ܫܚܝܡܐ - ܡܢܬܐ ܡܢ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܘܡܥܒܪ̈ܢܐ ܒ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܠܐ ܐܷܬܪܰܟܢܰܬ ܨܶܝܕ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ. ܒܶܟܝ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܗܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܘܰܒܡܰܪܒܥܶܟܝ̱ ܕܰܟܝܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܕܰܝܰܪ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܝܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ̱ ܕܟܰܝܴ̈ܐ ܟܰܕ ܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ̱. ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܢ ܛܘܥܝܰܝ܀


ܕܣܗܕ̈ܐ:

ܠܐ ܡܨܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ. ܕܢܶܬܢܶܐ ܚܰܫܰܝ̈ܗܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܠܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܗܘܘ. ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܛܽܘܒܷ̈ܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܚܠܳܦ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ. ܐܷܠܐܴ ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ. ܗܰܒ ܠܰܢ ܦܶܣܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ. ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܛܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀


ܕܬܝܒܘܬܐ:

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܶܠܳܠܐܴ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܰܫܢܰܝܴ̈ܐ. ܐܝܟ ܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܦܳܛܪܺܝܢ. ܛܰܘܪ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ. ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ. ܘܙܳܪܒܺܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܠܡܶܥܒܰܪ. ܘܗܳܐ ܡܛܳܬ ܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܩܳܐܷܡ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܱܪܝܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܢܚܰܘܰܪ ܟܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܠܒܽܘܫܶܗ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡ̣ܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ̱. ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܢ ܟܰܕ ܨܳܐܝܢܰܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܡܫܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܙܥܺܝܦܳܐܝܬ ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ. ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܀


ܐܚܪܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܒܢܺܝܫܳܐ:

ܐܱܝܟܰܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܐܱܝܟܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܐܷ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܱܝܟܳܐ ܐܻܝܬܰܘܗܝ̱ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠ ܡ̣ܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܘܰܚܙܰܘ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܡܰܠܟܷ̈ܐ ܘܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ. ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܬܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܐܷܠܐܴ ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܱܢܺܝܚ ܡܳܪܝ̱ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܶܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܛܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀


ܐܚܪܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܣܪܺܝܩܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܐܦ ܓܶܝܪ ܣܪܝܩܳܐܝܬ ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܬܘܚܳܕܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܕܕܰܚܺܝܚܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ. ܢܶܣܰܒ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ. ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܳܐ. ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܬܽܘܒ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܳܐܟܠܐܴ ܘܠܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܘܢܶܓܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܚܽܘܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܢܣܰܒܬ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܥܰܡ ܓܒܰܝܴ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܱܩܺܝܡ ܐܢܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ktobesuryoye.nl