ܫܚܝܡܐ - ܕܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܡܙܡܘܪܐ ܢܐ H

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܟ ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ̣ ܚܛܳܗܰܝ̈܀

ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̣ܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܕܰܟܳܢܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟ̣ܽܠ ܙܒܰܢ܇ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ̣ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶܥܪܶܬ̣܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ ܒܡܶܠܬ̣ܳܟ ܘܬܶܙܟ̣ܶܐ ܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬ̣ܒܰܛܢܶܬ̣ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܛܶܢܬܰܢܝ̱ ܐܶܡܝ̱܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܕܚܶܟ̣ܡܬ̣ܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ̱܇ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܘܶܐܬ̣ܕܰܟܶܐ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܶܗ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ܀

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ̱ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬ̣ܳܟ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟ̣ܶܐ܇ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܘܟܽܠܗܶܢ ܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܠܚܺܝ܀

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̣ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܽܘܚܳܟ ܬܩܰܢܬ̣ܳܐ ܚܰܕܶܬ̣ ܒܓ̣ܰܘܝ̱܇ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܝ̱܀

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܦܽܪܩܳܢܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܣܰܡܟ̣ܰܢܝ̱܇ ܕܰܐܠܶܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ̣ܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ܀

ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̣ܳܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬ̣ܝ̱ ܘܦܽܘܡܝ̱ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ̣ܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̣ܪܰܥܺܝܬ̣܇ ܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟ̣ܬܳܐ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ܀

ܐܰܛܶܐܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ܀


ܡܙܡܘܪܐ ܣܓ H

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܣܰܟܶܐ ܠܳܟ܀

ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܘܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܣܶܓܕܶܬ: ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ ܒܶܣܪܝ̱. ܐܝܟ ܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦܬܳܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܡܰܝܴ̈ܐ܀

ܒܨܰܦܪܳܐ ܩܳܡܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ̱. ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ܀

ܗܳܟܰܢ ܚܳܪܬܳܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ ܘܺܐܝܩܳܪܳܟ܀

ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܫܰܠܚܽܘܟ ܡܛܠ ܓܶܢܣܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܷ̈ܐܠܳܬܰܢ܀

ܡܛܠ ܕܛܳܒܺܝ̈ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝܷ̈ܐ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܝ̱ ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܟ܀

ܡܶܢܳܟ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܬܝܰܐܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ܀

ܗܳܟܰܢ ܐܷܒܰܪܟܳܟ ܒܚܰܝܰܝ̈ ܘܒܰܫܡܳܟ ܐܱܪܺܝܡ ܐܻܝ̈ܕܰܝ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܒܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܱܫܘܳܢ ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܚܶܫܘܟܳܐ܀

ܐܝܟ ܫܽܘܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܬܰܪܒܳܐ ܬܶܕܗܰܢܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܦܽܘܡܝ̱܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܠ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܐܷܬܕܟܰܪܬܳܟ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܝ̱ ܘܰܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܪܢܺܝܬ ܒܳܟ܀

ܢܽܘܗܪܳܟ ܚܙܳܬ ܬܺܒܝܠ. ܘܶܐܬܦܰܨܚܰܬ ܕܰܟܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܗܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܡܛܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܰܒܛܶܠܳܠܐܴ ܕܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܐܷܣܬܰܬܰܪ܀

ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܠܶܗ. ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܷ̈ܐܠܳܬܰܢ܀

ܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܳܬܪܳܟ ܘܰܥܠܰܝ ܣܶܡܟܰܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܐܷܬܕܰܟܪܶܬ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܫܦܰܥ̈ܝ̱ ܗܘ̈ܰܝ ܕܶܡ̈ܥܰܝ. ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܝܶܫܘܽܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܗܶܢܽܘܢ ܒܥܰܘ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܢܶܥܠܘܢ ܒܬܰܚܬܳܝ̈ܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܡ̣ܢ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܐܷ ܕܰܠܺܝܬܳܝܗܝ. ܕܰܠܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܡ̣ܢ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܡ̣ܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܀

ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܬܰܥ̈ܠܐܷ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܚܰܘܒܰܝ̈ ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ. ܘܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܺܝ. ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ܀

ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܟܠ ܕܝܳܡܶܐ ܒܶܗ. ܡܛܠ ܕܢܶܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܕܰܓ̈ܠܐܷ܀

ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ. ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܀


ܡܙܡܘܪܐ : ܩܝܓ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗ̱ܝ. ܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܪܳܡ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܝܳܬܶܒ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܡܪܺܝܡ ܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬܳܐ ܠܒܳܝܫܳܐ ܕܢܰܘܬܒܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ܀

ܡܰܘܬܶܒ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܒܰܝܬܐ. ܘܶܐܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ: ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀


ܘܡܰܩܦܺܝܢ ܡܙ̄ܡ: ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀
ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ܀

ܥܩܒܐ: H

ܩܳܠܐܴ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܐܱܥܺܝܪܰܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܟ ܐܷܙܡܰܪ. ܦܶܬܚܶܬ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܐܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܱܗܪܽܘܢ
ܓܘܫܡܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. H

ܦܬܓ̄: ܥܢܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ ܗܰܠܠܘܝܰܗ: ܐܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܩܰܪܶܒ ܐܱܗܪܽܘܢ ܦܺܝܪܡܰܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ. ܘܰܐܝܟ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܥܢܰܝܬ ܠܝܰܘܢܳܢ ܒܝܰܡܳܐ. ܥܢܺܝ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܀

ܘܰܓܥܳܬܝ ܠܘܳܬܳܟ ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ: ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܐܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܠܢܺܝ̈ܢܘܳܝܶܐ ܕܰܩܪܰܐܘܟ. ܫܰܘܙܶܒܬ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܪܺܝܚܶܗ ܕܦܺܝܪܡܰܢ ܐܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܘܽܢ. ܘܰܐܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܦܺܝܢܚܶܣ. ܘܰܟܠܐܴ ܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܳܐ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܪܳܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܐܷܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܙܕܰܝܰܚ. ܐܱܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܟܽܘܢ ܝܽܘܕܳܝܷ̈ܐ ܥܢܳܬ ܐܷܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܶܐܢܳܐ ܚܬܺܝܡܳܢܝ̱ ܘܰܢܛܺܝܪܳܢܝ̱ ܘܠܰܝܬܰܝ ܓܰܝܳܪܬܳܐ. ܨܒܳܐ ܒܺܝ ܡܳܪܝ ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܷܡܶܗ. ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ܀

ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܛܳܣ ܘܰܢܚܶܬ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܐܝܟ ܕܰܫܪܳܬ ܢܽܘܪܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܣܰܢܝܳܐ ܠܐ ܝ̣ܩܶܕ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ. ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ. ܐܱܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܠܒܶܫܘ ܚܰܝܠܐܴ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܩܳܡܘ ܒܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܡܰܠܟܷ̈ܐ ܥܰܘܴ̈ܠܐܷ. ܬܪܰܥܘ ܣܶܕܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܘܰܐܥܕܺܝܘ ܟܠܝ̈ܠܐܷ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܣܢܰܘ ܩܶܢܝܳܢܷ̈ܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܟܦܰܪܘ ܒܰܐܒܳܗ̈ܐ ܘܰܐܚܷ̈ܐ ܘܰܒܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܪܚܶܡܘ ܡܛܠ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܚܙܰܐܘܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܬܠܐܷ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܶܗ ܒܠܘܟܳܝܬܳܐ ܘܪܳܕܶܝܢ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܠܰܒܶܒܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܬܰܘ ܕܰܢܡܽܘܬ ܡܛܠ ܡܳܪܰܢ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܐܱܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܳܡܪ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫܷ̈ܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܽܘܫܳܒܷ̈ܐ ܣܢܰܝ̈ܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܕܟܺܐܢܘܬܳܐ܀

ܬܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܐܷܬܟܰܫܰܦܘ ܘܰܒܥܰܘ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܗܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ. ܘܟܠ ܐܱܝܢܳܐ ܕܫܳܐܷܠ ܢܳܣܶܒ. ܘܰܕܒܳܥܶܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ܀

ܐܠܰܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܐܷܡܪܶܗ ܕܗܳܒܺܝܠ ܬܰܡܺܝܡܳܐ. ܘܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܕܶܒܚܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܘܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܷ̈ܐܠܳܬܰܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܳܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀


ܩܠܐ ܐܚܪܢܐ H

ܓ: ܗ ܦܬܓ̄: ܐܱܟܚܕܳܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܩܰܕܶܡ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܐܝܟ ܐܱܒܪܳܗܳܡ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܦܳܥ̈ܠܐ ܛܳܒ̈ܐ ܘܟܰܫܺܝܪ̈ܐ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܀

ܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܰܝܳܡ ܐܢ̱ܬ: ܠܺܠܝܳܐ ܥܒܰܪ ܠܶܗ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܐܷܬܬܥܺܝܪܘ ܐܱܚܰܝ̈ ܩܽܘܡܘ ܨܰܠܰܘ ܥܰܕ ܐܝܬ ܠܰܢ ܐܱܬܪܳܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܐܷܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܩܳܪܶܐ ܠܺܝ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܕܢܳܩܶܫ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܗܺܝ ܩܳܝܡܳܐ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܗܺܝ ܫܳܒܩܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܟܠ ܐܱܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ ܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܚܶܫܘܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܟ ܡܕܰܝܰܪ ܒܶܗ܀

ܡܢܥܠܡ: ܪܽܘܚܳܐ ܐܻܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܘܣܳܓܽܘܕ̈ܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܳܥܶܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܣܳܓܶܕ ܠܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܫܠܝ̈ܚܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܣܳܓܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܡ̣ܢ ܐܱܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܦܳܪܘܩܳܐ ܘܡ̣ܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܣܓܺܝܕ ܐܱܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬܶܗ ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܕܰܒܬܳܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ. ܘܙܺܝܘܳܗ̇ ܡܰܢܗܰܪ ܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܟܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܥܰܡ ܟܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܫܘܳܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܷܡܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܐ ܐܷܬܚܰܒܰܠܘ. ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇ ܘܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܥܰܠ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܘܩܳܠܐܴ ܫܶܡܥܶܬ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܘܗܳܟܰܢ ܐܴܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܝ ܒܶܪܝ̱ ܕܰܗܘܺܝܬ ܐܷܡܳܟ. ܛܽܘܒܰܝ ܕܰܐܝܢܶܩܬܳܟ ܚܰܠܒܳܐ ܘܶܐܢ ܪܶܡܙܳܟ ܠܐ ܡܰܦܶܣ ܠܝ ܠܐ ܩܳܪܒܳܢܝ̱ ܨܶܐܕܰܝܟ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܴܣܰܘ̈ܬܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܐܱܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܛܪܽܘܕܘ ܫܺܐܕ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ. ܘܰܐܣܰܘ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܡܰܓܳܢ ܢܣܰܒܬܽܘܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܰܓܳܢ ܗܰܒܽܘܢܳܗ̇܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ. ܡ̣ܢ ܝܰܡܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܘܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܰܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܱܦܺܝܣܘܢܳܝܗܝ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܢܶܚܙܶܝܟܽܘܢ ܡܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܬܽܘܢ ܟܠܝ̈ܠܐܷ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܠܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܦܶܓܥܰܬ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܗܽܘܢ ܫܶܐܠܰܬ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܰܒ̈ܢܰܝ: ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܱܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܠܐ ܟܰܬܡܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܕܐܝܟ ܨܶܦܪܳܐ ܦܠܰܛܬ ܡ̣ܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܚܽܘܪܒܳܐ ܥܪܰܩܬ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒܬ. ܘܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܟ. ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܠܺܝܐܳ ܢܒܺܝܳܐ ܐܱܟܣܶܗ. ܠܐܴܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐܴ ܘܠܳܛܳܗ̇ ܠܐܻܝܙܒܺܝܠ ܫܳܛܺܝܬܳܐ ܕܓܶܙܡܰܬ ܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܠܳܛܶܗ ܗܘܳܐ ܠܡܰܪܩܺܝܰܢܳܘܣ ܘܰܠܒܰܪܬ ܙܰܘܓܶܗ ܡܰܪܳܚܬܳܐ. ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܱܘܒܶܕ܀

ܡܨܰܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܨܰܒܬܳܐ ܐܪܥܐ ܒܗܰܒܳܒܶܝ̈ܗ̇. ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܡܨܰܒܰܬ ܒܕܶܡ ܨܰܘܪܶܗ. ܥܳܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܒܳܛܠܐܴ ܐܪܥܐ ܘܗܰܒܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܕܰܢܨܰܚ ܠܥܳܠܰܡ ܠܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܡ̣ܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܡ̣ܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܐܴ ܘܡ̣ܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܡ̣ܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܡ̣ܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܩܰܘܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܩܳܢܶܐ ܠܶܗ ܪܳܚܡܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܚܰܝ̈ܘܗܝ ܗܳܘܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܶܗ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܛܽܘܒ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܐܱܚܽܘܗܝ. ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܡܳܐ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܶܗ ܕܳܐܦ ܗܘ ܩܳܪܶܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܐܷܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܛܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܠܰܘ ܡܛܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܷܬܺܝܬ ܐܷܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܐܷܠܐ ܡܛܠ ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܬܰܝܳܒܷ̈ܐ. ܕܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܗܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ. ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܷܡܰܪ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܢܘܢ ܠܐܱܒܳܗ̈ܝܢ. ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܢܘܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ܀


ܩܘܩܠܝܘܢ ܬܪܝܢܐ H

ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܒܰܗܓܳܝ ܗ̄ ܘܨܽܘܬ ܠܩܳܠܐܴ ܕܰܓܥܳܬܝ ܡܰܠܟܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܗܘ ܡܨܰܠܐܷ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̄ ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ̱܀

ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܷܬܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܐܠܗܳܐ ܐܢ̱ܬ ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܪܽܘܫܥܳܐ܀

ܠܐ ܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܠܬܰܚܬ ܡ̣ܢ ܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ̱. ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐܷܟܰܠܬܰܢܝ̱. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܝܬ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܠܐ ܕܰܐܙܥܶܩ ܘܺܐܡܰܪ ܡ̣ܢ ܚܒܳܠܐܴ ܡܳܪܝ ܕܰܠܳܢܝ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈܀

ܐܚܪܢܐ: H

ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܫܰܒܰܚܘܢܳܝܗܝ ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ: ܒܩ̃: ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ H

ܒܨܰܦܪܳܐ ܩܪ̈ܰܝ ܗܘܰܝ̈ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠܘ ܫܘܽܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܰܩܥܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܱܪܺܝܡܘ ܩܳܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܱܚܰܝ̈ ܘܰܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܀

ܒܨܰܦܪܳܐ ܨܰܠܝ̣ ܕܳܢܺܝܐܝܠ. ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܨܰܠܝ̣ ܝܰܘܢܳܢ ܒܶܐܫܬܶܗ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܠܝܰܘܢܳܢ ܕܰܠܺܝܬ ܡ̣ܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܠܕܳܢܺܝܐܝܠ ܡ̣ܢ ܓܽܘܒܳܐ. ܘܠܰܢ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܴܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ. ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒܷ̈ܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܴܕܳܡ. ܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܣܡܰܝ̈ܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܐܦ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܶܗ ܢܶܣܒܰܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܀

ܡܢܥܠܡ: ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܠܐܱܟܷ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܐܻܝܩܳܪܳܟ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܘܰܦܪܰܩܬ ܠܰܢ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪܥܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܰܡܛܰܟܣܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܕܢܰܚ ܒܺܝ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܢܗܰܪ ܡܶܢܳܟ ܐܝܟ ܐܻܝܡܳܡܳܐ: ܕܢܰܗܺܝܪܳܐܝܬ ܐܷܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܢܥܺܝܪܰܢܝ̱ ܨܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܺܐܡܪܳܟ ܐܷܪܗܰܛ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܀

ܥܰܡ ܐܻܝܡܳܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܟ ܢܶܕܢܰܚ ܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ: ܘܰܠܛܶܠ̈ܠܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܢܶܛܪܽܘܕ ܡ̣ܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܢܗܰܪ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܱܢܗܰܪ ܥܰܡܗܶܝܢ ܠܶܒܰܘܴ̈ܬܰܢ: ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܥܰܡ ܐܻܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܫܘܚܠܦܐ:

ܗܳܐ ܛܥܺܝܢ ܨܰܦܪܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ: ܢܩܰܪܶܒ ܐܦ ܚܢܰܢ ܟܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܠܳܟ. ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܥܶܒܪܰܬ ܫܶܢܬܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܐܱܥܒܰܪ ܥܰܡܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܡܳܚܝܳܐ ܘܰܡܫܺܝܡܳܐ ܠܰܢ܀

ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܡܫܶܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܳܟ ܥܶܛܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝܴ̈ܐ ܕܪ̈ܽܘܡܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ: ܠܳܟ ܕܰܐܦܨܰܚܬ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ܀

ܐܱܢܗܰܪ ܗܰܘܢܰܝ̈ܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀


ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ:

ܟܳܗܢܳܐ: ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ:

ܥܰܡܳܐ: ܘܰܠܡܶܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܤܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐܤܳܐ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl