ܫܚܝܡܐ - ܡܢܬܐ ܡܢ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܘܡܥܒܪ̈ܢܐ ܙ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

ܐܷܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕܰܬܝ̱. ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ. ܕܗܳܐ ܚܳܙܝܰܬܝ̱ ܠܰܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܡܰܛܝ ܩܶܨܳܐ ܘܗܳܐ ܐܴܒܕܺܝܢܰܢ. ܚܽܘܢܝ ܠܰܢ ܒܒܳܥܽܘܬܶܟܝ̱. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܘܰܝܬܝ ܡܶܬܟܰܫܦܰܬܝ ܐܱܡܺܝܢܳܐܝܬ. ܕܠܐ ܢܺܐܒܰܕ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ. ܐܱܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܐܴܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܠܝܚܝܕܳܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ̱. ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘܴ̈ܬܶܟܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀


ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗ:

ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܡܛܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝܴ̈ܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܴܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܒܳܥܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܚܰܫܷ̈ܐ ܣܒܰܠܬܽܘܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘܴ̈ܬܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀


ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ:

ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܳܥܘܬ ܟܽܠܰܢ ܐܴܦ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘܴ̈ܬܰܢ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܚܽܘܒܳܐ. ܐܴܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܴ̈ܠܐܷ ܕܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܘܰܕܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ. ܐܶܠܝܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ. ܐܷܠܐܴ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ. ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒܷ̈ܐ܀


ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ:

ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܠܐܴ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܟܰܠܬܽܘܢ. ܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܺܝܬܽܘܢ. ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܘܪܚܳܐ ܘܓܺܝܫܪܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܬܶܥܒܪܽܘܢ ܐܱܬܪܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܫܰܝܶܢ ܒܰܕܡܶܗ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܱܢܺܝܚ ܡܳܪܝ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀


ܐܚܪܢܐ ܡܥܒܪܢܐ:

ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܱܪܥܳܐ ܐܷܬܒܰܩܺܝܬ. ܘܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܒܟܰܪ̈ܟܶܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܚܙܺܝܬ ܐܱܚܰܝ̈. ܕܰܛܡܺܝܪܳܐ ܒ̈ܬܷܠܠܐܷ ܕܥܰܦܪܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܰܡܕܰܝܶܨ ܥܰܠ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܐܴܘ ܡܰܘܬܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܟ. ܕܶܐܥܽܘܠ ܘܶܐܚܙܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܟ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܒܳܗ̇ ܐܢܘܢ ܟܽܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܢܘܢ ܟܽܠ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܢܘܢ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܢܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܢܘܢ ܚܰܬܢܷ̈ܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܟܰܠܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܙܟܰܐܘܢܝ̱ ܘܠܐ ܙܳܟܶܝܢ ܠܺܝ. ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܚܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦ. ܘܗܽܘ ܒܩܳܠܶܗ ܩܥܳܐ ܘܰܐܙܝܥܰܢܝ̱. ܗܽܘܝܽܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ktobesuryoye.nl