶܕܠܰܬ: ܘܚܰܝܠܰܬ ܐܢܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܣܳܡܰܬ ܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ

ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܠܠܝܐ

ܕܥܢܝ̈ܕܐ
ܥܩܒܐ ܒܩ̄: ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ H

ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܱܬܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ. ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܻܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܝܳܪܳܐ ܕܟܺܐܢܷ̈ܐ. ܦܰܪܕܰܝܳܣܐ ܐܻܝܬܰܘܗܝ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܐ ܦܳܛܰܪ. ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܻܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܰܫܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܝܳܪܬܳܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܡܺܝܬ ܘܡܰܚܶܐ ܘܡܰܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܡܰܣܶܩ. ܠܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܡܳܪܝ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܡܺܝܟܳܐܺܝܠ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܦܳܩܥܺܝܢ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܡܶܨܛܰܪܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܛܳܫܶܐ ܣܰܗܪܳܐ ܘܥܳܡܛܺܝܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܡܶܬܓܕܶܕ ܢܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܡܶܫܬܺܝܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܓܰܠܬܳܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܐܱܪܥܳܐ ܬܽܘܗ ܘܒܽܘܗ. ܐܺܝܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܡ ܥܰܕܰܪܰܝܢ H

ܦܬܓ̈: ܥܰܕܰܪܰܝܢ ܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܗܰܠܠܘܝܰܗ: ܩܽܘܡ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܐܷܡܰܪ ܐܴܕܳܡ. ܕܚܶܘܝܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܢܦܰܠܘ ܥܠܰܝ ܒܶܝܬ ܐܻܝܠܳܢܷ̈ܐ. ܘܚܳܒܶܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܶܐܟܠܶܬ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܫܶܠܚܶܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܝܬ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ: ܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܰܒܬܰܪܥܳܟ ܐܝܟ ܕܰܐܠܶܦܬܳܢܝ̱ ܗܳܐ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܫܶܐܠܰܬܝ ܕܰܐܘܕܺܝܬ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܱܘܕܳܐ ܒܺܝ. ܘܢܰܛܰܪ ܚܰܝܰܝ̈ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܀

ܫܘܒܚܐ: ܦܰܟܪܰܢܝ̱ ܒܺܝܫܳܐ ܒܫܺܝܫ̈ܠܳܬܳܐ ܘܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܕܥܰܘܠܐܴ ܘܰܐܣܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܬܽܘܒ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܢܦܰܣܶܩ ܠܐܱܣܽܘܪ̈ܰܝ. ܘܢܰܐܣܶܐ ܐܷܢܶܝܢ ܠܰܚܒܰܪ̈ܳܬܝ̱܀

ܡܢܥܠܡ: ܥܺܕܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫܷ̈ܐ ܕܰܣܒܰܠܬ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܕܰܬܚܽܘܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ H

ܚܰܕܶܬ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒܪܺܝܬܳܟ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬܝܬܳܟ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܰܐܣܓܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܥܩܘܒ: ܐܱܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐܴ: ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܢܶܩܥܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܬ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܳܐܬܶܐ: ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀


ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܘܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܘܗܰܠܶܠܘܝܰܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܐ܀ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀
ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܒܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܬܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܢܘܢ ܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝ̈ܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܢܘܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܘܡܰܘܪܒܳܐ ܘܒ̈ܬܶܐ:

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܶܕܝܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܒܰܐܠܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝ̱. ܕܚܳܪ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܐܡܬܶܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡ̣ܢ ܗܳܫܳܐ ܛܘܒܳܐ ܢܷ̈ܬܠܳܢ ܠܺܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܝ̱ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠܬܳܢ ܘܩܰܕܺܝܫ ܫܡܶܗ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܥܒܰܕ ܙܳܟܘܬܳܐ ܒܰܕܪܳܥܶܗ ܘܒܰܕܰܪ ܚܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ. ܣܰܚܶܦ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܰܟܺܝܟ̈ܐ܀

ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܰܥ ܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐܝܬ ܘܥܰܕܰܪ ܠܐܻܝܣܪܳܐܝܠ ܥܰܒܕܶܗ ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܚܢܳܢܶܗ ܐܝܟ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܥܰܡ ܐܱܒܪܳܗܳܡ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܗ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܡܰܘܪܒܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ

ܓܒܝ ܛܟܤܐ: ܐ, ܒ, ܓ, ܕ, ܗ, ܘ, ܙ, ܚ


ܐܡܝܢ: ܡܳܐ ܛܳܒ:

ܐܰܡܺܝܢ: ܡܳܐ ܛܳܒ ܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ܇ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ܇ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܩܢܳܐ܇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܕܰܩܢܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܒܰܪ ܨܰܘܪܳܐ ܕܟܽܘܬܺܝܢܶܗ܇ ܠܰܠܡܺܐܢ ܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܠܰܡܛܰܠ̱ـܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ܀

ܐܰܝܟ ܛܰܠܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܇ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ: ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܟܽܠܫܳܥ ܦܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܨܠܺܝܒܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܬ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܘܬܰܢ ܘܰܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܡܙ̄ܡ. ܦܬܓ̄: ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ̱ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܘܩܽܘܡܘ̱ ܫܰܒܰܚܘ̱܇ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ ܘܗܽܘ ܦܩܰܕ ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗܒ ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܘܬܰܠܓܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܥܰܠ̈ܥܳܠܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ܀

ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪ̈ܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ܀

ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܒܰܠܚܽܘ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܒܡܰܠܟܗܽܘܢ܀

ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܢܪܰܡܪܡܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܀

ܠܡܶܬܒܰܥ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܡܶܐܣܰܪ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ܀

ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܨܶܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬܳܐ. ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܚܰ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ : ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀


ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ H

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܝܟ ܕܶܩܠܐܴ ܢܦܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ ܐܱܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܶܫܘܰܚ܀

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܢ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗ̄ܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܴܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܱܦܪܶܝܡ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ܀


ܣܶܕܪܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܪܕܺܝ ܡ̣ܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝܴ̈ܐ. ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܒܩܽܘܠܳܣܷ̈ܐ ܘܚܘܓܳܝܷ̈ܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ ܘܰܒܚܰܕܘܬܳܐ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܫܶܦܥܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܥܳܕܽܘܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܕܡ̣ܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܷܬܓܒܺܝܬ ܐܝܟ ܐܷܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܡܽܘܐܝܠ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܐܢ̱ܬ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ. ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ. ܫܓܽܘܫ̈ܝܶܐ ܢܶܬܠܚܽܘܢ. ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ. ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ. ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ. ܚܰܘܒܷ̈ܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܐܘܘܳܢܷ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܚܰܝܠܳܢܳܟ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܟ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ H

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܩܽܘܡ ܨܰܠܐܴ ܒܪܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܢ̱ܬ. ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܝܟ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܒܰܪܶܟ ܠܥܳܢܴ̈ܟ. ܕܗܳܐ ܨܳܝܬܳܐ ܠܩܳܠ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܟ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܀

ܪܳܡ ܕܰܪܓܳܟ ܒܰܝܢܳܬ ܥܺܝܪ̈ܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܬܳܓܳܟ ܘܰܢܛܺܝܪ ܒܶܝܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܱܒܽܘܢ ܡܶܬܒܰܣܡܰܬ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܱܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟ ܐܝܓܢܰܐܛܺܝܘܣ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܰܣܝܠܝܘܣ. ܣܓܺܝܕ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܳܟ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܘܣ. ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘܴ̈ܬܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܝ̈ܚܶܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܛܽܘܒܷ̈ܐ ܢܶܚܙܶܝܟ ܐܱܒܘܢ ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ ܟܺܐܢܷ̈ܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܬܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܶܕܠܰܬ ܠܳܟ ܟܠܺܝܠ ܩܽܘܠܳܣܷ̈ܐ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܷܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀

ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܷܡܳܟ ܥܰܡ ܕܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ܀

ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܢܰܛܰܪ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܟܬܰܒ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܓܠܐܴ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܡܰܠܐܱܟܳܐ: ܕܐܢܳܫ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܒܶܗ ܘܗܳܐ ܪܫܺܝܡ ܘܰܬܠܐܷ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ܀

ܒܩܶܛܠܐܴ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܗܶܬܘ ܙܳܩܽܘܦܷ̈ܐ ܒܢܰܝ̈ ܣܶܡܳܠܐܴ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝ ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܝܶܠܦܰܬ ܐܱܪܥܳܐ: ܕܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܙܩܰܦܘ ܝܽܘܕܳܝܷ̈ܐ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܢܰܚ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ ܡܥܺܝܪ ܠܫܰܒܺܝܬܳܐ ܕܛܰܒܺܝܥܳܐ ܗܘܳܬ܀

ܩܪܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܦܽܘܩܘ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܚܙܰܘ ܦܽܘܪܩܳܢܝ̱: ܣܒܰܪܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܺܝܬܶܬ ܠܺܝ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܬܺܚܽܘܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܘܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܐܚܺܝ ܠܟܽܠܰܢ: ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܐܱܘܪܶܒ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢ ܐܷܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀


ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܳܟ̈ܶܐ ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ:

ܥܰܡܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܤܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܤܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܤܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܀

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܨܠܺܝ ܠܰܢ ܐܶܕܢܳܟ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܚܽܘܤ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܗ̱ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܐܶܒܰܪܟܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܒܰܪܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܠܳܟ ܦܶܐܐ ܩܽܘܠܳܤܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܥܰܡ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܳܦ ܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪܰܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl