ܫܚܝܡܐ - ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ ܕܫܒܬܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܰܡܦܰܠܓܳܢܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܰܣܶܩ ܠܒܳܝܫܳܐ ܡ̣ܢ ܩܺܩܰܠܬܳܐ ܠܰܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܡܫܰܠܶܛ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܳܐܠܝܢܰܢ ܡ̣ܢ ܒܰܣܝܡܽܘܬܳܟ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܟܰܬܡܷ̈ܐ ܘܠܐ ܕܟܰܝܴ̈ܐ ܚܠܳܦ ܐܱܚܰܝ̈ܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝܴ̈ܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܟܰܝܴ̈ܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܡܶܫܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܪܰܡܶܫܘ ܘܨܰܦܰܪܘ ܘܪܰܥܝܽܘܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܬܶܠ ܠܪ̈ܶܓܠܐܷ ܕܰܕܪ̈ܰܟܝ̱ ܥܰܠ ܐܷܣܟ̈ܦܳܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܕܽܘ̈ܫܳܢ ܥܰܠ ܓܘܡܪ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܫܰܬܶܩ ܠܦܽܘܡܷ̈ܐ ܘܰܠܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܕܙܰܡܰܪܘ ܠܳܟ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܛܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܣܟܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܚܫܶܟ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܐܨܶܕ̈ܝ̱ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܩܶܢܷ̈ܐ ܠܣܳܣܳܐ ܘܰܠܪܳܡܬܳܐ. ܘܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܪܫܶܠ ܠܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܙܰܝܰܚ̈ܝ̱ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܬܩܰܦ̈ܣܳܢ ܡ̣ܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܐܷܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝ ܫܡܰܥ ܠܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܚܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܐܷܣܬܥܰܪ̈ܝ. ܡܛܠ ܕܛܳܒܳܐ ܘܥܰܬܝܪ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܫܦܝܥ ܒܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܐܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܝܢܰܢ ܘܠܐܱܒܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ H

ܦܬܓ̄: ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܗ̄: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܒܥܺܕ̈ܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܙܰܝܰܚܘ ܥܰܠ ܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬ ܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ: ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܷܢܶܝܢ. ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܢܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܷ̈ܐ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܷ̈ܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܝܰܩܰܪ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܓܝܓ ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܐܴܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܡܛܠ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܒܰܕܬܳܟ ܠܺܝ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܘܝܶܗܒܶܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ ܕܬܶܐܣܽܘܪ ܐܦ ܬܶܫܪܶܐ. ܐܷܢ ܬܶܐܣܽܘܪ ܐܷܢܳܐ ܐܴܣܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܫܪܶܐ ܐܷܢܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܰܦܺܝܣ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܫܡܺܝܥܳܐ ܗܝ ܒܳܥܽܘܬܳܟ܀

ܡܢܥܠܡ: ܟܰܟܪܳܐ ܕܩܰܒܠܶܬ ܡܶܢܳܟ ܒܰܪ ܐܱܠܳܗܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܚܶܦܪܶܬ ܘܰܛܡܰܪܬܳܗ̇ ܐܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܟܡܳܐ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܺܝ ܚܰܝܠܐܴ ܐܷܬܬܰܓܪܶܬ ܒܳܗ̇. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܨܶܐܕܰܝ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܷܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܱܢܬ. ܐܷܬܶܠ ܠܳܟ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܝܳܬܗܶܝܢ ܘܶܐܩܥܶܐ ܠܳܟ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦܷ̈ܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܠܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܐܱܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܷܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܨܶܒܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܳܫܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܘܰܚܡܰܠ ܗܶܕܪܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܓܰܘ ܐܴܦܰܕܢܶܝ̈ܗ̇. ܚܕܽܘܓܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܥܒܺܝ̈ܕܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢ ܣܝܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܚܪܶܫ ܩܳܠܐܴ ܕܟܶܢܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܘܦܺܝܘ ܐܢܘܢ܀

ܨܶܕܝܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܡ̣ܢ ܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܰܒܛܶܠܘ ܗܰܝܟ̈ܠܐܷ ܡ̣ܢ ܢܶܥ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܗܰܢܺܝ̈ܐܬܳܐ. ܒܺܐܡܰܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܓܳܥܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܰܥܽܘܡܳܐܝܬ: ܘܳܐܠܐܷ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܓܰܙܺܝ ܡ̣ܢ ܨܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܒܶܟ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܱܢ̱ܬ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܐܱܚܰܝ̈ܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܐܦ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܦܛܰܪܘ ܡܶܢܰܢ. ܒܳܟ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܚܠܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܗܽܘ̈ܠܳܠܐܷ: ܬܰܣܶܩܝ̱ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܓܽܘܕܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܱܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܕܰܕܒܰܪܬ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܐܱܪܥܳܢܳܝܬܳܐ: ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܛܰܟܶܣ ܐܢܘܢ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܕܫܰܡܶܫܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀


ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl