ܫܚܝܡܐ - ܕܠܠܝܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ: ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܳܟ܆ ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ. ܘܰܐܚܳܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܡܛܰܒܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܳܐ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܚܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܡܫܰܒܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܡܥܝܪܢܐ ܟܢ ܡܙܡ̄ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܠܠܝܐ 117-119-134 H

ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬܝ̱ ܫܶܢܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܛܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܢܝܰܬܝ̱ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܐܷܬܬܥܺܝܪ ܡܶܟܺܝܠ ܩܽܘܡܝ̱ ܫܰܒܰܚܝ̱ ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܐܴܘ ܠܶܟܝ̱ ܐܴܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܐܱܥܺܝܪܝ̱ ܝܳܬܶܟܝ̱ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܩܽܘܡܝ̱ ܐܷܬܟܰܫܦܝ̱ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܢܚܰܝܒܶܟܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ . ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܱܪܺܝܡ ܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܗܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܶܗ. ܥܰܕܠܐܴ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܐܱܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܐܝܟ ܥܰܘܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܢܒܰܪܟܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܰܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܀

ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܛܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܷܡܰܪ ܢܣܽܘܦܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܛܳܐ ܐܡ̣ܰܪ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܠܰܘ ܐܝܟ ܥܰܘܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܥ ܠܰܢ ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܱܚܳܢܝ̱. ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܺܐܡܪܳܟ ܦܰܨܳܢܝ̱܀

ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܬܰܟܣܰܢ ܠܰܢ. ܕܠܰܝܬ ܒܰܢ ܚܰܝܠܐܴ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ. ܘܳܐܦܠܐܴ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ ܕܠܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܘܠܰܘ ܐܝܟ ܥܰܘܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܢܰܒܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ ܡܛܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܝܟ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܩܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܙܶܠܝ̱ ܐܱܢ̱ܬܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܝ̱. ܘܥܰܛܝܳܐ ܗ̄ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܟܠܽܘܬܶܟܝ̱. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܢܡܱ̈ܠܠܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ̱ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܟܰܕ ܬܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܬܥܰܕܪܰܢܝ̱ ܐܻܝܕܳܟ ܡܛܠ ܕܰܨܒܺܝܬ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܚܳܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܙܳܥܰܬ. ܡܛܠ ܥܰܘܠܐܴ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܪ̈ܥܶܠܝ̱ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܥܰܠ ܕܰܣܓܺܝ ܪܽܘܫܥܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܘܠܰܘ ܐܝܟ ܥܰܘܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܣܰܟܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܪܢܺܝܬ. ܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܬܫܰܒܚܳܟ ܘܕܺܝܢܳܟ ܗܘ ܢܥܰܕܪܰܢܝ̱܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܕܰܘܺܝܕ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܝܟ ܥܰܘܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܷܬܛܥܺܝܬ ܐܝܟ ܥܶܪܒܳܐ ܐܱܒܺܝܕܳܐ. ܒܥܺܝܘܗܝ̱ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܛܠ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܝܟ ܠܐ ܛܥܺܝܬ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ. ܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܐܝܟ ܕܰܐܟܬܶܒ ܗܰܘ ܥܶܒܪܳܝܳܐ. ܠܰܘ ܐܝܟ ܥܰܘܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܥ ܠܰܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܷܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܛܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̄ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ. ܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܢܘܢ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝܷ̈ܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܕܰܬܠܳܬܰܐ ܗ̄ܘ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܻܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܱܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܐܡܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܰܡܥܺܝܪܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ: ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܟ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܘܡܰܢ ܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܬܥܗܰܕ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܡܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕ̈ܺܝܢܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܥܝܪܢܐ.
ܥܩܒܐ ܒܩ̄: ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: H

ܐܪ̈ܳܙܰܝܟܝ̱ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܨܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܳܐܪܽܘܢܳܐ. ܕܨܳܪܰܬ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܨܰܠܡܶܟܝ̱ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܣܳܡܰܬ ܒܓܰܘ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܒܗܳܝ ܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܱܡܬܠܽܘܟܝ̱. ܕܰܒܪܶܟܝ̱ ܗܘܳܐ ܡܶܠܚܳܐ. ܘܡܰܕܰܟ ܠܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ. ܘܒܶܗ ܗܘ ܚܝܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܱܠܳܗܳܝܳܐ ܨܡܰܚ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܟܰܪܣܳܐ ܐܷܡܗܳܝܬܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܫܘܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܱܘܪܶܒ ܘܙܰܝܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܐܱܝܠܶܝܢ ܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܩܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ̱ ܐܴܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܐܷܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܘܩܳܝܬܳܐ ܛܰܠܶܩ ܡܶܢܰܢ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܛܘܥܝܰܝ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܶܟܝ̱ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܴܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܢܶܒܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܰܩܠܐܴ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܒܶܟܝ̱ ܫܪܳܐ. ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܘܢܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܷܬܚܙܺܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܴܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܱܦܝܣܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܠܰܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ. ܕܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܢܶܠܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܢܶܥܛܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܐܱܘܳܢܷ̈ܐ ܐܘܪ̈ܶܫܠܶܡܳܝܶܐ ܘܰܠܥܘܒܷ̈ܐ ܐܱܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܶܗ ܘܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܱܡܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ H

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ ܙܳܚܰܬ ܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܕܬܶܚܽܘܬ ܬܶܠܒܰܫ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܒܶܐܕܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܙܰܪܥܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱. ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ. ܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܐܷܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ̱. ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܘܰܐܝܟܳܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܷܫܬܰܡܥܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܛܢܰܬ. ܟܰܕ ܠܐ ܐܷܬܚܰܟܡܰܬ. ܘܦܰܢܺܝ ܥܺܝܪܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܶܟܝ̱. ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ̱ ܗ̄ ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܦܳܪܶܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܷܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܷܩܪܶܝܟ ܒܶܪܝ̱ ܠܐ ܝܳܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܷܩܪܶܝܟ ܥܽܘܠܐܴ ܩܰܫܺܝܫ ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܡ̣ܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܐܷܩܪܶܝܟ ܣܳܒܳܐ ܐܻܝܬܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܩܳܪܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܡ̣ܢ ܐܱܒܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܨܶܡܚܳܟ ܘܰܒܪܺܝܟ ܕܶܢܚܳܟ. ܘܰܣܓܺܝܕ ܐܱܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܐܷܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗ̄ܝ ܠܺܝ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܡ̣ܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܩܺܝܢܬܳܐ ܠܐܢܳܫܴ̈ܐ ܘܣܶܕܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܟܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܠܐܻܝܩܳܪܶܗ ܗ̄ ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܐܻܝܩܳܪܶܗ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܴܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ܀

ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܱܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܴ̈ܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܡܰܢ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܒܕܳܪ̈ܰܝ ܥܳܠܡܷ̈ܐ: ܘܠܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܐܻܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇ ܨܺܝܪ ܐܻܝܡܳܡܳܐ: ܘܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܐܴ ܫܶܡܫܳܐ ܕܳܢܰܚ ܡ̣ܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܗ̇܀

ܡܰܠܶܠܝ̱ ܡܰܠܶܠܝ̱ ܡܰܠܶܠܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܗܘ ܠܶܟܝ̱: ܕܳܡܶܐ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܡܰܡܠܠܐܴ ܕܦܽܘܡܶܟܝ̱ ܠܰܕܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܐܴܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܺܝ ܛܽܘܒܰܝ ܠܺܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܶܠܕܶܬ: ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟܷ̈ܐ܀

ܗܳܝ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܪܶܣܡܰܬ ܚܰܝܷ̈ܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܬܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܬܫܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܰܢ ܨܶܝܕ ܐܠܳܗܳܐ. ܗܺܝ ܐܴܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܐܦ ܐܠܳܗܳܗ̇: ܕܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܚܰܫܳܐ ܣܰܝܒܰܪܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܟ ܬܶܩܥܶܐ ܗܳܝ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܷܬܚܰܙܝܰܬ ܠܰܢ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܠ ܐܪܥܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ܀

ܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܐܱܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ

ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܕܫܠܝ̈ܚܐ
ܥܩܒܐ ܒ̄ܩ: ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ H

ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܡܽܘܕ̈ܐ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܱܪܥܳܐ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܡܟܰܠܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܫܰܢܬܳܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܢܒܰܥ̈ܝ̱ ܗܘ̈ܝ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܱܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܥܳܡܰܪ. ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܡܕܰܝܰܪ. ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܓܳܕܶܠ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܪܰܡܪܡܝܢܰܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܢ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܛܰܒܺܝܥܳܐ. ܘܕܰܬܩܰܠܶܣܝ̱ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܘܳܠܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ ܠܐܴ ܡܰܨܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܘܒܰܥܳܝܷ̈ܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܺܝܢ ܘܥܰܠ ܓܰܙܰܝ̈ ܡܳܪܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܺܝܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܩܰܪܶܒ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܫܰܘܫܶܛ ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܡ̣ܢ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܘܪܳܐ ܕܰܐܓܘܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ H

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܕܒܰܕܶܩܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܐܴܦ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܟ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܰܝܢܳܐ ܙܪܰܥܘ ܗܘܰܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܷܬܩܰܛܰܠܘ ܘܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܙܟܰܘ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܐܱܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܬܰܠܡܶܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܫܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܴܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܐܢܘܢ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܥܡܰܕܘ. ܘܶܐܬܚܰܣܺܝܘ ܡ̣ܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܨܳܐܷܕ ܗܘܳܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܠܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܨܰܝܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܬܨܽܘܕ ܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܐ. ܘܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܠܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܡܽܘܟܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܳܗ̇܀

ܡܢܥܠܡ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܶܠܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܝܳܩܶܕ ܘܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܡܬܰܠܰܚ ܘܰܫܕܶܐ ܘܠܶܒܳܐ ܕܚܳܕܶܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܪܳܘܶܙ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ H

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܷܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐܷܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ. ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܠܗܰܘ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ: ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘܴ̈ܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܐܻܝܩܳܪܳܟ. ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܥܰܠܬܽܘܢ ܠܺܝ ܘܰܐܢܗܰܪܬܽܘܢܳܢܝ̱: ܐܷܡܪܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܥܒܰܕܬܽܘܢܳܢܝ̱ ܐܝܟ ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܡܶܬܝܰܩܪܳܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܥܺܐܕܺܝ̈ܢ: ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܦܰܠܶܓ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܒܚܰܕ ܥܺܐܕܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ: ܘܒܰܐܚܪܺܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝܠܐܴ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ

ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܠܠܝܐ

ܕܰܬܝܳܒܘܬܳܐ
ܥܩܒܐ ܒܩ̄: ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ H

ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܥܳܕܽܘܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܣܶܬܳܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܢܰܛܰܪ ܠܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܡܳܐ ܕܕܳܐܷܢ ܐܢ̱ܬ ܠܰܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܐܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ H

ܦܬܓ̄: ܫܳܪܶܐ ܐܱܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܢܰܚ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܩܳܡ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܻܝܣܪܳܐܝܠ. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܐܱܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܠܶܒܱ̈ܘܳܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ܀

ܦܳܬܰܚ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܠ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܠܐܻܝܣܪܳܐܝܠ ܕܢܰܪܬܶܐ ܘܰܢܟܰܘܶܢ. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܐܱܪܬܳܐ ܘܟܰܘܶܢ ܒܠܶܒܰܘܴ̈ܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ܀

ܫܘܒܚܐ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܢܦܰܩ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܐܱܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܢܦܱ̈ܠܝ̱ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܡ̣ܢ ܐܻܝ̈ܕܰܝ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܦܰܣܶܩ ܡܶܢܰܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܘܣܽܘܛܡܷ̈ܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܓܰܠܠܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܩܥܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܒܰܢ ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܘܰܐܟܘܳܬܗܘܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܳܗܳܐ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ H

ܚܳܐܷܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ: ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ: ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܢܳܩܫܺܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ: ܦܰܢܳܐ ܫܷ̈ܐܠܳܬܗܘܢ: ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܬܰܪܥܳܟ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܥܳܐܷܠ ܛܥܺܝܢ ܚܰܘܒܷ̈ܐ: ܢܳܦܶܩ ܫܩܺܝܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܐܱܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ: ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܫܰܐܠܽܘܢ ܘܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝܷ̈ܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܐ܀

ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀


ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܘܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܘܗܰܠܶܠܘܝܰܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܐ܀ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀
ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܒܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܬܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܢܘܢ ܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝ̈ܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܢܘܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܘܡܰܘܪܒܳܐ ܘܒ̈ܬܶܐ:

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܶܕܝܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܒܰܐܠܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝ̱. ܕܚܳܪ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܐܡܬܶܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡ̣ܢ ܗܳܫܳܐ ܛܘܒܳܐ ܢܷ̈ܬܠܳܢ ܠܺܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܝ̱ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠܬܳܢ ܘܩܰܕܺܝܫ ܫܡܶܗ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܥܒܰܕ ܙܳܟܘܬܳܐ ܒܰܕܪܳܥܶܗ ܘܒܰܕܰܪ ܚܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ. ܣܰܚܶܦ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܰܟܺܝܟ̈ܐ܀

ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܰܥ ܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐܝܬ ܘܥܰܕܰܪ ܠܐܻܝܣܪܳܐܝܠ ܥܰܒܕܶܗ ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܚܢܳܢܶܗ ܐܝܟ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܥܰܡ ܐܱܒܪܳܗܳܡ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܗ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܡܰܘܪܒܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ

ܓܒܝ ܛܟܤܐ: ܐ, ܒ, ܓ, ܕ, ܗ, ܘ, ܙ, ܚ


ܐܡܝܢ: ܡܳܐ ܛܳܒ:

ܐܰܡܺܝܢ: ܡܳܐ ܛܳܒ ܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ܇ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ܇ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܩܢܳܐ܇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܕܰܩܢܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܒܰܪ ܨܰܘܪܳܐ ܕܟܽܘܬܺܝܢܶܗ܇ ܠܰܠܡܺܐܢ ܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܠܰܡܛܰܠ̱ـܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ܀

ܐܰܝܟ ܛܰܠܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܇ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ: ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܟܽܠܫܳܥ ܦܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܨܠܺܝܒܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܬ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܘܬܰܢ ܘܰܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܡܙ̄ܡ. ܦܬܓ̄: ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ̱ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܘܩܽܘܡܘ̱ ܫܰܒܰܚܘ̱܇ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ ܘܗܽܘ ܦܩܰܕ ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗܒ ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܘܬܰܠܓܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܥܰܠ̈ܥܳܠܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ܀

ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪ̈ܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ܀

ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܒܰܠܚܽܘ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܒܡܰܠܟܗܽܘܢ܀

ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܢܪܰܡܪܡܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܀

ܠܡܶܬܒܰܥ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܡܶܐܣܰܪ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ܀

ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܨܶܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬܳܐ. ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܚܰ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ : ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀


ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ H

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܝܟ ܕܶܩܠܐܴ ܢܦܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ ܐܱܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܶܫܘܰܚ܀

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܢ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗ̄ܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐ܀

ܫܘܒܚܐ H

ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܴܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܱܦܪܶܝܡ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ܀


ܣܶܕܪܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܪܕܺܝ ܡ̣ܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝܴ̈ܐ. ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܒܩܽܘܠܳܣܷ̈ܐ ܘܚܘܓܳܝܷ̈ܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ ܘܰܒܚܰܕܘܬܳܐ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܫܶܦܥܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܥܳܕܽܘܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܕܡ̣ܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܷܬܓܒܺܝܬ ܐܝܟ ܐܷܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܡܽܘܐܝܠ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܐܢ̱ܬ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ. ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ. ܫܓܽܘܫ̈ܝܶܐ ܢܶܬܠܚܽܘܢ. ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ. ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ. ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ. ܚܰܘܒܷ̈ܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܐܘܘܳܢܷ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܚܰܝܠܳܢܳܟ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܟ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ H

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܕܳܡܶܐ ܠܢܺܝܣܳܢ ܕܰܡܨܰܒܰܬ ܒܟܽܠ ܗܰܒܳܒܺܝ̈ܢ. ܢܺܝܣܳܢ ܡܰܦܨܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܐܱܪܥܳܐ ܒܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܚܰܕܶܐ ܠܟܶܢܫܰܢ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܠܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܐܱܬܗܰܪ ܙܺܝܘܳܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܒܶܝܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܐ. ܫܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ. ܘܡܳܪܳܟ ܕܰܚܙܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܷܢ ܡ̣ܢ ܓܰܪܡܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܢܒܰܥܘ ܡܰܝܴ̈ܐ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܘܶܐܫܬܺܝ ܒܥܶܕܳܢ ܨܶܗܝܶܗ ܟܡܳܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܱܒܚܰܝ. ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ܀

ܡܢܥܠܡ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܐܷܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܡܽܘܢ ܐܻܝܠܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܢܶܨܒܰܬ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܕܥܶܩܳܪܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܪܺܝܫܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܳܗܒܺܝܢ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܷܦܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܐܒܳܗܴ̈ܬܳܐ܀

ܘܠܰܨܠܰܘܴ̈ܬܟܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܱܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܐܷܦܣܩܽܘܦܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܒܢܴ̈ܬ ܩ̈ܠܐܷ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܐܱܠܦܽܘܗ̇ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܪܰܟܘ ܥܰܠ ܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܪܕܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ܀

ܡܰܬܰܝ ܘܡܰܪܩܳܘܣ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܠܽܘܩܳܐ ܐܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܺܝܘ ܡ̣ܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ. ܒܗܽܘܢ ܓܳܚ ܘܰܢܦܰܩ ܗܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܚܰܝܷ̈ܐ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܱܫܩܺܝܘ ܠܐܱܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܘܰܐܪܘܺܝܘ ܐܷܢܶܝܢ܀

ܗܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ: ܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܥܰܕܰܪܽܘܢܳܢܝ̱ ܒܰܨܠܰܘܴ̈ܬܟܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܐܷܬܥܰܠܺܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܠܟܽܘܢ ܐܱܪܦܺܝ ܒܺܝ ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܟܰܒܫܺܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܐܢܘܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܱܟܪܶܙܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܱܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܳܟ̈ܶܐ ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ:

ܥܰܡܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܤܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܤܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܤܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܀

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܨܠܺܝ ܠܰܢ ܐܶܕܢܳܟ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܚܽܘܤ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܗ̱ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܐܶܒܰܪܟܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܒܰܪܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܠܳܟ ܦܶܐܐ ܩܽܘܠܳܤܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܥܰܡ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܳܦ ܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪܰܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl