ܫܚܝܡܐ - ܕܢܓܗ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܥܢܝܢܐ ܕܪܡܫܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܙܡܘܪܳܐ:
ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ 141, 142, 119: 105-112, 117 H

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܺܝ̣ܢܝ̱. ܨܽܘ̣ܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܩܰܒܶܠ܀

ܨܠܽܘܬܝ̱ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ̱ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܣܶܦܘ̈ܳܬܝ̱ ܕܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܝ̱ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܥܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܀

ܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܚ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܢܰܠܦܰܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܢܰܟܣܰܢܝ̱. ܡܶܫܚܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܪܺܝܫܝ̱ ܠܳܐ ܢܰܕܗܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܽܘܬܝ̱ ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܰܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܒܰܣܺܝ̈ܡܳܢ܀

ܐܰܝܟ ܣܶܟܬܳܐ ܕܨܳܪܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ̱ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱܀

ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕܳܐ ܕܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܛܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܢܶܦܠܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܥܒܰܪ ܐܶܢܳܐ܀

ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܟܰܫܦܶܬ. ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܬܰܟܫܶܦܬܝ̱ ܘܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܚܰܘܺܝܬ. ܟܰܕ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ܀

ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܗܰܠ̈ܟܳܬܝ̱ ܛܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܚܳܪܶܬ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܚܳܟܶܡ ܠܺܝ. ܐܶܒܰܕ ܡܶܢܝ̱ ܒܶܝܬ ܡܰܥܪܩܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܓܥܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܣܰܒܪܝ̱ ܘܰܡܢܳܬܝ̱ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܨܽܘ̣ܬ ܠܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܛܳܒ. ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢܘ̱ ܡܶܢܝ̱. ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ. ܠܺܝ ܢܣܰܟܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܬܶܦܪܥܰܢܝ̱܀

ܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ. ܝܺܡܺܝܬ ܘܰܐܫܪܶܬ ܕܶܐܛܰܪ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܦܽܘܡܝ̱ ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱܀

ܢܰܦܫܝ̱ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܗܺܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܳܐ ܛܥܺܝܬ. ܣܳܡܘ̱ ܠܺܝ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܣܛܺܝܬ. ܝܶܪܬܶܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܶܒܝ̱. ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܶܒܝ̱ ܕܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܥܳܠܰܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗ̱ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܚܛܺܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܘܠܐ ܫ̇ܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܪܳܟ ܐܷܬܩܪܶܐ. ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܝܟ ܐܱܓܺܝܪܳܐ ܘܶܐܗܘܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܥܰܒܕܳܐ ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܬ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܽܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩܳܠܐ: ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܰܢ
ܓܘܫܡܐ ܬܠܝܬܝܐ H

ܦܬܓ̄: ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܰܢ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡ̣ܢ ܐܝ̈ܕܰܝܢ ܐܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܕܰܟܠܐܴ ܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܳܐ܀

ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܷܡ̈ܘܳܬܳܐ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ. ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ ܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܐܝܟܰܢ ܕܶܐܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܦܝܳܣܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܣܳܓܘ̈ܕܰܝܟ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܐܱܝܬܺܝ ܠܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܷܡܪܰܬ݀. ܕܠܰܘ ܐܷܢܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ. ܗ̣ܽܘܝܽܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܣܰܘܦܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

ܐܷܠܦܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܛܶܥܢܰܬ݀ ܙܰܝܚܰܬ݀ ܝܰܩܰܪܬܶܗ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ. ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܠܶܟܝ ܗ̱ܘ ܨܳܐܱܪ ܗܘܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܒܚܰܫܳܐ ܙܪܰܥܘ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܚܨܰܕܘ. ܘܡܰܠܦܴ̈ܢܶܐ ܚܡܰܠܘ ܗܘܰܘ. ܟܰܪܝܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܦܬܓ̄:

ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̣ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ: ܦܽܘܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܷܫܬܰܘܕܺܝ ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪ. ܕܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܠܐ ܢܶܬܕܰܓܰܠ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ: ܩܪܰܝܢܳܟ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܐܱܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܷ̈ܐܠܳܬܰܢ܀

ܢܶܒܥܶܐ ܘܠܐ ܢܶܫܠܐܷ. ܘܰܢܨܰܠܐܷ ܘܠܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܰܢ ܥܰܕ ܐܝܬ ܠܰܢ ܐܬܪܳܐ: ܠܡܶܒܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡ̣ܢ ܡܳܪܰܢ܀

ܨܠܽܘܬܰܢ ܬܶܒܣܰܡܝ̱ ܠܳܟ. ܘܒܳܥܽܘܬܰܢ ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܐܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܬܶܬܩܰܒܰܠܝ̱ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀


ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ H

ܐܝܟܘܣ ܫܬܝܬܝܐ ܒܩ̄: ܠܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ
ܦܬܓܡܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܫܩܰܠܢܰܢ. ܐܷܠܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ: ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̄ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦ̈ܐ܀

ܡ̣ܢ ܢܰܚܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܬܰܫܩܶܐ ܐܢܘܢ: ܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܩܰܠܢܰܢ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܕܶܐܫܬܺܝܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܘܒܶܗ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡ̣ܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܗ̄ ܘܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝܷ̈ܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܘܰܐܘܪܶܒ. ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܕܰܘܝܺܕ ܟܶܢܳܪܳܐ ܘܗܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܒܶܗ ܥܺܕ̈ܬܳܐ ܥܰܡ ܕܰܝܪ̈ܬܳܐ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܙܰܡܰܪ ܒܶܗ܀

ܡܢܥܠܡ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܢܶܚܬܰܬ݀ ܘܰܫܪܳܬ݀. ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܘܣܶܟܪܰܬ݀ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܐ ܢܚܰܒ̈ܠܳܢܳܝܗܝ ܠܫܽܘܦܪܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܕܕܳܢܺܝܐܝܠ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܦܰܨܝܶܗ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܒܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܢܩܰܫ̈ܝ̱ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ. ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܥܶܒܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܐ. ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇܀

ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܢ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܐ ܥܳܒܰܪ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܩܰܝܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܗ̄ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ ܠܚܰܝܠܐܴ ܟܰܣܝܳܐ. ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ. ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܘܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܶܐ ܘܦܰܘܠܘܣ ܓܰܒܝܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܥܡܶܕ ܡܳܪܶܗ ܗܘܰܘ ܒܰܥܳܝܷ̈ܐ ܚܠܳܦ ܥܳܢܴ̈ܐ ܗܳܝ ܕܰܪܥܰܝܬܽܘܢ. ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܘܕܰܒܰܪܽܘܢܳܗ̇܀

ܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ. ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܠܒܶܝܬ ܫܶܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܐ ܬܶܥܠܽܘܢ. ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܠܐ ܬܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܓܽܘ̈ܠܐ ܡܱ̈ܠܳܠܐܷ ܕܰܥܨܰܪܘ ܐܢܘܢ. ܕܰܝ̈ܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܘܰܪܕܳܐ ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܪܥܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܘܰܐܘܪܶܒ ܐܢܘܢ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܣܳܡܬܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܩܕܳܡ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܦܐܷܐ ܗܘܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܴܘ ܡܳܪܝ ܡܰܪܩܳܘܣ. ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܒܠܠܝܳܐ. ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܟܠ ܥܶܕܳܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܕܳܡܶܝܬ ܐܱܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܗܰܘ ܐܻܝܠܳܢܳܐ. ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܘܪܺܝܫܶܗ ܡܳܛܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܳܗܒܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ: ܦܬܓ̄: ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܪܰܘܪܒܳܐܝܬ: ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̄ ܚܰܕ ܐܠܳܗܳܐ܀

ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ: ܒܗܳܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ: ܐܱܘܟܶܠܬܳܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܐܱܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ: ܕܰܢܝܰܒܶܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̄ ܘܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ. ܦܬܓ̄: ܙܰܡܰܪܘ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܘܝܺܕ: ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܙܰܡܰܪ ܘܶܐܡܰܪ. ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ ܐܱܣܓܳܐ ܐܱܫܺܝܓܰܝܢܝ̱ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܐ ܕܰܣܥܰܪ̈ܝ ܐܝ̈ܕܰܝ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܘܫܰܡܠܺܝ ܦܷ̈ܠܐܬܳܐ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ: ܕܰܘܺܝܕ ܐܷܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܳܨܶܒ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ: ܬܒܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܒܰܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܥܰܨܒܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܝܰܕ ܡܰܝܴ̈ܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܥܳܨܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ: ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܰܢ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܩܽܘܡܝ̱ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܗܳ̇ܝ ܕܗ̣ܺܝ ܩܳܡܰܬ݀: ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܰܐܓܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܗ̄ ܘܚܰܝܠܰܬ݀ ܐܢܘܢ܀

ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܐܱܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܣܰܬܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܪܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ̱ ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܡ̣ܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ ܘܠܐ ܫܳܠܐܷ ܗ̄ ܙܓܽܘܪܳܝܗܝ ܡܶܢܰܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܢܘܢ: ܠܗܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̄ ܘܰܐܢܺܝܚ ܐܢܘܢ܀


ܩܘܩܠܝܘܢ H

ܛܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ ܗ̄ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ܀

ܛܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܚܛܺܝܬܶܗ ܗ̄ ܘܠܰܝܬ ܢܶܟܠܐ ܒܠܶܒܶܗ܀

ܡܛܠ ܕܫܶܬܩܶܬ݀ ܒܠܺܝܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܗ̄ ܟܰܕ ܢܳܗܶܡ ܗܘܺܝܬ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܀

ܡܶܛܠ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܐܝܡܳܡܳܐ ܝܶܩܪܰܬ݀ ܥܠܰܝ ܐܻܝܕܳܟ ܗ̄ ܘܶܐܬܗܦܟ ܒܚܰܕܺܝܝ ܟܺܐܒܳܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ̱܀


ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܓܥܺܝܬ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝ ܘܰܒܥܳܩ̈ܳܬܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܱܠܳܗܳܐ. ܕܰܠܳܢܝ̱ ܘܰܐܣܶܩܰܝܢܝ̱ ܡ̣ܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܐܚܪܢܐ: H

ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܐܷܬܛܰܒܰܥ ܒܥܽܘ̈ܡܩܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܒܰܪܓܶܠ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܡܛܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܬܘܰܗܝ܀

ܐܚܪܢܐ: H

ܒܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܝ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܘܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܒܪܰܡܫܳܟ ܩܪܳܟ ܗܘܳܐ H

ܒܪܰܡܫܳܐ ܩܪܳܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܱܒܪܳܗܳܡ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܘܰܥܢܰܝܬܳܝܗܝ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܐ. ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܐܱܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܪܰܡܫܳܐ ܩܪܳܟ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܶܐܬܦܰܨܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܳܐܬܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܗ̄ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܠܳܟ ܩܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܕܬܶܚܘܢ ܐܢܘܢ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܰܦܪܰܫܽܘܢ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܚܰܕ. ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܗ̄ ܚܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܻܝܡܳܡܳܐ. ܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ. ܕܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܗ̄ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡ̈ܠܐܱܟܶܐ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܥܳܪܶܒ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܷܢܗܰܪ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܟ. ܡܶܠܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܫܪܳܓܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܫܶܡܫܳܐ ܗ̣ܺܝ ܬܰܢܗܰܪܝ̱ ܠܺܝ ܘܶܐܗܰܠܳܟ ܒܳܗ̇܀

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܒܶܒܘ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦܪ̈ܶܐ ܦܩܰܕ ܢܳܡܘܣܳܐ ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ: ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

ܫܘܚܠܦܐ

ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܚܠܳܦ ܟܠ ܕܶܒܚܺܝ̈ܢ ܗܰܒܘ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܩܰܪܶܒܘ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܡܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܦ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܚܰܝܳܒ ܕܢܰܘܕܶܐ ܚܠܳܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܫܰܬܺܝܩ̈ܬܳܐ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܕܰܐܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܐܷܬܕܒܰܚܬ ܡܶܛܠܳܬܳܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܳܟ ܕܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܕܡܳܟ ܐܱܫܩܺܝܬܳܗ̇: ܘܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܚܰܛܦܰܢܝ̱ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܡܰܛܰܪܬܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܣܳܡܰܢܝ̱܀

ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܳܟ܀


ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪܰܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl