ܫܚܝܡܐ - ܕܢܓܗ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܥܢܝܢܐ ܕܪܡܫܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܙܡܘܪܳܐ:
ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ 141, 142, 119: 105-112, 117

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܺܝ̣ܢܝ̱. ܨܽܘ̣ܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܩܰܒܶܠ܀

ܨܠܽܘܬܝ̱ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ̱ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܣܶܦܘ̈ܳܬܝ̱ ܕܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܝ̱ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܥܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܀

ܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܚ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܢܰܠܦܰܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܢܰܟܣܰܢܝ̱. ܡܶܫܚܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܪܺܝܫܝ̱ ܠܳܐ ܢܰܕܗܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܽܘܬܝ̱ ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܰܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܒܰܣܺܝ̈ܡܳܢ܀

ܐܰܝܟ ܣܶܟܬܳܐ ܕܨܳܪܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ̱ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱܀

ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕܳܐ ܕܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܛܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܢܶܦܠܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܥܒܰܪ ܐܶܢܳܐ܀

ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܟܰܫܦܶܬ. ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܬܰܟܫܶܦܬܝ̱ ܘܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܚܰܘܺܝܬ. ܟܰܕ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ܀

ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܗܰܠ̈ܟܳܬܝ̱ ܛܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܚܳܪܶܬ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܚܳܟܶܡ ܠܺܝ. ܐܶܒܰܕ ܡܶܢܝ̱ ܒܶܝܬ ܡܰܥܪܩܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܓܥܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܣܰܒܪܝ̱ ܘܰܡܢܳܬܝ̱ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܨܽܘ̣ܬ ܠܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܛܳܒ. ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢܘ̱ ܡܶܢܝ̱. ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ. ܠܺܝ ܢܣܰܟܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܬܶܦܪܥܰܢܝ̱܀

ܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ. ܝܺܡܺܝܬ ܘܰܐܫܪܶܬ ܕܶܐܛܰܪ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܦܽܘܡܝ̱ ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱܀

ܢܰܦܫܝ̱ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܗܺܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܳܐ ܛܥܺܝܬ. ܣܳܡܘ̱ ܠܺܝ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܣܛܺܝܬ. ܝܶܪܬܶܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܶܒܝ̱. ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܶܒܝ̱ ܕܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܥܳܠܰܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗ̱ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܷܕܢܳܟ. ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܨܒܺܝ ܘܩܰܒܶܠ ܒܰܣܺܝܡܳܐܝܬ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܘܣ ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ: ܓܽܘܫܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. H

ܦܬܓ̄: ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܗ̄: ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡ̣ܢ ܐܝ̈ܕܰܝܢ. ܐܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܕܰܟܠܐܴ ܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܳܐ܀

ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܷܡܘ̈ܬܳܐ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܡܢܥܠܡ: ܐܝܟ ܕܶܐܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܦܝܳܣܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ. ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܣܳܓܘܕܰܝ̈ܟ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܪܳܡ ܫܰܪܒܶܟܝ̱ ܡ̣ܢ ܡܱ̈ܠܳܠܐܷ ܕܰܗܘܰܝܬܝ̱ ܠܶܗ ܐܷܡܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܠܐ ܦܳܚܡܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܦܘܽܡܝ̱. ܕܢܶܬܢܶܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܩܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ̱. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܗܳܝ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱. ܠܶܟܝ̱ ܗܝ ܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܝ̈ܚܶܐ. ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܐܻܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܗܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܴܡܪܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܠܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܥܒܰܪܘ. ܥܰܠ ܓܺܝܫܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܠܒܰܝܬܳܟ ܥܶܠܶܬ. ܘܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܣܶܓܕܶܬ. ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ܀

ܬܽܘܒܽܘܢ ܬܽܘܒܽܘܢ. ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܐܷܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܚܰܬܢܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܘܢܳܐ܀

ܗܰܒܠܺܝ ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܷܩܽܘܡ ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܺܐܬܽܘܢ ܘܰܢܒܰܪܟܽܘܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܐܱܩܺܝܡ ܡܳܪܰܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ. ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀


ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ
ܒܩ̄: ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱: ܘܫܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. H

ܦܬܓ̄: ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܦܘܽܪܩܳܢܝ̱. ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܳܗܳܐ. ܕܒܰܝܢܳܬ ܦܰܚܷ̈ܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡ̣ܢ ܫܘܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܘܬܳܟ ܐܢ̱ܬ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܴ̈ܐ܀

ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܓܥܺܝܬ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܒܳܟ ܐܷܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܢ ܗܰܘܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܠܐ ܬܶܦܓܰܥܝ̱ ܒܺܝ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܬܰܘܩܶܕܝ ܠܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܛܰܠܐܴ ܕܰܐܬܘܢܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܪܽܘܣ ܒܰܐܦܰܝ̈. ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡ̣ܢ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܕܰܐܬܩܶܢܬ ܠܐܻܝܩܳܪܳܟ. ܘܡ̣ܢ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܐܢܘܢ ܒܰܨܠܶܡ ܪܰܒܘܬܳܟ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ. ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܕܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܪܰܝܬ ܐܢܘܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܱܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ̣ܢ ܬܶܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܐܦ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܐ ܡ̣ܢ ܥܳܠܰܡ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟܝ̱. ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܐܷܡܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ . ܘܰܦܟܰܪ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܣܓܶܕ ܩܽܘܕܡܰܝܟܝ̱ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܟܝ̱. ܕܰܚܙܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ̱. ܘܰܐܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬܝ̱ ܠܶܗ. ܠܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܩܥܳܐ ܐܷܫܰܥܝܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܱܡܽܘܨ ܘܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܟܝ̱. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܝܺܠܶܕܬܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܒܶܟܝ̱ ܐܴܚܕܺܝܢܰܢ ܓܰܘܣܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܷܡܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱ ܐܝܟ ܕܰܒܚܶܣ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܛܳܦܣܺܝܢܰܢ. ܐܱܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܬܳܐ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܘܰܡܠܳܗ̇ ܟܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܐ ܡܣܰܩܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒܟܽܘܢ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܣܳܡ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܐܝܟ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ ܡܛܠ ܦܳܪܘܩܰܢ. ܘܰܣܠܶܩ ܕܶܡܟܽܘܢ ܥܶܛܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܱܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܳܪܟܽܘܢ ܐܱܦܺܝܣܽܘܢ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܘܠܰܒܶܒ ܐܢܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܙܥܶܩܘ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܘܒܰܕܪܽܘܗ̇ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܠܐ ܕܚܶܠܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܒܪܰܫܬܳܐ. ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ. ܕܒܳܟ ܐܷܚܰܕܘ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܐܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܒܥܺܝ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܶܐ܀

ܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗܘܰܝܬ ܡܳܪܝ ܐܱܦܪܶܝܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝܷ̈ܐ. ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܕܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܳܟ ܟܠ ܐܱܝܢܳܐ. ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܥܬܰܪ ܡ̣ܢ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ܀

ܕܥܕܬܐ: ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܟܝ̱ ܢܳܛܽܘܪܳܐ. ܘܡܽܘܟܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܶܟܝ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܦܰܓܪܗ ܝܰܗܒ ܠܶܟܝ̱ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܕܡܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ̱܀

ܐܱܪܥܳܐ ܐܪܥܐ ܫܡܰܥܝ̱ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܺܝܡܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ̱. ܫܽܘܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܐܢܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܫܪܶܐ ܐܢܳܐ ܒܶܟܝ̱܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗܳܐ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܣܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܰܟܠܳܢܝ̱ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܘܰܟܠܐܴ ܠܦܽܘܡܝ̱ ܡ̣ܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡ̣ܢ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܽܘܣ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܐܴܘ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܡܳܐ ܐܱܛܥܺܝ ܒܺܝ ܐܷܡܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܕܛܽܘܦܬܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܺܝ ܒܗܳܢ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܥܒܰܪ̈ܝ ܐܝܟ ܚܶܠܡܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܓܺܗܰܢܳܐ ܡܫܰܢܩܳܐ ܠܝ. ܘܳܝܠܺܝ ܕܠܐ ܬܳܒܶܬ܀

ܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܱܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡ̣ܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܠܐܷ ܬܽܘܟ̈ܐ. ܥܒܰܪ ܠܶܗ ܨܰܦܪܳܐ ܘܠܐ ܬܳܒܶܬ. ܡܛܳܐ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ ܥܫܶܢܘ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܚܢܳܢܳܟ ܢܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈܀

ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܢ. ܕܠܐ ܢܶܬܒܰܙܰܚ ܡ̣ܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܢܰܗܶܠ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܨܰܠܡܳܟ ܐܻܝܬܰܝܢ ܘܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܐ̱ܢܬ ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܟܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܠܰܒܫܽܘܟ ܡ̣ܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ܀


ܩܘܩܠܝܘܢ ܫܬܝܬܝܐ H

ܒܰܪܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܒܰܪܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܘܽܪ̈ܥܳܢܰܘܗܝ܀

ܕܫܳܒܶܩ ܠܶܟܝ̱ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܶܟܝ̱ ܗ̄ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܟܝ̱܀

ܦܳܪܶܩ ܠܶܟܝ̱ ܡ̣ܢ ܚܒܳܠܐܴ ܗ̄ ܡܣܰܡܶܟ ܠܶܟܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ܀


ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܓܳܥܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܒܚܶܨܪܳܐ ܡܰܝܴ̈ܐ ܫܳܐܠܺܝܢ. ܘܫܷ̈ܐܠܳܬܗܽܘܢ ܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܗܶܒ. ܪܰܒ ܗܘ ܚܢܳܢܳܟ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܰܢ. ܐܴܘ ܛܳܒܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܛܳܒܶܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܬܶܠ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ. ܬܟܽܘܡܝ̱ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ: H

ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܝܰܗܒܠܰܢ ܪܰܡܫܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ. ܕܒܶܗ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܥܳܡ̈ܠܐܷ ܠܐܱܝ̈ܐ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܐܱܒܳܐ ܕܓܰܒܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܐܱܪܺܝܡܘ ܐܱܚܰܝ̈ ܟܶܢܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܝܟ ܟܶܢܳܪܶܗ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܐܻܝܫܰܝ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܥܰܘ ܡ̣ܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܕܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܪܳܕܝܳܐ ܐܷܠܦܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܙܗܺܝܪ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܳܚܳܐ. ܕܠܐ ܬܶܛܒܰܥܝ̱ ܠܳܗ̇ ܒܰܝܢܳܬ ܓ̈ܠܠܐܷ ܘܬܺܐܒܰܕܝ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ. ܐܷܬܬܥܺܝܪܘ ܐܱܚܰܝ̈ ܩܽܘܡܘ ܨܰܠܰܘ. ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ ܠܰܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܢܺܐܪܰܬ ܓܺܗܰܢܳܐ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܐܴܬܶܐ ܘܰܠܥܽܘܩܳܒܳܐ: ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡ̣ܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܴ ܕܳܐܬܶܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܷܢ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܦܳܪܶܫ ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܰܘܴ̈ܠܐܷ܀

ܠܰܘ ܐܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܒܗܳܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܐܴܬܶܐ ܒܗܳܕ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܐܬܶܐ. ܒܗܳܝ ܡܰܢ ܐܷܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܐܴܬܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܝܟ ܕܰܠܕܰܗܒܳܐ ܒܟܽܘܪܳܐ ܒܳܚܰܪ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܚܳܙܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܨܳܐܬܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܬܰܘܩܶܕܝ̱. ܢܶܕܚܰܠ ܐܱܚܰܝ̈ ܡ̣ܢ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ: ܘܟܠ ܐܢܳܫ ܢܶܪܗܰܛ ܢܶܐܚܽܘܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܒܪܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܳܐܷܢ ܥܳܠܡܷ̈ܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܠܐ ܫܟܺܝܚ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦܷ̈ܐ: ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓܠܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܢܽܘܡܝ̱܀

ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܕܳܐܷܢ ܐܢ̱ܬ ܠܺܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀


ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪܰܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl