ܫܚܝܡܐ - ܣܘܬܪܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܪܶܟܢܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ: H

ܒܥܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܝܺܠܰܦ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܐܷ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܡܳܪܰܢ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܱܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ. ܐܷܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܢܽܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܩܽܘܫ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܥ̈ܳܩܳܬܳܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܰܢ. ܐܷܠܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܗܘ ܠܰܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ. ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܝܰܕ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܕܰܠܚܺܝܡ ܗܘ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ. ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ ܡ̣ܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܘܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܗܰܝܟܠܐܴ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܠܐܱܠܳܗܘܬܶܗ. ܢܰܦܫܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܥܒܺܝܕ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܘ ܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܫܬܰܡܰܫܝ̱ ܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܗܝ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܟ ܥܽܘܠ ܘܰܒܥܺܝܝܳܗ̇ ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܢܬ ܠܳܗ̇ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐܴ. ܢܽܘܚ ܡ̣ܢ ܪܶܚܡܰܬ ܩܶܢܝܳܢܷ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܪܶܓܬܳܐ ܩܳܛܠܰܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܢ ܗܰܢܺܝ̈ܐܘܳܬܳܐ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ ܘܡ̣ܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܚܣܰܪ ܠܳܟ. ܘܨܰܠܶܠ ܢܰܦܫܳܟ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܕܬܶܫܦܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܀


ܐܚܪܢܐ:
ܒܩ. ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ: H

ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘܴ̈ܬܰܢ ܐܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܫܷ̈ܐܠܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ ܕܰܡܠܐܷ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܨܰܦܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ ܐܱܚܰܝ̈ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܟܰܚ ܠܰܢ. ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܢܶܬܒܰܣܰܡ܀܀

ܫܘܒܚܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܗܺܝ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܚܺܝܠܐܴ ܡܩܺܝܡܳܐ ܠܗ. ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦ̈ܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܐܴܡܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܡܬܳܟ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܺܐܝܬ ܠܺܝ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܥܰܘܴ̈ܠܐܷ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܡܛܠ ܟܺܐܢ̈ܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܘܴ̈ܠܐ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܡܶܬܝܰܐܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܢܺܐܬܐ ܨܶܐܕܰܝ. ܗܰܒܠܺܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܶܐܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܕ ܐܝܬ ܐܱܬܪܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܗܶܢܘܢ ܠܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܙܠܽܘܚ ܒܺܝ̣ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܒܰܣܝܡܽܘܬܳܟ܀

ܪܟܶܢ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܗܳܐ ܛܶܠܳܠܐܴ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ̱. ܗܘܺܝ̣ ܠܺܝ̣ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܶܐܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܟ: ܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܠܺܝ̣ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܟܰܪܡܳܟ. ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܝܢܳܟ ܬܩܰܒܶܠ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܘܬܳܐ܀

ܫܠܶܡܘ̱ ܥܶܕܳܢܰܝ̈ ܟܰܕ ܦܳܠܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܫܘܠܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܝ ܩܰܒܶܠ ܘܶܐܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܐܱܡܛܰܪ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܠܰܡܡܳܬܽܘܬܰܢܝ̱. ܐܢ̱ܬ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐܴ ܛܽܘܫ ܒܺܝ̣ ܣܰܡܳܟ ܘܶܐܬܰܐܣܶܐ ܒܶܗ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܛܪܰܕ ܚܶܫܟܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܒܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦܪ̈ܶܐ ܡ̣ܢ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܕܡܳܟ: ܚܶܫܟܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ ܘܫܶܠܝܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܕܶܢܚܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܥܢܺܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܥܢܺܝܢ ܐܠܳܗܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ:

ܘܰܐܦܢܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀


ܝܳܬܶܒ ܒܣܶܬܳܪܶܗ
ܡܶܨܛܰܠܝ̈ܳܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܣܽܘܬܳܪܳܐ

ܝܳܬܶܒ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ܀

ܐܶܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱ ܗ̄ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ܀

ܕܗܽܘ ܢܦܰܨܶܝܟ ܡܶܢ ܦܰܚܳܐ ܕܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܗ̄ ܘܡܶܢ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܒܶܐܒܪ̈ܰܘܗܝ ܢܦܰܨܶܝܟ ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܬܶܣܬܰܬܰܪ ܗ̄ ܙܰܝܢܳܐ ܢܰܚܕܪܳܟ ܩܽܘܫܬܶܗ܀

ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܗ̄ ܘܡܶܢ ܓܶܐܪܳܐ ܕܦܳܪܰܚ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ̄ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܝܕܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ܀

ܢܶܦܠܽܘܢ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܟ ܐܰܠ̈ܦܶܐ ܗ̄ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܗ̄ ܐܶܠܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܶܚܙܶܐ܀

ܒܦܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܶܚܙܶܐ ܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱܀

ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܣܳܡܬ ܡܥܰܡܪܳܟ ܗ̄ ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܠܳܟ ܒܺܝܫܬܳܐ܀

ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܰܫܟܢܳܟ ܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܢܦܰܩܶܕ ܥܠܰܝܟ܀

ܕܰܢܢܰܛܪܽܘܢܳܟ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܗ̄ ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟ܀

ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ ܒܪܶܓܠܳܟ ܗ̄ ܥܰܠ ܓܳܪܣܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܬܶܕܪܽܘܟ܀

ܘܰܬܕܽܘܫ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܢܺܝܢܳܐ ܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܕܠܺܝ ܒܥܳܐ ܐܶܦܰܨܶܝܘܗܝ ܘܶܐܥܰܫܢܺܝܘܗܝ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥ ܫܶܡܝ̱ ܢܶܩܪܶܝܢܝ̱ ܘܶܐܥܢܶܝܘܗܝ ܗ̄ ܥܰܡܶܗ ܐܶܢܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ܀

ܐܶܥܰܫܢܺܝܘܗܝ ܘܶܐܝܰܩܪܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܣܰܒܥܺܝܘܗܝ܀

ܘܶܐܚܰܘܶܝܘܗܝ ܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܗ̄ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܛܽܘܪܳܐ܀

ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܝ̱ ܗ̄ ܥܽܘܕܪܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܗ̄ ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܪܶܓܠܳܟ ܠܙܰܘܥܬܳܐ܀

ܘܠܳܐ ܢܢܽܘܡ ܢܳܛܽܘܪܳܟ ܗ̄ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܳܐܶܡ ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܟ܀

ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗ̄ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܢܳܛܽܘܪܳܟ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܛܶܠ ܠܳܟ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܗ̄ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܢܰܟܶܝܟ܀

ܐܳܦܠܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗ̄ ܡܳܪܝܳܐ ܢܢܰܛܪܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܢܶܛܰܪ ܢܰܦܫܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܢܶܛܰܪ ܡܰܦܩܳܟ ܘܡܰܥܠܳܟ܀

ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗ̄ ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀


ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܶܘܶܪܺܝܳܘܣ

ܝܳܬܶܒ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܣܰܬܰܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܫ̇ܳܡܰܥ ܟܽܠܳܐ ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܪܰܡܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܡ̇ܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܐܳܦ ܠܺܠܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܗܰܒܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܀

ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܬܰܠܝ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗ̇ܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܢܣܰܬܪܽܘܢܳܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܘܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܳܘܳܬܶܗ܀

ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܰܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚ̈ܰܝܰܝܢ ܘܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܦܺܝܣ̈ܳܢ ܠܳܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl