ܫܚܝܡܐ - ܕܨܦܪܐ ܕܫܒܬܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܡܙܡܘܪܐ ܢܐ

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܟ ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ̣ ܚܛܳܗܰܝ̈܀

ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̣ܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܕܰܟܳܢܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟ̣ܽܠ ܙܒܰܢ܇ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ̣ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶܥܪܶܬ̣܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ ܒܡܶܠܬ̣ܳܟ ܘܬܶܙܟ̣ܶܐ ܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬ̣ܒܰܛܢܶܬ̣ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܛܶܢܬܰܢܝ̱ ܐܶܡܝ̱܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܕܚܶܟ̣ܡܬ̣ܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ̱܇ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܘܶܐܬ̣ܕܰܟܶܐ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܶܗ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ܀

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ̱ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬ̣ܳܟ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟ̣ܶܐ܇ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܘܟܽܠܗܶܢ ܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܠܚܺܝ܀

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̣ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܽܘܚܳܟ ܬܩܰܢܬ̣ܳܐ ܚܰܕܶܬ̣ ܒܓ̣ܰܘܝ̱܇ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܝ̱܀

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܦܽܪܩܳܢܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܣܰܡܟ̣ܰܢܝ̱܇ ܕܰܐܠܶܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ̣ܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ܀

ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̣ܳܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬ̣ܝ̱ ܘܦܽܘܡܝ̱ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ̣ܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̣ܪܰܥܺܝܬ̣܇ ܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟ̣ܬܳܐ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ܀

ܐܰܛܶܐܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ܀


ܡܙܡܘܪܐ ܣܓ H

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܣܰܟܶܐ ܠܳܟ܀

ܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܕܡܳܟ. ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ ܒܶܣܪܝ̱. ܐܝܟ ܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦܬܳܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܡܰܝܴ̈ܐ܀

ܗܰܒ ܠܰܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ. ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܴ. ܕܬܰܘ ܥܘܽܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ̱ ܝܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܟܰܢ ܚܳܪܬܳܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ ܘܺܐܝܩܳܪܳܟ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܷܬܟܰܫܦܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ܀

ܡܛܠ ܕܛܳܒܺܝ̈ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܝ̱ ܢܫܰܒܳܚ̈ܢܳܟ܀

ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܪܳܡܳܐ. ܘܥܽܘܫܢܰܢ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܐܱܢ̱ܬܝ̱ ܐܝܬܰܝܟܝ̱ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܗܳܟܰܢ ܐܷܒܰܪܟܳܟ ܒܚܰܝܰܝ̈ ܘܒܰܫܡܳܟ ܐܱܪܺܝܡ ܐܻܝ̈ܕܰܝ܀

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܷܬܟܰܫܦܘ ܘܰܒܥܰܘ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ܀

ܐܝܟ ܫܽܘܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܬܰܪܒܳܐ ܬܶܕܗܰܢܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܦܽܘܡܝ̱܀

ܡ̣ܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ. ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܐܷܬܕܟܰܪܬܳܟ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܝ̱ ܘܰܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܪܢܺܝܬ ܒܳܟ܀

ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܠܐ ܪܳܚܡܳܐ ܕܦܳܪܶܩ. ܬܰܡܳܢ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ. ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܒܳܟ ܛܶܦܣܶܬ܀

ܡܛܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܰܒܛܶܠܳܠܐܴ ܕܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܐܷܣܬܰܬܰܪ܀

ܡܳܐ ܕܢܳܗܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܬܰܘܩܶܕܝ̱ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܛܰܠܐܴ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܕܠܐ ܐܻܩܰܕ܀

ܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܳܬܪܳܟ ܘܰܥܠܰܝ ܣܶܡܟܰܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܡܳܐ ܕܬܳܩܶܢ ܬܪܽܘܢܽܘܣ: ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

ܗܶܢܽܘܢ ܒܥܰܘ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܢܶܥܠܘܢ ܒܬܰܚܬܳܝ̈ܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

ܡܳܐ ܕܦܳܪܫܰܬ ܬܰܡܳܢ. ܓܕܰܝܴ̈ܐ ܠܣܶܡܳܠܐܷ. ܥܰܡ ܐܷܡܪ̈ܰܝܟ ܐܱܫܘܳܢܝ̱. ܪܳܥܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܬܰܥ̈ܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܡܳܐ ܕܝܳܗܒܰܬ ܐܱܓܪܳܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܟܽܠ ܕܝܳܡܶܐ ܒܶܗ. ܡܛܠ ܕܢܶܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܕܰܓ̈ܠܐܷ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬܝܬܳܟ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ. ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܘܢܰܨܰܚ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀


ܡܙܡܘܪܐ: ܩܝܓ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗ̱ܝ. ܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܪܳܡ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܝܳܬܶܒ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܡܪܺܝܡ ܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬܳܐ ܠܒܳܝܫܳܐ ܕܢܰܘܬܒܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ܀

ܡܰܘܬܶܒ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܒܰܝܬܐ. ܘܶܐܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ: ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀


ܘܡܰܩܦܝܢ ܡܙܡ̄ ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܐܱܫܘܳܢ ܠܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ. ܕܒܶܗ ܚܳܕܶܝܢ ܟܺܐܢܷ̈ܐ. ܘܒܶܗ ܫܳܩܠܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܐ. ܐܱܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܘܳܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀


ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܕܨܦܪܐ
ܒܩ̄: ܐܻܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܛܠ ܡܳܢܳܐ
ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ H

ܦܬܓ̄: ܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ: ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܰܪܒܽܘܗܝ ܕܘܽܟܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܥܳܒܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܫܰܝܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇. ܘܒܺܝܫܳܐ ܢܶܣܬܚܶܦ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ: ܠܩܰܒܪܳܐ ܢܳܚܶܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܣܳܥܰܪ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܬܳܗܪܺܝܢ ܡܰܠܐܱܟܷ̈ܐ. ܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܙܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܝܢ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܒܫܺܝܢ. ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܬ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐܴ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܒܩܳܠܳܟ. ܩܳܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܐܱܚܽܘܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܡܳܪܬܳܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܪܺܝ. ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܬܽܘܒ ܐܷܬܬܥܺܝܪܰܬ ܒܰܪܬ ܝܽܘܳܐܪܳܫ. ܘܰܒܩܳܠܐܴ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܩܳܪܶܝܬ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܴ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܰܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܚܶܬ ܣܰܥܪܶܗ ܠܐܴܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܝ̱ ܥܒܰܪܬ. ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܡܡܺܝܬ ܐܦ ܡܰܚܶܐ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܕܠܐ ܩܰܢܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܕܝܽܘܬܳܐ ܫܩܰܠ ܓܰܒܪܰܐܝܠ. ܐܷܓܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܟܺܐܦܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܗܘܳܬ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܨܳܪܰܬ ܛܘܽܦܣܶܟܝ̱ ܓܰܠܝܳܐܝܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܀

ܒܥܺܕ̈ܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܕܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܘܫܶܦܪܰܬ ܠܶܗ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܘܰܢܚܶܬ ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇܀

ܡܶܛܽܠܳܬܶܟܝ ܐܴܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܐܷܬܢܰܒܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܷܡܰܪ. ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܘܰܢܚܶܬ ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܥܰܠ ܗܳܝ ܟܺܐܦܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܐ ܕܳܚܠܐܴ ܐ̱ܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܛܪܰܘ ܒܺܝ ܓ̈ܠܠܐܷ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܷ ܘܠܐ ܐܱܙܝܥܽܘܢܝ̱. ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܝ̱ ܢܰܣܛܽܘܪ ܠܺܝܛܐܴ ܘܰܗܘܳܬ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܒܰܪܶܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܢܺܐܬܶܐ ܩܰܝܛܳܐ ܒܰܥܝܳܕܶܗ ܘܣܰܬܘܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܛܳܒ̈ܬܶܗ ܘܰܐܪܥܳܐ ܥܱ̈ܠܠܬܳܗ̇܀

ܐܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܛܠ ܡܳܢܳܐ ܐܱܣܠܝܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܕܕܰܓܳܠܐܱ ܗ̱ܘ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܕܰܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܣܢܳܐ ܐܢܘܢ܀

ܚܙܰܐܘܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܬܠܐܷ ܒܩܰܝܣܳܐ ܘܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܪܳܕܶܝܢ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܠܰܒܶܒܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪܘ ܬܰܘ ܕܰܢܡܽܘܬ ܡܛܠ ܡܳܪܰܢ ܐܱܝܟܰܢ ܕܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܗܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ. ܐܴܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܛܦܰܣ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇. ܠܐ ܬܶܫܬܰܘܕܶܐ ܝܽܘܡ ܡ̣ܢ ܝܽܘܡ. ܕܗܳܐ ܬܳܐܷܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܱܘ ܠܰܡܚܳܪ ܡܰܕܪܶܟ ܠܳܟ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܠܐ ܚܛܳܬ ܠܳܟ ܐܱܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܝܟ ܕܶܐܢܳܐ ܚܛܺܝܬ. ܘܠܐ ܐܱܪܓܙܽܘܟ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܐܱܟܡܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙܬܳܟ. ܚܰܝܰܝ̈ ܟܪܶܝܢ ܘܡܰܘܬܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܘܡܳܢܳܐ ܐܷܥܒܶܕ ܒܗܰܘ ܚܽܘܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܬܰܠܡܝܕܳܐ ܕܰܒܟܳܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܰܠܶܦ ܠܳܟ. ܡܽܘܢ ܬܶܥܒܶܕ ܐܴܘ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܐܷܢܗܽܘ ܕܬܳܐܷܒ ܐܢ̱ܬ. ܟܰܕ ܐܷܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܒܡܶܠܟܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܒܟܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܣܺܝ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܒܳܒ̈ܬܶܗ܀

ܗܳܘܶܐ ܒܶܟܝܳܐ ܠܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܬܰܡܳܢ ܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܢܳܦܩܳܐ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܡ̣ܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦܷ̈ܐ. ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܒܰܡܗܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܟܰܕܢܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܗܽܘ ܫܳܪܶܐ ܠܡܰܠܟܷ̈ܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܡ̣ܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܕܰܝܳܢܷ̈ܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܡ̣ܢ ܐܘܚܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܣܰܡܝܳܐ. ܘܫܶܡܥܳܐ ܠܕܽܘܓܳܐ. ܘܰܦܫܰܛ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܦܺܐܩܳܐ ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܐܱܚܠܶܡ. ܗܽܘ ܢܶܪܽܘܣ ܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ܀

ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀


ܩܠܐ ܬܪܝܢܐ ܕܨܦܪܐ
ܒܩ̄: ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ
ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ H

ܦܬܓ̄: ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܳܒܥܺܝܢ ܠܶܗ ܐܱܓܪܳܐ. ܦܳܥ̈ܠܐܷ ܠܡܳܪܰܢ ܕܰܒܟܰܪܡܶܗ ܦܠܰܚܘ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܗܰܒܠܰܢ ܐܱܓܪܳܐ ܕܡ̣ܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܦܠܰܚܢܰܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܟܽܘܢ ܐܷܫܬܰܘܕܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦܷ̈ܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ: ܨܰܦܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ. ܘܰܛܥܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܕܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܟܽܠ ܕܰܫܩܺܝܠ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܟ ܝܳܗܶܒ ܚܠܳܦ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܷ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܙܟܳܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܐܴܕܳܡ ܘܶܐܬܒܰܝܰܐ ܒܶܗ. ܘܟܰܦ ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܣܓܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒܽܘܩ ܠܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܡ̣ܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܰܐܦܢܳܢܝ̱ ܥܰܡ ܝܰܠܕܰܝ̈. ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢܶܗ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܝܰܒܶܒ ܥܰܡ ܡܰܠܐܱܟܷ̈ܐ ܒܪܽܘܚ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܐܦ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܠܐܱܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܨܪܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓܺܝ̈ܓܠܐܷ. ܘܣܰܕܩܶܗ ܠܐܴܐܱܪ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ. ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ̱ ܡܰܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܴܕܳܡ܀

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܘܽܦܢܺܝ̈ܢ. ܕܒܶܐܫܟܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܨܺܝ̈ܒܳܢ. ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܣܓܽܘܠܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ. ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܣܓܽܘ̈ܠܐܷ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܚܰܬܢܳܐ ܘܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ. ܘܡܳܟܽܘܪܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܫ̈ܢܰܝܳܐ . ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܰܢ܀

ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܳܘܙܳܐ. ܡ̣ܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܝܰܗܒܠܰܢ ܐܷܓܰܪܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܟܰܬܒܴ̈ܢ ܨܠܰܘ̈ܬܰܢ ܘܢܰܣ̈ܩܰܢ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܦܝܪܡܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܰܘ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܕܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܦܰܪܘ. ܘܡܶܢܶܗ ܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܢܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܘܽܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܐܴܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܒܰܩܰܢ ܘܶܐܬܰܝܢ ܒܳܬܪܳܟ. ܠܚܰܪܬܐܳ ܡܳܢܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܟ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܷܬܶܠ. ܕܬܶܬܒܽܘܢ ܘܰܬܕܽܘܢܽܘܢ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ܀

ܐܴܡܪܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܕܰܝܳܢܷ̈ܐ ܕܡܳܪܳܐ ܐܝܬ ܠܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠ. ܐܴܠܶܦ ܐܱܠܦܺܝ̈ܢ ܡܰܠܐܱܟܷ̈ܐ. ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܠܐ ܟܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܶܗ. ܕܠܰܝܬ ܡܳܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ ܡ̣ܢ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ܀

ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܡ̣ܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܕܳܐ. ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܐܝܟ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܴܡܪܺܝܢ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܰܕܡܰܢ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥ. ܘܠܐ ܟܦܰܪܢܰܢ ܒܳܟ ܒܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܢ. ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܱܦܰܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܫܰܡܠܺܝ ܐܱܓܽܘܢܳܟ. ܘܰܚܬܰܡ ܟܠܺܝܠܐܴ ܕܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ. ܐܴܘ ܐܱܬܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܦܳܠܚܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܓܰܒܳܢ̱ܪܽܘܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܣܥܰܪ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝܴ̈ܐ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܨܰܠܐܴ ܘܰܒܥܺܝ ܡ̣ܢ ܡܳܪܳܟ. ܗܰܘ ܕܰܪܚܶܡܬܳܝܗܝ ܕܰܟܝܳܐܝܬ. ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܒܪܳܐ ܬܰܝܳܒܳܐ ܩܕܳܡ ܐܱܒܽܘܗܝ ܩܥܳܐ. ܚܛܺܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܪܳܟ ܐܷܬܩܪܶܐ. ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܝܟ ܐܱܓܺܝܪܳܐ ܘܶܐܗܘܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ. ܐܢ̱ܬ ܐܱܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܗܳܐ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܦܬܰܚ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܡܰܠܐܴ ܠܗܽܘܢ ܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܰܡܠܐܴ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܦܽܘܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܡܳܐ ܕܟܳܐܷܒ ܠܰܢ ܒܳܟܶܝܢܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܢܳܚܘ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܛܥܰܝܢܳܝܗܝ ܠܐܴܣܝܳܐ. ܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ. ܕܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܩܳܝܡܳܐ. ܐܱܠܳܗܳܐ ܕܓܰܒܠܶܗ ܠܐܴܕܳܡ. ܠܐ ܬܰܪܦܶܐ ܒܰܢ ܐܻܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܦܰܓܪܟ ܐܱܘܟܶܠܬܳܢ. ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܐܱܫܩܺܝܬܳܢ܀

ܐܱܟܘܳܬܰܢ ܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܒܢܰܢ ܘܠܰܢ ܕܳܡܶܐ ܕܳܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܒܶܗ. ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܪܚܶܡܘ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܣܟ̈ܢܶܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܶܘܝܳܐ ܕܒܳܠܰܥ ܚܰܒܪܶܗ. ܒܳܠܥܝܢ ܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܐ. ܘܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܐܘܪܒܶܗ ܠܢܽܘܚܳܡܰܢ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܳܗ̇ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܰܢ. ܘܣܳܗܶܕ ܦܰܘܠܳܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܕܡܰܟܶܣ ܠܰܦܠܺܝܓܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܣܰܟܠܐܴ ܙܰܪܥܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܐܢ̱ܬ ܐܷܢ ܠܐ ܡܳܐܷܬ ܠܐ ܚܳܝܶܐ. ܚܰܘܺܝ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܩܳܐܷܡ ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܴܕܳܡ܀

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܷܬܚܰܣܺܝܘ. ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܦܳܪܫܰܬ ܛܳܒܷ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܐܦܷ̈ܐ ܓܰܠܝ̈ܬܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀


ܩܘܩܠܝܘܢ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ H

ܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܳܟ ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܱܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ܀

ܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܠܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢܶܗ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܳܟ ܐܱܘܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܟ܀

ܐܷܢ ܢܶܛܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܩܝܳܡܝ̱ ܗ̄ ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ܀

ܐܴܦ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܒܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܟ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܓܒܳܗ̇ ܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ H

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: ܪ̈ܶܓܠܐܷ ܕܰܕܪ̈ܰܟܝ̱ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܢܕܽܘ̈ܫܳܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܢܕܰܝܪ̈ܳܢ ܥܰܡ ܡܰܠܐܱܟܷ̈ܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܰܡܦܰܠܓܳܢܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܰܣܶܩ ܠܒܳܝܫܳܐ ܡ̣ܢ ܩܺܩܰܠܬܳܐ ܠܰܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܡܫܰܠܶܛ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܳܐܠܝܢܰܢ ܡ̣ܢ ܒܰܣܝܡܽܘܬܳܟ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܟܰܬܡܷ̈ܐ ܘܠܐ ܕܟܰܝܴ̈ܐ ܚܠܳܦ ܐܱܚܰܝ̈ܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝܴ̈ܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܟܰܝܴ̈ܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܡܶܫܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܪܰܡܶܫܘ ܘܨܰܦܰܪܘ ܘܪܰܥܝܽܘܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܬܶܠ ܠܪ̈ܶܓܠܐܷ ܕܰܕܪ̈ܰܟܝ̱ ܥܰܠ ܐܷܣܟ̈ܦܳܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܕܽܘ̈ܫܳܢ ܥܰܠ ܓܘܡܪ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܫܰܬܶܩ ܠܦܽܘܡܷ̈ܐ ܘܰܠܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܕܙܰܡܰܪܘ ܠܳܟ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܛܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܣܟܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܚܫܶܟ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܐܨܶܕ̈ܝ̱ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܩܶܢܷ̈ܐ ܠܣܳܣܳܐ ܘܰܠܪܳܡܬܳܐ. ܘܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܪܫܶܠ ܠܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܙܰܝܰܚ̈ܝ̱ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܬܩܰܦ̈ܣܳܢ ܡ̣ܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܐܷܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝ ܫܡܰܥ ܠܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܚܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܐܷܣܬܥܰܪ̈ܝ. ܡܛܠ ܕܛܳܒܳܐ ܘܥܰܬܝܪ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܫܦܝܥ ܒܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܐܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܝܢܰܢ ܘܠܐܱܒܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄ ܕܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ H

ܓܰܒܠܶܗ ܐܱܠܳܗܳܐ ܠܐܴܕܳܡ ܘܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ. ܘܚܳܐܱܪ ܒܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܕܳܡܶܐ ܓܒܺܝܠܐܴ ܠܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܐܴܙܶܠ ܘܳܐܬܶܐ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܒܶܝܬ ܐܝܠܳܢܷ̈ܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܐܷܬܪܰܡܪܰܡ܀

ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܒܟܰܘ ܠܐܴܕܳܡ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܡ̣ܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܐܝܠܳܢܷ̈ܐ ܪܟܶܢܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܒܳܟܶܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܛܪܰܦܘ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܫܰܪܺܝܘ ܐܴܡܪܺܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܐܴܘ ܠܪܳܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ܀

ܫܘܒܚܐ: ܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܰܢ ܠܐܴܕܳܡ ܐܴܕܳܡ ܠܡܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܰܡܺܝܟ ܐܢ̱ܬ ܩܽܘܡ. ܫܡܰܥ ܐܴܕܳܡ ܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܩܳܠܐܴ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܚܰܠܝܴ̈ܢ ܢܶܥ̈ܡܳܬܶܗ. ܘܕܳܡܶܐ ܗܳܢ ܩܳܠܐܴ ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܳܢܝ̱ ܒܶܝܬ ܐܻܝ̈ܠܳܢܶܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܐܷܡܰܪ ܐܴܕܳܡ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡܷ̈ܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܐܷܦܢܶܐ ܠܗܰܘ ܐܱܬܪܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܱܦܩܽܘܢܝ̱. ܘܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܕܠܰܝܬ ܐܱܟܘܳܬܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ. ܕܫܳܪܶܝܢ ܒܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܠܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܐܱܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܷܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܽܝܚܳܐ ܩܪܺܝ ܠܫܰܡܳܫܰܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܐܱܒܕܳܢܳܐ: ܘܰܐܥܺܝܪ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܟܒܺܝ̈ܢܺܝܢ ܚܶܫܟܳܐ: ܕܠܐ ܐܷܬܚܰܕܺܝܘ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܦܪܽܘܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܳܟ܀

ܐܱܪܥܳܐ ܐܷܡܗܽܘܢ ܗܘܳܬ ܬܰܫܘܺܝܬܳܐ ܠܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܓܰܘܢܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܐܷܬܥܰܛܰܦܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܝܡܳܡ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܟ ܐܱܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܱܫܘܳܐ ܐܢܘܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܕܢܰܟܪܺܝܘ ܡܢܗܽܘܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܥܳܒܘܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ ܒܶܗ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܠܐܷ ܓܶܐܘܴ̈ܬܳܐ. ܟܠܺܝܠܐܴ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܫܳܛܽܘܗܝ ܘܰܥܒܰܪܘ: ܘܰܙܩܰܦܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܠܰܫܡܳܟ ܐܱܚܶܒܘ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܦܳܥ̈ܠܐܷ ܛܳܒܷ̈ܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܦܰܪܬܽܘܢ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܩܺܝ̈ܢܳܬܟܽܘܢ ܫܰܡܶܫܬܽܘܢܳܝܗܝ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܚܰܕܶܬ ܝܽܘܩܢܷ̈ܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܟܽܘܢ܀

ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܫܡܰܥ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܴ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ܀

ܕܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܱܘܕܳܐ ܒܰܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀


ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ:

ܟܳܗܢܳܐ: ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ:

ܥܰܡܳܐ: ܘܰܠܡܶܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܤܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐܤܳܐ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl